Klimaatfabels naschrift

De invloed van de commercie op Media, Wetenschap, Politiek en Overheden is onvoorstelbaar groot. Het laatste voorbeeld is de wijze waarop zij het voor het Leven onmisbare gas CO2 in nog geen dertig jaar, via allerlei propaganda middelen en psychologische intimidatie, indoctrinatie en manipulatie hebben neergezet als de belangrijkste bedreiger van menselijk leven op deze planeet.

Op zich een zeer geslaagd voorbeeld van toegepaste massapsychologie, waarbij zelfs het sprookje “de nieuwe kleren van de Keizer” een slap aftreksel is. Tot nu toe gaat de vlieger nog steeds op en zijn ze er, in ieder geval in Nederland, bijna in geslaagd om hun zin te krijgen, ook al zijn ze zelf de oorzaak van alle milieuellende en al hebben ze aan de oplossing daarvan daadwerkelijk nauwelijks iets bij gedragen. Nergens worden hun theorieën, hun conclusies, hun oplossingen, hun klimaatmodellen bevestigd door harde cijfers, feiten en metingen of zijn wetenschappelijk volgens de regelen der kunst bewezen. In dit enorm gecompliceerd proces van klimaat en klimaatveranderingen, hebben zij de weg gevonden: het biogas CO2, dat door de verbranding van fossiele brandstoffen wordt uitgestoten, is de oorzaak van alle klimaatellende. Zij gaan dat voor ons oplossen, op hun manier. Daar zijn weliswaar duizenden miljarden dollars mee gemoeid, maar het alternatief is een grote natuurramp. Ban dat vreselijke molecuul CO2 uit alle verbrandingsprocessen en de klus is geklaard. Zo simpel. Dat is dan ook hun belangrijkste klimaatdoel. U weet nu wat u te doen staat. Offers brengen.

Waterstof wordt door iedereen erkend als voornaamste alternatief bij de energie transitie. Bij de productie van H2, mag echter absoluut geen CO2 vrijkomen. Alleen dan kan er sprake zijn van duurzaam, schoon en groen waterstof, volgens de klimaat alarmisten. Er moet dan worden uitgegaan van duurzame energiebronnen als wind- en zonne-energie en waterkracht. Door middel van windmolens en zonnepanelen wordt deze energie omgezet in groene elektriciteit en via elektrolyse van water in het “groene” H2.

In theorie juist, maar in de praktijk simpel onhaalbaar. Met dat plan zijn honderd duizenden miljarden gemoeid, het gaat ten koste van de leefbaarheid van de aarde, over de ruggen van de belastingbetalers, meestal de gewone, hardwerkende mensen. De offers zijn te groot, het rendement is veel te klein. De middelen, met name de windmolens, geheel ongeschikt, vooral in een klein land als Nederland, overbevolkt, met nog nauwelijks natuurgebied, met onvoldoende wind en/of windkracht, met grote weerstand en frustraties vanuit de bevolking. Wishfull thinking! Om over de hoeveelheid zon, en de plaats voor zonnepanelen maar niet te spreken.

Dit, terwijl het allerkrachtigste, schoonste, goedkoopste en sinds de vierde generatie zeer veilige alternatief, de kernenergie, op grote schaal wordt toegepast in de belangrijkste industrielanden ter wereld als Amerika, China, Rusland, Canada, het Verenigde Koninkrijk, Frankrijk.

Kernenergie, dat door elektrolyse van H2O, net zoveel groene H2 kan aanmaken als er nodig is. Zonder CO2, praktisch en relatief goedkoop, met een zeer hoog rendement. Iets voor Nederland?

Wat is nu het nettoresultaat van 150 jaar gigantische CO2 uitstoot in de periode vanaf 1850, zonder dat de mens ingreep en alles aan de Natuur overliet? Een stijging van de CO2 concentratie in de lucht van 0,03% naar 0,04%! Zonder natuurrampen.

Deze stijging wordt nu door hen, die het op de wereld voor het zeggen hebben, uitgelegd als de grootste veroorzaker van alle klimaatveranderingen en de mens nog te wachten staande natuurrampen. Tenzij er op korte termijn de door hen opgestelde klimaatverdragen, akkoorden, doelen en wetten worden uitgevoerd. Geen tijd te verliezen! Binnen enkele tientallen jaren moet het belangrijkste klimaatdoel, de emissie van CO2, teruggebracht worden met meer dan vijftig procent! Nederland voorop. Koste wat het kosten moet, waar of niet waar, haalbaar of niet, zin of onzin, luchtkastelen of niet. Want anders!

Nederland moet in 2050 van het gas af. Van het aardgas. Weliswaar een fossiel brandstof, maar een schoon brandstof dat nauwelijks of niet afvalstoffen produceert. Het moet weg vanwege een relatief geringe CO2 uitstoot, verwaarloosbaar in vergelijking met de uitstoot sinds 1850, waar niets aan werd gedaan. Speculatief omdat dit gas onmisbaar is voor leven op aarde, zoals alleen de mens al demonstreert als er bij iedere ademhaling, honderdmaal zoveel van dit gas wordt uitgeademd als ingeademd. Duidelijk niet vuil of schadelijk en zeker geen afval als onmisbaar element bij de fotosynthese.

Voor welke oplossing ook onmisbaar.

Vooral in Nederland heeft de CO2 hysterie wortel geschoten en staat het land op het punt zich onsterfelijk belachelijk te maken, dankzij het gedram, de ijdelheid, de arrogantie van een handvol, wetenschappelijk gezien, politieke leken. Zij zullen wel eens uitmaken hoe het wereldwijde energieprobleem moet worden opgelost. Door het bouwen van een enorm windmolenpark voor de Zeeuwse kust, door het terugbrengen van de CO2-emissies, binnen recordtijd, met 55%, door het uitbannen van het aardgas en door de overschakeling op elektriciteit. Door kritiekloos de doorzichtige theorieën en oplossingen van het IPCC over te nemen.

De Nederlandse politiek geeft de weg aan, het verhaal van de olifant en de muis op de houten brug: wat stampen we toch lekker, zegt de muis! Wie doet ons dat na? Niemand, zelfs niet in Europa. Ze kijken wel uit! Zij wel. Er worden zelfs nieuwe pijpleidingen voor het transport van aardgas aangelegd. Een gas waarvan de gehele Europese gemeenschap voor het overgrote deel van de energievoorziening, afhankelijk is. Frankrijk daargelaten.

Dat bij de energiewinning afvalstoffen zo veel mogelijk moeten worden uitgebannen, is voor ieder goed bedoelend mens duidelijk. Dat energiebronnen als kernenergie en waterstof de toekomst zijn is evident. Simpel omdat elektriciteit alleen, daarin te kort schiet.

Momenteel speelt bij de energievoorzienig het aardgas een absolute sleutelrol: het is schoon, vol op aanwezig, het wordt via duizenden kilometers pijpleiding als gas getransporteerd, en wordt als zodanig ook zonder grote problemen opgeslagen, het wordt als gecomprimeerd gas (compressed natural gas of CNG) of als vloeistof (liquified natural gas of LNG) getransporteerd, het voorziet onze maatschappij van volop warmte en voor een groot deel van elektriciteit, en is de gehele infrastructuur er op naadloos aangepast.

Wat er ook aan energie transitie plaats vindt, aardgas is de komende tientallen jaren absoluut onmisbaar en zal ook daarna een belangrijke rol kunnen blijven vervullen. In die overgangsperiode kunnen de pijpleidingen en de gasbranders geleidelijk worden aangepast aan de vervanger van het aardgas, het waterstofgas. Aardgas zelf kan worden omgezet in waterstofgas, grijs H2, dat daarna eventueel kan worden omgezet in blauw H2, door het vrijkomende CO2 op te slaan in de grond.

De plannen van een paar politici, die bovendien ook nog eens binnen afzienbare tijd van het toneel verdwenen zijn, om Nederland van het gas af te halen, is niet alleen kapitaalvernietiging en kapitaalverspilling, maar gaat over de ruggen van de belastingbetalers en hun kinderen en zelfs kleinkinderen!

Tot slot. Als al diegenen, die zich bedreigt en achtervolgd voelen door het fantoom dat zij zelf tot leven wekten, zich nu eens bezig gingen houden met problemen als vervuiling van de oceanen, de ontbossing, de overbevolking en de overproductie van al hun prestigieuze, indrukkende maar op ijdelheid gebaseerde projecten, dan was er al een groot deel van de CO2 problemen opgelost. Dan kregen de echte problemen die mensen bezighouden als honger, armoede, huisvesting, voedselbanken, ziektepremies, pensioenen, schadevergoedingen door de overheid, btw-verhogingen op primaire levensbehoeften, belastingverhogingen, en de daarmee gepaard gaande praatjes, meer aandacht. Daar gaat het om. Niet om Nederland als voorbeeld en gids voor de hele wereld, dankzij een zichzelf benoemde politiek elite. Het gaat om de mensen die er wonen, leven en werken, om Nederlanders. Om echte vrijheid en democratie. Niet om een verkapte dictatuur!

Energie transitie is een probleem dat de hele wereld aangaat. Dat daarom ook zoveel mogelijk internationaal moet worden opgelost. Het is daarom nergens voor nodig dat Nederland hierbij vooroploopt, hoewel dat er met de opstelling van de huidige politieke elite veel van weg heeft. De productie van waterstofgas als belangrijkste energiedrager in de toekomst, staat als vervanger van fossiele brandstoffen volop in de belangstelling. Daarbij is aardgas, met name bij de toepassing van industriële-doeleinden, al tijden veruit de belangrijkste producent. En zal dit de komende decennia ook blijven. Daarin moet zo snel mogelijk verandering in komen, omdat bij de productie van dit “grijze” H2 op die manier, het gedemoniseerde CO2 vrijkomt. Dit gas kan weliswaar worden verwijderd en in de grond worden opgeslagen, maar dat maakt de productie van het dan ontstane “blauwe” gas twee tot drie keer zo duur. Het heilig verklaarde gas van de toekomst, verkregen uit waterkracht, zonne- en windenergie, of wel het “groene” gas dat CO2 vrij is, is bij de productie weer twee tot driemaal zo duur als het blauwe gas.

Waterkracht is sterk lokaal gebonden en kan na toepassing ter plaatse eventueel worden geëxporteerd. Dan blijven wind- en zonne-energie over.

Windenergie is sterk afhankelijk van of het al dan niet waait en ook van de windkracht. Dat wisselt per locatie, maar valt gemiddeld zwaar tegen. Op land geplaatst vormen de windmolens een bron van ergernis en landschap verontreiniging, waardoor plaatsing op zee een redelijk alternatief vormt. Ook dat brengt heel wat moeilijkheden mee, met name waar het de opslag en het transport van de energie betreft en vormt het rendement bij onvoldoende wind een groot minpunt. Daarbij vormt de prijs van windmolens, gesubsidieerd door de belastingbetaler, een groot struikelblok. Niet bepaald een groot succes.

Maar dan de zon! Getemd door onze blauwe planeet met zijn overvloed aan water. Die al miljoenen jaren, 24 uur per etmaal, de ronddraaiende aarde van energie voor ziet. Die energie kan worden opgevangen, duurzame, schone energie. Om daarna in waterstof te worden omgezet, te worden opgeslagen en te worden getransporteerd. Natuurlijk wel op plaatsen in de wereld waar de zon overvloedig schijnt, en zelfs wordt uitgemaakt voor “koperen ploert”.

Dat is in Nederland duidelijk niet het geval. Het plaatsen van zonnepanelen alhier, zal wellicht zinvol zijn voor kleinere projecten, voor het oplossen van het grote energieprobleem speelt het, althans in Nederland, geen enkele rol van betekenis. Hetzelfde geldt voor windmolens. Het land is veel te klein, is overbevolkt en heeft al zo weinig natuurgebieden, is het rendement gezien de veel te hoge kosten ook nog eens veel te laag en zorgen deze molens bij de bevolking voor veel overlast en frustraties. Het importeren van groene energie uit omliggende landen is een veel betere en goedkopere oplossing.

Zuid Spanje en Noord-Afrika, de noordelijke Sahara, zijn de plaatsen bij uitstek om elektriciteit en H2 te winnen uit zonne-energie. Het transport kan geschieden via pijpleidingen, zoals dit reeds plaats vindt bij het vervoer van aardgas uit Algerije naar Italië en Spanje, of bijvoorbeeld vanuit Rusland naar West-Europa. Dat dit nog niet gebeurt, heeft vrijwel zeker te maken met grote, tegengestelde handelsbelangen. Japan, is eveneens een land dat bij gebrek aan zon en wind, momenteel een van de grootste promotors van H2 ter wereld is. Daartoe importeert zij dit gas uit een land als Australië. Zoals blijkt uit het “Consortium to import Australian hydrogen to Japan”. Vloeibaar H2 (zie internet).

De problematiek rondom de productie van waterstof wordt bepaald door het al of niet vrijkomen van het broeikasgas CO2. De hele dramatiek rondom klimaatverandering heeft zich toegespitst op het terugdringen van dit gas, het allerbelangrijkste klimaatdoel. Kooldioxide, de nachtmerrie van alle klimaat ridders. Het alibi voor de meest fantastische klimaatregelingen. Ook al speelt dit gas bij het versterkt broeikaseffect van slechts 0.9 graden Celsius in anderhalve eeuw, een bescheiden rol. Dat hierbij de hoofdrol wordt vervuld door het broeikasgas waterdamp, wordt doodgezwegen.

Zowel CO2 als H2 zijn kleurloze als reukloze gassen. Geen van beide giftig en brandschoon. CO2 en O2 zijn de kroonjuwelen van de fotosynthese, waardoor leven op aarde mogelijk is. H2 en O2 vormen samen H2O, ofwel water, waaraan onze blauwe planeet zijn naam heeft te danken en waarmee onze oceanen in innige relatie met de atmosfeer, de temperatuur op aarde, tot op 1 graad nauwkeurig reguleert, ondanks de koperen ploert die ons al miljoenen jaren, 24 uur per dag, probeert te roosteren. De atomen C, H, en O, vormen de bouwstenen van al het leven op aarde.

Als bij de vorming van H2 uit aardgas zowel waterstof als CO2 vrijkomen, gaat het fout. Het kleurloze H2, wordt dan door de aanwezigheid van kooldioxide “grijs” verklaard. Niet goed. Oppassen. Pas als het CO2 is geïsoleerd en in de grond wordt opgeslagen, ontstaat er “blauw” H2. De kust is veilig. Wanneer H2 gevormd wordt uit wind en zonne-energie, waarbij geen kooldioxide wordt gevormd, ontstaat er pas “groene” energie. Het summum. Hoe en waaruit H2 ook wordt gewonnen, of er nu wel of geen CO2 vrijkomt, H2 is en blijft een reukloos, kleurloos en schoon gas, waarbij de belangrijkste vraag is, hoe dit gas kan worden gewonnen op een voordelige, praktische manier en om af te zijn van alle vooroordelen en demonisering van het gas CO2, zonder dat daarbij ook dit gas vrijkomt.

De Nederlandse politiek ziet het helemaal zitten met de oplossingen van het IPCC, beter bestaat niet. Simpeler ook niet. Ban het CO2! Hoe dan ook. Wel duur, maar geld speelt geen rol. Wij zijn een rijk en welvarend land. Het gaat goed met ons. Met wie, blijft onvermeld.

Nederland is, de hemel zij dank, een gezegend land. Rijk en welvarend, dankzij de in overvloed aanwezige aardgas velden in onze vaderlandse bodem. Daardoor zou het veel beter moeten gaan, dan nu het geval is. 

Veruit de grootste producent van H2 is aardgas. De grootste waterstoffabriek in de wereld, staat in Pernis. Nederland is in Europa, na Duitsland, de grootste producent van H2, met een jaarlijkse productie van 8 miljard kubieke meter per jaar. Dankzij de enorme aardgasvelden in Groningen en op de Noordzee. Een geschenk uit de hemel. Nederland is een welvarend land, vooral dankzij dit aardgas. Hoewel de politiek de eer naar zichzelf trekt. Het gaat goed met de besloten vennootschap Nederland, met de politieke elite, de bestuurders, managers, commissarissen, de quote vijfhonderd en nog een handvol andere bevoorrechtten. De economie trekt aan, goed voor allerlei nieuwe banen. Alleen niet voor 45-jarigen en ouder. Die moeten wachten totdat ze 67 jaar zijn. En ook niet voor het gros van de Nederlanders zelf. Die klagen steen en been. Waarover is algemeen bekend.

Vergeleken met de productie van H2 uit aardgas, stelt de productie uit andere bronnen relatief weinig voor. Zoals de productie van de windmolens en zonnepanelen in Nederland. Bovendien ook nog eens hemeltergend duur. Voor Nederland lijkt de aangewezen weg, de omzetting van grijs naar blauw gas. Wellicht twee tot drie keer zo duur als naar grijs gas, maar toch niet te vergelijken met de paar honderd miljard euro’s die gemoeid zijn met de energie transities zoals die door onze politici zijn overgenomen van het IPCC.

Daarmee kan dan tevens het heilloze plan om van het aardgas af te gaan, worden opgegeven. En daarmee een hoop frustraties worden voorkomen. En kan eens eindelijk aandacht worden geschonken aan de problemen die de mensen echt beroeren.

Zoals aan het zedelijk verval, aan het onderwijs, aan de opvoeding. Aan de steeds verdere afneming van de belangstelling, voor kunst, cultuur of geschiedenis. Aan de robotisering en vermaterialisering van de jeugd, de agressie tegen leerkrachten, het toenemend gebruik van drugs, de seksuele moraal. In plaats van de jeugd te indoctrineren met de CO2 obsessie, de kooldioxide tirannie, waardoor ze nu eens niet opgeofferd worden in smerige wereldoorlogen, maar nu verstrikt raken in de netten van een volstrekt onnodige, zinloze, toekomst loze, gecreëerde klimaatoorlog.

Sinds dertig jaar, wordt de wereld geknecht door het uitgedachte CO2-klimaat fantoom. Wordt dit biogas misbruikt voor de uitvoering en de plannen van het IPCC en het gedram van hun aanhangers, om welke reden ook.

Om die reden alleen al moeten we zorgen, dat de uitstoot van het nobele CO2 gas, nota bene veroorzaakt door haar bestrijders, wordt verminderd. If you can’t beat them, join them. Op een vreedzame manier. Door de onverwijlde invoering van kernenergie. Veruit de krachtigste energiebron die er voor handen is. Nu nog in handen van de oorlogsindustrie, maar nu ingezet voor een vreedzaam doel: het leefbaar houden van onze planeet.

Kernenergie, schoner, goedkoper, krachtiger en met de vierde generatie kerncentrales, veiliger dan ooit. Daarmee worden dan ook de problemen rond de aanmaak van waterstof, of H2, definitief opgelost en daarmee alle problemen rondom groene elektriciteit en groen H2. Schoner kan niet. Weg CO2, weg het wapen van de klimaatridders. Weg met de belangrijkste klimaatdoelen. Weg met de klimaatwet. Weg met de rampzalige plannen van onze leiders. Weg vooral met de onbetaalbare windmolens, de landschapsverontreinigers, de frustraties en de dwingelandij. Nederland voor de Nederlanders, niet voor de politieke doordrammers cum suis.

Daarmee kan dan tevens het heilloze plan om van het aardgas af te gaan, worden opgegeven. En daarmee een hoop frustraties worden voorkomen. En kan eens eindelijk aandacht worden geschonken aan de problemen die de mensen echt beroeren.

Op 4 november 2018 was er op de televisie een uitzending van “Zondag met Lubach”, met als thema Kernenergie.

Een must voor diegenen die het leven op aarde leefbaar willen houden en zich niet langer bang laten maken en koeioneren door een aantal imagebuilders en carrièremakers.

Hoe mooi zou Nederland kunnen zijn en dankzij het aardgas, hoe welvarend? Zonder chronische klimaat stress en met een gezond toekomstperspectief. Niet zonder CO2, maar zonder het ons aangeprate klimaatspook CO2.

Zonder een Overheid die neurotisch op zoek is naar meer geld, voor het realiseren van hun peperdure, volstrekt onhaalbare klimaatdoelen. Laten ze eerst eens de €25 miljard, van het pensioenfonds geleende geld, maar eens terugbetalen! Of de schade vergoeden van de in Groningen, door de exploitatie van aardgas veroorzaakte vernielingen, decennialang.

Nederland is een rijk land, dankzij het aardgas. Behalve voor die grote groep Nederlanders, voor wie er nog steeds grote sociale ellende bestaat. Mede door een moordend belastingklimaat. We weten wat ons te wachten staat als de klimaat wet erdoor komt. Van politici die ons af willen hebben van het aardgas. De kip met de gouden eieren. Wij moeten niet af van het aardgas, zij moeten maar eens van hun roze (lees groene) wolk afkomen! De tijd zal het leren.

Epiloog

Zo er al een klimaatprobleem bestaat, dan is dat veroorzaakt door de mens, niet door het biogas CO2. Zo er al oplossingen gevonden moeten worden om de voorspelde klimaatramp te bestrijden, moeten deze oplossingen vooral niet overgelaten worden aan de veroorzakers van het probleem.

Zeker niet als eenieder weldenkend en voelend mens ziet, dat de oplossingen die door hen worden aangedragen, zullen leiden tot een steriele en onleefbare samenleving, waaruit alle vreugde en motivatie is verdwenen. Waarin alle kleur, behalve groen, ontbreekt.

Onze leiders, onze politici, onze voorbeelden moeten toch kunnen inzien, dat zij bezig zijn met een onverantwoord experiment, dat zij met vuur spelen, dat de luchtkastelen waarmee zij ons willen opzadelen, gebouwd worden op drijfzand.

Dat alle problemen, klimaatellende, klimaatdoelen, vermeende klimaatoplossingen, klimaatangsten en honderden klimaatberekeningen die vele maanden duren, in een klap opgelost kunnen worden door de toepassing van slechts een enkel super alternatief: Kernenergie, dat vrijwel moeiteloos en onbeperkt in staat is om via groene elektriciteit en de elektrolyse van stoom, groene H2 te produceren. Daarbij is het gefreubel met windmolens en warmtepompen slechts kinderspel.

Dankzij de overvloedige aanwezigheid van aardgas in de Nederlandse aardbodem, is ons land in staat om een relatief  kosteloze, moeiteloze energie transmissie te maken naar kernenergie. Mis die kans niet!

Weg met het superdemon CO2. Weg met het wapen waarmee de hele wereld wordt getiranniseerd. Welkom producent van net zoveel groene H2 als we maar willen. Welkom nieuw toekomstperspectief. Ook voor onze kinderen.

Die nu, geïndoctrineerd en al, met in hun ene hand de klimaatbijbel en in de andere hun smartphone, in goed vertrouwen lopen te demonstreren voor een toekomst vol ellende en onzekerheid. 

Nederland, pas op uw saeck, nu het nog kan. Het is nog niet te laat. Stop de klimaatgekte!

61 gedachten over “Klimaatfabels naschrift

Voeg uw reactie toe

 1. Mooi stuk. Ik ben het helemaal eens over de CO2.
  Echter kern energie is geen oplossing er zijn nog slechts voor 50 jaar grondstoffen om dit te doen. Een nieuwe centrale bouwen kost bijna 30 jaar. En bij meer centrales gaat dit ook sneller op.
  Grondstoffen voor Zonnecellen zijn onbeperkt.

 2. Wederom een uitstekende onderbouwing van de behoefte aan kernenergie in onze maatschappij.
  Laten we hopen dat onze bestuurders beide stukken lezen, hun grijze cellen gebruiken en afstappen van hun heilloze klimaatplannen.

 3. Kernenergie zou dan op basis van Thorium moeten worden doorontwikkeld.
  Is veiliger en het afval is minder lang schadelijk, een paar honderd jaar.

 4. Door de opwarming van de oceanen (ten gevolge van eeuwenlange klimaatschommelingen) kunnen de oceanen minder CO2 vasthouden. CO2 in de atmosfeer is dus niet de oorzaak van de opwarming, maar een gevolg van die opwarming. We hebben nog voor ongeveer 100 jaar fossiele grondstoffen. De invloed van de menselijke aktiviteiten op de productie van CO2 is verwaarloosbaar ten opzichte van de natuurlijke CO2 produktie. De miljarden, die nu gestoken worden in het verwijderen van de fossiele brandstoffen, moeten we benutten om duurzame energiebronnen te ontwikkelen, zodat toekomstige generaties (3 of 4 na ons) ook welvaart en voedsel kunnen produceren. Het hele onzinnige CO2 verhaal wordt
  verteld door nietswetende quasi politieke figuren, die de feiten niet willen horen. Waterstof en aardgas is een prima transitie-brandstof om die 100 jaar te overbruggen.

 5. Ik zeg ongesecensureerd doorsturen naar Den Haag waar dit kansloze kabinet met z.n even kansloze moraalridders er waarschijnlijk niets mee doen , bang dat hun plannetjes in gevaar komen

 6. Laten we meer onderzoek doen naar kernfusie dan hebben we geen grondstooffen nodig voor kerncentrales.Ook zijn we af van het kernafval.

 7. Klimaatverandering massapsychologie? Nou nog mooier! Precies het omgekeerde is gebeurd. Het is aangetoond dat oliebedrijven het “playbook” van de sigarettenindustrie erbij gepakt hebben. “Hoe kunnen we zo lang mogelijk uitstellen dat mensen ons gaan aanpakken voor het probleem dat wij veroorzaken? Oh ja! Zaai verwarring!”

  Hoe ziet die verwarring er uit? Probeer elk punt zo lang mogelijk vol te houden. Probeer luider te zijn dan de feiten waar de wetenschap mee komt. Zorg voor think tanks die dit bij politici aan de man brengen. En via social media werkt het zo veels te beter. Komen de volgende punten bekend voor?
  1. Er is geen klimaatverandering. Kijk maar naar deze uit zijn verband gerukte grafiek.
  2. Okee, er het warmt op, maar ach, de Aarde is al eens vaker opgewarmd.
  3. Okee, het CO2 gehalte stijgt, maar CO2 is eigenlijk zo erg niet.
  3. Okee, er is klimaatverandering, maar de mens heeft die niet veroorzaakt.
  4. Zolang we nog niet alle feiten hebben, moeten we niets doen.
  5. Okee, misschien veroorzaken we die klimaatverandering een beetje, maar zolang andere landen niks doen, doen wij ook niks.
  6. Okee, er is klimaatverandering en mensen hebben die veroorzaakt, maar nou is er toch niks meer aan te doen. Gewoon door blijven rijden/vliegen.

  Ik zie momenteel simultaan al deze argumenten over social media langs komen. Het enige wat er aan ontbreekt is “ach, onze generatie heeft er toch geen last van”.

  Oh ja en zorg dat je met nieuwe argumenten komt die de experts moeten proberen te ontkrachten.

  Ik ben er klaar mee. Klimaatverandering is van alle kanten doorgerekend en doorgemeten. Het klimaat verandert. Het komt door ons. We moeten en kunnen er wat aan doen. Alleen niet het probleem bij de burgers alleen leggen. En dat is wat dit kabinet doet.

  1. Wat een domme beredenering. Opwarming en of afkoeling van de aarde is een natuurlijk proces. Of bent u ook van mening dat de dinosaurussen met hun gemotoriseerde vervoermiddelen de ijstijd hebben veroorzaakt en daardoor hun ondergaan.

 8. Goed verhaal en -voor zover mijn kennis dat kan beoordelen- goed onderbouwd. Moet maar eens uitgelegd worden aan die uit de kluiten gewassen kleuter Jetten, als-ie weer eens staat te orakelen.

 9. De gecreeerde mythe dat CO2 de wortel van alle kwaad is van de klimaatveranderingen moet een halt worden toegeroepen. Klimaatveranderingen bestaan al sinds het bestaan van de aarde! CO2 is de bron voor bomen en planten voor het fotosynthese proces . Als CO2 al de oorzaak zou zijn is de oplossing simpel : stop de vernietiging van oerwoud en plant nieuw groen voor de komende generaties

 10. Als je de wereld wil verbeteren, houdt dan met bouwen rekening met klimaat veranderingen. Kijk naar st Maarten na de storm wordt er weer gebouwd met waaibomenhout. Stop met vergiftigen van de wereld en laat de vervuiler betalen en hun troep opruimen, dat propageert de Ned. regering, maar laat dat na en de belastingbetaler is de klos. Hier valt VEEL te verbeteren en dat is veel zinvoller.

 11. Ik been het eens met het artikel. Kernenergie zal de toekomst moeten zijn. Maar continuering van aardgas uit Groningen lijkt me niet juist. Import uit Algerije dus.

 12. Dit artikel is niet alleen leuk. Maar mij uit het hart gegrepen! We worden als lemmingen het ravijn in gedreven door de op niets gestoelde praatjes van mensen die er straks schatrijk(dus letterlijk en figuurlijk warmpjes bijzitten) . Kijk naar meneer Nijpels met zijn tweede huis, een boerderij met de slechtste energie klasse of meneer al gore die de hele wereld over vliegt om peper dure lezingen te geven, om zijn landhuis waar een dorp op kan draaien bij te houden of een groene politicus met een pelletkachel. Hoe bedoel je hypocriet? Maar volg het geld, wie lopen zich nu al warm om het werk en levering van warmtepompen en dergelijke uit te voeren? Kortom we worden belazerd en we tuinen er als lemmingen met open ogen in!

 13. Als er ooit een zinnige uitleg over deze waanzin is geschreven dan is het deze lezing wel. Laat je niet bedonderen door die zelf benoemde elite. Zoals altijd zijn het weer de linksdenkende figuren die wel even willen uitmaken wat goed voor ons is. Zij hebben de wijsheid in pacht zolang een ander het maar betaald. In het algemeen zijn het meestal een stel carrière hoppers met het enige belang, eigen belang.

 14. Kijk,nu eens een verstandig stuk,alle groene ellende de vuilnis bak in.Ik ben altijd voor milieu en verstandig omgaan met fossiele brandstoffen en hun bijproducten,wat Wiebes en c.s. en die groene bende van Groen Links met ons voor hebben is nooit haalbaar.

 15. Wat ik in de discussie steeds weer mis is de feitelijkheid van tropische en ijstijden. Ik denk dat iedereen accepteert dat de steenkool afzettingen overal op de wereld zijn ontstaanuit destijds bestaand tropisch oerwoud. En dat de Utrechtse heuvelrug de voorste begrenzing was van de gletschers uit het noorden. Dat is niet van gisteren, dat betreft millioenen jaren. Maar als je de tijdlijn van de aardgeschiedenis erbij neemt is het een zucht. Als je op die lijn dan de mens tekent is het helemaal niets! Maar de mens is pas gaan meten en documenteren in de laatste paar honderd jaar.
  Je zou zeggen wie maakte zich in die tijd zorgen dat de Noordzee zo laag stond dat we naar Engeland konden lopen zonder natte voeten. Niet die paar mensen die er toen waren. En die schreven het ook niet op.
  Nu meten en documenteren we alles en nemen dat als waarheid aan. Neem de wereldwijde temperatuurmetingen.Als je sommige meetplaatsen vergelijkt met nu en vijftig jaar geleden blijken daar nogal verschillen in te zitten.Opwarming, ja alleen heel plaatselijk, want de meetplaats lag ooit vrij maar de stad groeide en de massa accumuleert warmte, oeps verkeerde meting! Dit gebeurt wereldwijd maar wordt niet gecorrigeerd.
  Naar mijn mening is het echte probleem de hoeveelheid mensen op aarde en de domheid van die mensen.Als wij een wereldstad met millioenen bewoners op een breuklijn bouwen, moeten we niet zeuren als er ooit een aardbeving plaatsvindt met een gigantische schade en heel veel doden. Als we steden bouwen aan kusten waar vulkanische aktiviteit is het normaal dat er ooit een tsunami komt.Vroeger met tientallen of hoogstens honderden doden. Nu zijn het een veelvoud daarvan omdat de steden waar je zo mooi aan zee woont veel groter zijn.
  Dat het klimaat verandert is denk ik normaal en niet te voorspellen of te beinvloeden de gevolgen wel, laten we dijken verhogen en andere waterbouwkundigewerken uitvoeren, daar zijn we goed in.
  Dat zie je ook in droge rivierbeddingen, en in uiterwaarden.
  In de vijftiger jaren werden mensen aangespoord om te emigreren. Scheepsladingen emigranten naar verre bestemmingen, want Nederland was vol, met tien milliard inwoners, nu met zeventien milliard inwoners zitten we te springen om nieuwe landgenoten zegt depolitiek. Volgt u het nog?
  Volgens mij hebben al die mensen een bepaaldheid gebruik en verbruik, dus reken maar uit.
  Tip voor de politiek, ze ademen ook en sportlui extra, dus nieuwe belasting voor iedereen geen uitzondering iedereen ademt!

  .

 16. Wat ik in de discussie steeds weer mis is de feitelijkheid van tropische en ijstijden. Ik denk dat iedereen accepteert dat de steenkool afzettingen overal op de wereld zijn ontstaanuit destijds bestaand tropisch oerwoud. En dat de Utrechtse heuvelrug de voorste begrenzing was van de gletschers uit het noorden. Dat is niet van gisteren, dat betreft millioenen jaren. Maar als je de tijdlijn van de aardgeschiedenis erbij neemt is het een zucht. Als je op die lijn dan de mens tekent is het helemaal niets! Maar de mens is pas gaan meten en documenteren in de laatste paar honderd jaar.
  Je zou zeggen wie maakte zich in die tijd zorgen dat de Noordzee zo laag stond dat we naar Engeland konden lopen zonder natte voeten. Niet die paar mensen die er toen waren. En die schreven het ook niet op.
  Nu meten en documenteren we alles en nemen dat als waarheid aan. Neem de wereldwijde temperatuurmetingen.Als je sommige meetplaatsen vergelijkt met nu en vijftig jaar geleden blijken daar nogal verschillen in te zitten.Opwarming, ja alleen heel plaatselijk, want de meetplaats lag ooit vrij maar de stad groeide en de massa accumuleert warmte, oeps verkeerde meting! Dit gebeurt wereldwijd maar wordt niet gecorrigeerd.
  Naar mijn mening is het echte probleem de hoeveelheid mensen op aarde en de domheid van die mensen.Als wij een wereldstad met millioenen bewoners op een breuklijn bouwen, moeten we niet zeuren als er ooit een aardbeving plaatsvindt met een gigantische schade en heel veel doden. Als we steden bouwen aan kusten waar vulkanische aktiviteit is het normaal dat er ooit een tsunami komt.Vroeger met tientallen of hoogstens honderden doden. Nu zijn het een veelvoud daarvan omdat de steden waar je zo mooi aan zee woont veel groter zijn.
  Dat het klimaat verandert is denk ik normaal en niet te voorspellen of te beinvloeden de gevolgen wel, laten we dijken verhogen en andere waterbouwkundigewerken uitvoeren, daar zijn we goed in.
  Dat zie je ook in droge rivierbeddingen, en in uiterwaarden.
  In de vijftiger jaren werden mensen aangespoord om te emigreren. Scheepsladingen emigranten naar verre bestemmingen, want Nederland was vol, met tien milliard inwoners, nu met zeventien milliard inwoners zitten we te springen om nieuwe landgenoten zegt depolitiek. Volgt u het nog?
  Volgens mij hebben al die mensen een bepaaldheid gebruik en verbruik, dus reken maar uit.
  Tip voor de politiek, ze ademen ook en sportlui extra, dus nieuwe belasting voor iedereen geen uitzondering iedereen ademt!

  .

 17. We komen uit de ijstijd en de aarde zal opwarmen tot bepaalde hoogte
  Dit gebeurde 1200 jaar geleden ook toen de aarde weer afkoelde
  Dat het nu ander weer is met verschillende stormen en raar weer is te danken aan
  AL DIE ATOOM PROEVEN BOVEN EN ONDER DE GROND ( zoals frankrijk dat toen deed enkele kilometers onder de grond)
  Zouden daar geen scheuren van komen in de aardkorst en aardbevingen veroorzaken
  Twee weken terug was het hier 18 graden in Nederland en in Griekenland viel er meer dan 1 meter sneeuw
  CO2 hebben we nodig voor de bloemen en planten anders gaat de aarde DOOD
  MAAR onze regeringen plukken ons alleen maar kaal met hun linkse spelletjes voor het ONZIN KLIMAAT

 18. Wat een eyeopener en geruststellend gevoel. Eindelijk wordt de klimaat hysterie wat gerelativeerd zodat we opnieuw perspectief krijgen. Het lijkt zo simpel en ik kan niet beoordelen of het daadwerkelijk zo is? Ik wil dit heel graag geloven omdat het zoveel ellende zou kunnen voorkomen en problemen oplossen. Een lang relaas maar het loont de moeite om dit helemaal door te lezen, het biedt een positieve kijk op onze toekomst en die van ons nageslacht. Doen!

 19. 180192 134797Hey, you used to write great, but the last couple of posts have been kinda boringK I miss your super writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on! 290391

 20. 279512 299391Amazing beat ! I would like to apprentice whilst you amend your internet web site, how can i subscribe for a blog web site? The account helped me a applicable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided shiny transparent notion. 889688

 21. 761430 163289Hey, you used to write wonderful, but the last couple of posts have been kinda boringK I miss your super writings. Past several posts are just slightly bit out of track! come on! 53627

 22. Hey there! I know this is kinda off topic however
  I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?
  My blog discusses a lot of the same subjects as yours
  and I feel we could greatly benefit from each other.
  If you might be interested feel free to send me an email.
  I look forward to hearing from you! Great blog by the way!

 23. 371408 469645The next time I just read a weblog, I genuinely hope which it doesnt disappoint me up to this one. Get real, Yes, it was my choice to read, but I personally thought youd have something intriguing to convey. All I hear can be a handful of whining about something you can fix inside the event you werent too busy trying to find attention. 553761

 24. 534472 603904Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? Im kinda paranoid about losing everything Ive worked hard on. Any recommendations? 730420

 25. Websites dass nicht schließen Tore schweizerischem Spieler, sie haben entwickelt Diverse Rückzahlungs
  Heilmittel die machen führbar für Deutsche in investieren in ihre einträge
  sicher.

 26. Der Player sitzen zu Anbieter Facetten Bereiche der groß blind; die Haupt eine neben sie kümmert die winzigen blinden werden können und Halb der Menge der
  riesige blind.

 27. Woah! I’m really digging the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to
  get that “perfect balance” between usability and appearance.
  I must say you have done a amazing job with this. Also, the blog loads very fast for me on Chrome.
  Outstanding Blog!

 28. hello!,I really like your writing very a lot! proportion we communicate
  extra approximately your article on AOL? I require an expert
  in this space to solve my problem. May be that is you! Having
  a look forward to look you.

 29. I’m excited to uncover this website. I need to to thank you for ones time for this particularly fantastic read!!
  I definitely loved every bit of it and i also have
  you book-marked to see new things in your site.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: