Klimaatfabels naschrift

De invloed van de commercie op Media, Wetenschap, Politiek en Overheden is onvoorstelbaar groot. Het laatste voorbeeld is de wijze waarop zij het voor het Leven onmisbare gas CO2 in nog geen dertig jaar, via allerlei propaganda middelen en psychologische intimidatie, indoctrinatie en manipulatie hebben neergezet als de belangrijkste bedreiger van menselijk leven op deze planeet.

Op zich een zeer geslaagd voorbeeld van toegepaste massapsychologie, waarbij zelfs het sprookje “de nieuwe kleren van de Keizer” een slap aftreksel is. Tot nu toe gaat de vlieger nog steeds op en zijn ze er, in ieder geval in Nederland, bijna in geslaagd om hun zin te krijgen, ook al zijn ze zelf de oorzaak van alle milieuellende en al hebben ze aan de oplossing daarvan daadwerkelijk nauwelijks iets bij gedragen. Nergens worden hun theorieën, hun conclusies, hun oplossingen, hun klimaatmodellen bevestigd door harde cijfers, feiten en metingen of zijn wetenschappelijk volgens de regelen der kunst bewezen. In dit enorm gecompliceerd proces van klimaat en klimaatveranderingen, hebben zij de weg gevonden: het biogas CO2, dat door de verbranding van fossiele brandstoffen wordt uitgestoten, is de oorzaak van alle klimaatellende. Zij gaan dat voor ons oplossen, op hun manier. Daar zijn weliswaar duizenden miljarden dollars mee gemoeid, maar het alternatief is een grote natuurramp. Ban dat vreselijke molecuul CO2 uit alle verbrandingsprocessen en de klus is geklaard. Zo simpel. Dat is dan ook hun belangrijkste klimaatdoel. U weet nu wat u te doen staat. Offers brengen.

Waterstof wordt door iedereen erkend als voornaamste alternatief bij de energie transitie. Bij de productie van H2, mag echter absoluut geen CO2 vrijkomen. Alleen dan kan er sprake zijn van duurzaam, schoon en groen waterstof, volgens de klimaat alarmisten. Er moet dan worden uitgegaan van duurzame energiebronnen als wind- en zonne-energie en waterkracht. Door middel van windmolens en zonnepanelen wordt deze energie omgezet in groene elektriciteit en via elektrolyse van water in het “groene” H2.

In theorie juist, maar in de praktijk simpel onhaalbaar. Met dat plan zijn honderd duizenden miljarden gemoeid, het gaat ten koste van de leefbaarheid van de aarde, over de ruggen van de belastingbetalers, meestal de gewone, hardwerkende mensen. De offers zijn te groot, het rendement is veel te klein. De middelen, met name de windmolens, geheel ongeschikt, vooral in een klein land als Nederland, overbevolkt, met nog nauwelijks natuurgebied, met onvoldoende wind en/of windkracht, met grote weerstand en frustraties vanuit de bevolking. Wishfull thinking! Om over de hoeveelheid zon, en de plaats voor zonnepanelen maar niet te spreken.

Dit, terwijl het allerkrachtigste, schoonste, goedkoopste en sinds de vierde generatie zeer veilige alternatief, de kernenergie, op grote schaal wordt toegepast in de belangrijkste industrielanden ter wereld als Amerika, China, Rusland, Canada, het Verenigde Koninkrijk, Frankrijk.

Kernenergie, dat door elektrolyse van H2O, net zoveel groene H2 kan aanmaken als er nodig is. Zonder CO2, praktisch en relatief goedkoop, met een zeer hoog rendement. Iets voor Nederland?

Wat is nu het nettoresultaat van 150 jaar gigantische CO2 uitstoot in de periode vanaf 1850, zonder dat de mens ingreep en alles aan de Natuur overliet? Een stijging van de CO2 concentratie in de lucht van 0,03% naar 0,04%! Zonder natuurrampen.

Deze stijging wordt nu door hen, die het op de wereld voor het zeggen hebben, uitgelegd als de grootste veroorzaker van alle klimaatveranderingen en de mens nog te wachten staande natuurrampen. Tenzij er op korte termijn de door hen opgestelde klimaatverdragen, akkoorden, doelen en wetten worden uitgevoerd. Geen tijd te verliezen! Binnen enkele tientallen jaren moet het belangrijkste klimaatdoel, de emissie van CO2, teruggebracht worden met meer dan vijftig procent! Nederland voorop. Koste wat het kosten moet, waar of niet waar, haalbaar of niet, zin of onzin, luchtkastelen of niet. Want anders!

Nederland moet in 2050 van het gas af. Van het aardgas. Weliswaar een fossiel brandstof, maar een schoon brandstof dat nauwelijks of niet afvalstoffen produceert. Het moet weg vanwege een relatief geringe CO2 uitstoot, verwaarloosbaar in vergelijking met de uitstoot sinds 1850, waar niets aan werd gedaan. Speculatief omdat dit gas onmisbaar is voor leven op aarde, zoals alleen de mens al demonstreert als er bij iedere ademhaling, honderdmaal zoveel van dit gas wordt uitgeademd als ingeademd. Duidelijk niet vuil of schadelijk en zeker geen afval als onmisbaar element bij de fotosynthese.

Voor welke oplossing ook onmisbaar.

Vooral in Nederland heeft de CO2 hysterie wortel geschoten en staat het land op het punt zich onsterfelijk belachelijk te maken, dankzij het gedram, de ijdelheid, de arrogantie van een handvol, wetenschappelijk gezien, politieke leken. Zij zullen wel eens uitmaken hoe het wereldwijde energieprobleem moet worden opgelost. Door het bouwen van een enorm windmolenpark voor de Zeeuwse kust, door het terugbrengen van de CO2-emissies, binnen recordtijd, met 55%, door het uitbannen van het aardgas en door de overschakeling op elektriciteit. Door kritiekloos de doorzichtige theorieën en oplossingen van het IPCC over te nemen.

De Nederlandse politiek geeft de weg aan, het verhaal van de olifant en de muis op de houten brug: wat stampen we toch lekker, zegt de muis! Wie doet ons dat na? Niemand, zelfs niet in Europa. Ze kijken wel uit! Zij wel. Er worden zelfs nieuwe pijpleidingen voor het transport van aardgas aangelegd. Een gas waarvan de gehele Europese gemeenschap voor het overgrote deel van de energievoorziening, afhankelijk is. Frankrijk daargelaten.

Dat bij de energiewinning afvalstoffen zo veel mogelijk moeten worden uitgebannen, is voor ieder goed bedoelend mens duidelijk. Dat energiebronnen als kernenergie en waterstof de toekomst zijn is evident. Simpel omdat elektriciteit alleen, daarin te kort schiet.

Momenteel speelt bij de energievoorzienig het aardgas een absolute sleutelrol: het is schoon, vol op aanwezig, het wordt via duizenden kilometers pijpleiding als gas getransporteerd, en wordt als zodanig ook zonder grote problemen opgeslagen, het wordt als gecomprimeerd gas (compressed natural gas of CNG) of als vloeistof (liquified natural gas of LNG) getransporteerd, het voorziet onze maatschappij van volop warmte en voor een groot deel van elektriciteit, en is de gehele infrastructuur er op naadloos aangepast.

Wat er ook aan energie transitie plaats vindt, aardgas is de komende tientallen jaren absoluut onmisbaar en zal ook daarna een belangrijke rol kunnen blijven vervullen. In die overgangsperiode kunnen de pijpleidingen en de gasbranders geleidelijk worden aangepast aan de vervanger van het aardgas, het waterstofgas. Aardgas zelf kan worden omgezet in waterstofgas, grijs H2, dat daarna eventueel kan worden omgezet in blauw H2, door het vrijkomende CO2 op te slaan in de grond.

De plannen van een paar politici, die bovendien ook nog eens binnen afzienbare tijd van het toneel verdwenen zijn, om Nederland van het gas af te halen, is niet alleen kapitaalvernietiging en kapitaalverspilling, maar gaat over de ruggen van de belastingbetalers en hun kinderen en zelfs kleinkinderen!

Tot slot. Als al diegenen, die zich bedreigt en achtervolgd voelen door het fantoom dat zij zelf tot leven wekten, zich nu eens bezig gingen houden met problemen als vervuiling van de oceanen, de ontbossing, de overbevolking en de overproductie van al hun prestigieuze, indrukkende maar op ijdelheid gebaseerde projecten, dan was er al een groot deel van de CO2 problemen opgelost. Dan kregen de echte problemen die mensen bezighouden als honger, armoede, huisvesting, voedselbanken, ziektepremies, pensioenen, schadevergoedingen door de overheid, btw-verhogingen op primaire levensbehoeften, belastingverhogingen, en de daarmee gepaard gaande praatjes, meer aandacht. Daar gaat het om. Niet om Nederland als voorbeeld en gids voor de hele wereld, dankzij een zichzelf benoemde politiek elite. Het gaat om de mensen die er wonen, leven en werken, om Nederlanders. Om echte vrijheid en democratie. Niet om een verkapte dictatuur!

Energie transitie is een probleem dat de hele wereld aangaat. Dat daarom ook zoveel mogelijk internationaal moet worden opgelost. Het is daarom nergens voor nodig dat Nederland hierbij vooroploopt, hoewel dat er met de opstelling van de huidige politieke elite veel van weg heeft. De productie van waterstofgas als belangrijkste energiedrager in de toekomst, staat als vervanger van fossiele brandstoffen volop in de belangstelling. Daarbij is aardgas, met name bij de toepassing van industriële-doeleinden, al tijden veruit de belangrijkste producent. En zal dit de komende decennia ook blijven. Daarin moet zo snel mogelijk verandering in komen, omdat bij de productie van dit “grijze” H2 op die manier, het gedemoniseerde CO2 vrijkomt. Dit gas kan weliswaar worden verwijderd en in de grond worden opgeslagen, maar dat maakt de productie van het dan ontstane “blauwe” gas twee tot drie keer zo duur. Het heilig verklaarde gas van de toekomst, verkregen uit waterkracht, zonne- en windenergie, of wel het “groene” gas dat CO2 vrij is, is bij de productie weer twee tot driemaal zo duur als het blauwe gas.

Waterkracht is sterk lokaal gebonden en kan na toepassing ter plaatse eventueel worden geëxporteerd. Dan blijven wind- en zonne-energie over.

Windenergie is sterk afhankelijk van of het al dan niet waait en ook van de windkracht. Dat wisselt per locatie, maar valt gemiddeld zwaar tegen. Op land geplaatst vormen de windmolens een bron van ergernis en landschap verontreiniging, waardoor plaatsing op zee een redelijk alternatief vormt. Ook dat brengt heel wat moeilijkheden mee, met name waar het de opslag en het transport van de energie betreft en vormt het rendement bij onvoldoende wind een groot minpunt. Daarbij vormt de prijs van windmolens, gesubsidieerd door de belastingbetaler, een groot struikelblok. Niet bepaald een groot succes.

Maar dan de zon! Getemd door onze blauwe planeet met zijn overvloed aan water. Die al miljoenen jaren, 24 uur per etmaal, de ronddraaiende aarde van energie voor ziet. Die energie kan worden opgevangen, duurzame, schone energie. Om daarna in waterstof te worden omgezet, te worden opgeslagen en te worden getransporteerd. Natuurlijk wel op plaatsen in de wereld waar de zon overvloedig schijnt, en zelfs wordt uitgemaakt voor “koperen ploert”.

Dat is in Nederland duidelijk niet het geval. Het plaatsen van zonnepanelen alhier, zal wellicht zinvol zijn voor kleinere projecten, voor het oplossen van het grote energieprobleem speelt het, althans in Nederland, geen enkele rol van betekenis. Hetzelfde geldt voor windmolens. Het land is veel te klein, is overbevolkt en heeft al zo weinig natuurgebieden, is het rendement gezien de veel te hoge kosten ook nog eens veel te laag en zorgen deze molens bij de bevolking voor veel overlast en frustraties. Het importeren van groene energie uit omliggende landen is een veel betere en goedkopere oplossing.

Zuid Spanje en Noord-Afrika, de noordelijke Sahara, zijn de plaatsen bij uitstek om elektriciteit en H2 te winnen uit zonne-energie. Het transport kan geschieden via pijpleidingen, zoals dit reeds plaats vindt bij het vervoer van aardgas uit Algerije naar Italië en Spanje, of bijvoorbeeld vanuit Rusland naar West-Europa. Dat dit nog niet gebeurt, heeft vrijwel zeker te maken met grote, tegengestelde handelsbelangen. Japan, is eveneens een land dat bij gebrek aan zon en wind, momenteel een van de grootste promotors van H2 ter wereld is. Daartoe importeert zij dit gas uit een land als Australië. Zoals blijkt uit het “Consortium to import Australian hydrogen to Japan”. Vloeibaar H2 (zie internet).

De problematiek rondom de productie van waterstof wordt bepaald door het al of niet vrijkomen van het broeikasgas CO2. De hele dramatiek rondom klimaatverandering heeft zich toegespitst op het terugdringen van dit gas, het allerbelangrijkste klimaatdoel. Kooldioxide, de nachtmerrie van alle klimaat ridders. Het alibi voor de meest fantastische klimaatregelingen. Ook al speelt dit gas bij het versterkt broeikaseffect van slechts 0.9 graden Celsius in anderhalve eeuw, een bescheiden rol. Dat hierbij de hoofdrol wordt vervuld door het broeikasgas waterdamp, wordt doodgezwegen.

Zowel CO2 als H2 zijn kleurloze als reukloze gassen. Geen van beide giftig en brandschoon. CO2 en O2 zijn de kroonjuwelen van de fotosynthese, waardoor leven op aarde mogelijk is. H2 en O2 vormen samen H2O, ofwel water, waaraan onze blauwe planeet zijn naam heeft te danken en waarmee onze oceanen in innige relatie met de atmosfeer, de temperatuur op aarde, tot op 1 graad nauwkeurig reguleert, ondanks de koperen ploert die ons al miljoenen jaren, 24 uur per dag, probeert te roosteren. De atomen C, H, en O, vormen de bouwstenen van al het leven op aarde.

Als bij de vorming van H2 uit aardgas zowel waterstof als CO2 vrijkomen, gaat het fout. Het kleurloze H2, wordt dan door de aanwezigheid van kooldioxide “grijs” verklaard. Niet goed. Oppassen. Pas als het CO2 is geïsoleerd en in de grond wordt opgeslagen, ontstaat er “blauw” H2. De kust is veilig. Wanneer H2 gevormd wordt uit wind en zonne-energie, waarbij geen kooldioxide wordt gevormd, ontstaat er pas “groene” energie. Het summum. Hoe en waaruit H2 ook wordt gewonnen, of er nu wel of geen CO2 vrijkomt, H2 is en blijft een reukloos, kleurloos en schoon gas, waarbij de belangrijkste vraag is, hoe dit gas kan worden gewonnen op een voordelige, praktische manier en om af te zijn van alle vooroordelen en demonisering van het gas CO2, zonder dat daarbij ook dit gas vrijkomt.

De Nederlandse politiek ziet het helemaal zitten met de oplossingen van het IPCC, beter bestaat niet. Simpeler ook niet. Ban het CO2! Hoe dan ook. Wel duur, maar geld speelt geen rol. Wij zijn een rijk en welvarend land. Het gaat goed met ons. Met wie, blijft onvermeld.

Nederland is, de hemel zij dank, een gezegend land. Rijk en welvarend, dankzij de in overvloed aanwezige aardgas velden in onze vaderlandse bodem. Daardoor zou het veel beter moeten gaan, dan nu het geval is. 

Veruit de grootste producent van H2 is aardgas. De grootste waterstoffabriek in de wereld, staat in Pernis. Nederland is in Europa, na Duitsland, de grootste producent van H2, met een jaarlijkse productie van 8 miljard kubieke meter per jaar. Dankzij de enorme aardgasvelden in Groningen en op de Noordzee. Een geschenk uit de hemel. Nederland is een welvarend land, vooral dankzij dit aardgas. Hoewel de politiek de eer naar zichzelf trekt. Het gaat goed met de besloten vennootschap Nederland, met de politieke elite, de bestuurders, managers, commissarissen, de quote vijfhonderd en nog een handvol andere bevoorrechtten. De economie trekt aan, goed voor allerlei nieuwe banen. Alleen niet voor 45-jarigen en ouder. Die moeten wachten totdat ze 67 jaar zijn. En ook niet voor het gros van de Nederlanders zelf. Die klagen steen en been. Waarover is algemeen bekend.

Vergeleken met de productie van H2 uit aardgas, stelt de productie uit andere bronnen relatief weinig voor. Zoals de productie van de windmolens en zonnepanelen in Nederland. Bovendien ook nog eens hemeltergend duur. Voor Nederland lijkt de aangewezen weg, de omzetting van grijs naar blauw gas. Wellicht twee tot drie keer zo duur als naar grijs gas, maar toch niet te vergelijken met de paar honderd miljard euro’s die gemoeid zijn met de energie transities zoals die door onze politici zijn overgenomen van het IPCC.

Daarmee kan dan tevens het heilloze plan om van het aardgas af te gaan, worden opgegeven. En daarmee een hoop frustraties worden voorkomen. En kan eens eindelijk aandacht worden geschonken aan de problemen die de mensen echt beroeren.

Zoals aan het zedelijk verval, aan het onderwijs, aan de opvoeding. Aan de steeds verdere afneming van de belangstelling, voor kunst, cultuur of geschiedenis. Aan de robotisering en vermaterialisering van de jeugd, de agressie tegen leerkrachten, het toenemend gebruik van drugs, de seksuele moraal. In plaats van de jeugd te indoctrineren met de CO2 obsessie, de kooldioxide tirannie, waardoor ze nu eens niet opgeofferd worden in smerige wereldoorlogen, maar nu verstrikt raken in de netten van een volstrekt onnodige, zinloze, toekomst loze, gecreëerde klimaatoorlog.

Sinds dertig jaar, wordt de wereld geknecht door het uitgedachte CO2-klimaat fantoom. Wordt dit biogas misbruikt voor de uitvoering en de plannen van het IPCC en het gedram van hun aanhangers, om welke reden ook.

Om die reden alleen al moeten we zorgen, dat de uitstoot van het nobele CO2 gas, nota bene veroorzaakt door haar bestrijders, wordt verminderd. If you can’t beat them, join them. Op een vreedzame manier. Door de onverwijlde invoering van kernenergie. Veruit de krachtigste energiebron die er voor handen is. Nu nog in handen van de oorlogsindustrie, maar nu ingezet voor een vreedzaam doel: het leefbaar houden van onze planeet.

Kernenergie, schoner, goedkoper, krachtiger en met de vierde generatie kerncentrales, veiliger dan ooit. Daarmee worden dan ook de problemen rond de aanmaak van waterstof, of H2, definitief opgelost en daarmee alle problemen rondom groene elektriciteit en groen H2. Schoner kan niet. Weg CO2, weg het wapen van de klimaatridders. Weg met de belangrijkste klimaatdoelen. Weg met de klimaatwet. Weg met de rampzalige plannen van onze leiders. Weg vooral met de onbetaalbare windmolens, de landschapsverontreinigers, de frustraties en de dwingelandij. Nederland voor de Nederlanders, niet voor de politieke doordrammers cum suis.

Daarmee kan dan tevens het heilloze plan om van het aardgas af te gaan, worden opgegeven. En daarmee een hoop frustraties worden voorkomen. En kan eens eindelijk aandacht worden geschonken aan de problemen die de mensen echt beroeren.

Op 4 november 2018 was er op de televisie een uitzending van “Zondag met Lubach”, met als thema Kernenergie.

Een must voor diegenen die het leven op aarde leefbaar willen houden en zich niet langer bang laten maken en koeioneren door een aantal imagebuilders en carrièremakers.

Hoe mooi zou Nederland kunnen zijn en dankzij het aardgas, hoe welvarend? Zonder chronische klimaat stress en met een gezond toekomstperspectief. Niet zonder CO2, maar zonder het ons aangeprate klimaatspook CO2.

Zonder een Overheid die neurotisch op zoek is naar meer geld, voor het realiseren van hun peperdure, volstrekt onhaalbare klimaatdoelen. Laten ze eerst eens de €25 miljard, van het pensioenfonds geleende geld, maar eens terugbetalen! Of de schade vergoeden van de in Groningen, door de exploitatie van aardgas veroorzaakte vernielingen, decennialang.

Nederland is een rijk land, dankzij het aardgas. Behalve voor die grote groep Nederlanders, voor wie er nog steeds grote sociale ellende bestaat. Mede door een moordend belastingklimaat. We weten wat ons te wachten staat als de klimaat wet erdoor komt. Van politici die ons af willen hebben van het aardgas. De kip met de gouden eieren. Wij moeten niet af van het aardgas, zij moeten maar eens van hun roze (lees groene) wolk afkomen! De tijd zal het leren.

Epiloog

Zo er al een klimaatprobleem bestaat, dan is dat veroorzaakt door de mens, niet door het biogas CO2. Zo er al oplossingen gevonden moeten worden om de voorspelde klimaatramp te bestrijden, moeten deze oplossingen vooral niet overgelaten worden aan de veroorzakers van het probleem.

Zeker niet als eenieder weldenkend en voelend mens ziet, dat de oplossingen die door hen worden aangedragen, zullen leiden tot een steriele en onleefbare samenleving, waaruit alle vreugde en motivatie is verdwenen. Waarin alle kleur, behalve groen, ontbreekt.

Onze leiders, onze politici, onze voorbeelden moeten toch kunnen inzien, dat zij bezig zijn met een onverantwoord experiment, dat zij met vuur spelen, dat de luchtkastelen waarmee zij ons willen opzadelen, gebouwd worden op drijfzand.

Dat alle problemen, klimaatellende, klimaatdoelen, vermeende klimaatoplossingen, klimaatangsten en honderden klimaatberekeningen die vele maanden duren, in een klap opgelost kunnen worden door de toepassing van slechts een enkel super alternatief: Kernenergie, dat vrijwel moeiteloos en onbeperkt in staat is om via groene elektriciteit en de elektrolyse van stoom, groene H2 te produceren. Daarbij is het gefreubel met windmolens en warmtepompen slechts kinderspel.

Dankzij de overvloedige aanwezigheid van aardgas in de Nederlandse aardbodem, is ons land in staat om een relatief  kosteloze, moeiteloze energie transmissie te maken naar kernenergie. Mis die kans niet!

Weg met het superdemon CO2. Weg met het wapen waarmee de hele wereld wordt getiranniseerd. Welkom producent van net zoveel groene H2 als we maar willen. Welkom nieuw toekomstperspectief. Ook voor onze kinderen.

Die nu, geïndoctrineerd en al, met in hun ene hand de klimaatbijbel en in de andere hun smartphone, in goed vertrouwen lopen te demonstreren voor een toekomst vol ellende en onzekerheid. 

Nederland, pas op uw saeck, nu het nog kan. Het is nog niet te laat. Stop de klimaatgekte!

61 gedachten over “Klimaatfabels naschrift

Voeg uw reactie toe

 1. I would like to thank you for the efforts youve put in writing this blog. Im hoping to view the same high-grade content by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal blog now 😉

 2. It’s really great. Thank you for providing a quality article. There is something you might be interested in. Do you know safetoto ? If you have more questions, please come to my site and check it out!

 3. ציפיות בצבעים לכריות בכל גודל 16-19 ₪.

  ר. אוהלי לייקרה בצבעים 25 ₪ למ”ר. אוהלי לייקרה לבן/שמנת 22 ₪ למ”ר.

  מכיוון שעיסוי טנטרי מכיל בתוכו עיסוי הכולל את כל הגוף,
  מלבד עיסוי איבר מינה ( יוני ) של בת הזוג – אין לבצע את העיסוי בזמן
  ההריון . כאשר מדובר בסוג
  עיסוי מפנק בבאר שבע מסוים יש
  לוודא כי זה העיסוי מפנק הנחוץ לכם.
  עיסוי מפנק מתאים גם לכם. עיסוי זו מתאים
  לעוסקים בפעילות ספורטיבית, לסובלים מכאבים,
  שרירים תפוסים, נוקשות בגוף, או למי שנמצא במצבים מאוד מתוחים ולחוצים.
  ירומילה נערת ליווי מיוחדת מאוד רק לאנשים מבינים.
  אניה שלנו היא בחורה צעירה וילדותית, היא מאוד שובבה וחייכנית.
  צעירה ישראלית בתמונות אמיתיות ועם
  גוף מדליק מענגת אותך עם עיסוי איכותי בביתה הפרטי בבת… חיי היום יום עם
  בחורות מפלצתיות . כאן תוכל למצוא מגוון רחב
  של בחורות חטובות, יפות וסקסיות, שהינן מקצועיות ומעניקות
  את מיטב השירותים. דוגמניות שמגיעות לארץ ישראל מאירופה, ידועות כבעלות טעם עשיר,
  הן אוהבות שגברים קונים להם מתנות
  ומפנקים אותן, בוא נגיד איך שאתה
  משקיע בהן ככה הן ישקיעו בך, הגבר הישראלי למד להעריך עם השנים טעם ויוקרה, הוא מחפש את סוכנויות הליווי בראשון
  לציון הטובות ביותר ולא מוכן
  להתפשר.

  my web site … https://escortinalbertpark.com/city/Discreet-apartments-in-Petah-Tikva.php

 4. המעסים הטובים ביותר בבת ים מחכים לכם
  והם כאן בשביל להעניק לכם ולבן/בת הזוג שלכם את הטוב ביותר.

  בילוי של יום כיף מפנק במרכז ספא ראש העין הינו אחת המתנות הטובות ביותר שתוכלו להעניק ליקרים לכם, וכמובן לעצמכם.
  צעירה בת 22 משועממת בערב רק רוצה
  שתזמין אותה לערב מפנק וחושני לא תיקח?
  אם למשל הזמינו אתכם לאיזו מסיבה או אירוע
  ואין לכם בת זוג, תוכלו בקלות למצוא
  “בת זוג” לערב אחד (רק בלי ריבים וכאבי ראש).

  ניתן לומר כי הטנטרה יכולה
  להתבצע בקלות רבה וזה אחד היתרונות הגדולים שלה .
  כשאתם מתעניינים לגבי עיסוי בדרום, דעו
  כי פתוחות בפניכם שתי אפשרויות עיקריות:
  עיסוי באשדוד המתבצע בבית הפרטי שלכם או עיסוי באשדוד
  המתבצע בקליניקה פרטית. כשאתם מתעניינים לגבי עיסוי בהרצליה, דעו כי פתוחות בפניכם שתי
  אפשרויות עיקריות: עיסוי בהרצליה המתבצע בבית הפרטי שלכם או עיסוי בחולון המתבצע
  בקליניקה פרטית. כשאתם מתעניינים לגבי עיסוי
  בחיפה, דעו כי פתוחות בפניכם שתי אפשרויות עיקריות:
  עיסוי בחיפה המתבצע בבית הפרטי שלכם או עיסוי בחיפה
  המתבצע בקליניקה פרטית. אתה יכול גם ללמוד
  ולחוות את עקרונות עיסוי טנטרי
  כחלק של סדנאות טנטרה לזוגות כי ידריך
  אותך לעומק . עם סדנאות אלה, אתה יכול להבין בדיוק מה היא הדרך המושלמת בשבילך כדי להשיג את
  החוויה טנטרה יחד עם השותף שלך .

  Here is my web site https://soiree-agency.com/city/Discreet-apartments-in-Kiryat.php

 5. אחד המאפיינים של דירות דיסקרטיות בקריות,
  ולמען הדיוק המאפיין המרכזי הוא כמשתמע משמן: דיסקרטיות.

  בוא ותכיר נערות ליווי בחולון שיגיעו אליך לחדר ואפילו כאלה שישמחו לארח אותך בדירתן הפרטית
  ב-100% דיסקרטיות. חשוב לא לאבד את הספונטניות וללכת עם הלב, בלי לחשוב
  יותר מדי, התקשר כבר עכשיו ותסגור דירות דיסקרטיות בהרצליה את הנערה העתידית שלך לערב.
  פורטל מעצבי שמלות כלה בישראל מציע
  פלטפורמה המרכזת את כלל המעצבים הישראלים ומאפשרת לגולשים להתרשם מטווח עיצובים רחב של שמלות כלה המעדכן
  באופן שוטף לפי הקולקציות העדכניות של המעצבים.
  מקבוצת מעסים בישראל הנו הפורטל היחיד
  מסוגו בישראל בו תמצאו מעסים/ות עד הבית/בית המלון ובקליניקה פרטית.

  לסיכום; עיסוי פרטי בחיפה והסביבה
  הנו עיסוי מקצועי לכל דבר. הגעתם למקום הנכון,
  אתר תל אביב הום הינו אתר אשר נותן לכם את כל
  האטרקציות בתל אביב והסביבה.
  העיסוי התאילנדי בחיפה והסביבה עובד על שרירים , גידים , מפרקים , עצבים וכן על איברים פנימיים .

  העיסוי התאילנדי בראש העין – הינו עיסוי
  ביבש שמתבצע לרוב על המזרון (אפשר גם
  על מיטת טיפולים) . ככל העץ הינו חומר גלם
  מאוד חזק ועמיד ולכן כאשר
  הספסל עץ לגינה מורכב ומותקן כשורה אין סכנה שהוא ישבר או
  יתפרק לנו תודות לתכונותיו העמידות של העץ.

  Feel free to visit my web blog – https://deluxetorontoescorts.com/categor/Discreet-apartments-in-Tel-Aviv.php

 6. I was very pleased to uncover this great site. I need to to thank you for ones time for this fantastic read!! I definitely appreciated every bit of it and I have you bookmarked to look at new information on your blog.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: