Klimaatfabels

Dankzij het biogas CO2 (kooldioxide), is er Leven op Aarde. Bomen en planten ademen dit gas in en ademen O2 (zuurstof) uit. Micro-organismen als algen en fytoplankton in de Oceanen, binnen 150 meter van het wateroppervlak, zetten in aanwezigheid van water en licht, CO2 eveneens om in suiker en O2. De zogenoemde “fotosynthese”. Zowel suiker als O2 zijn voor de mens onmisbaar. De mens ademt O2 in, en ademt CO2 uit. Aldus ontstaat er een kringloop, waarmee de Natuur zorgt voor een biologisch evenwicht.

De lucht die de mens inademt, bevat maar een gering percentage CO2. In het jaar 1850, genoemd als begin van de industriële revolutie en het einde van de kleine ijstijd, bedroeg dit 0,03%. Momenteel, bijna 170 jaar later, is dit opgelopen naar 0,04%. Deze stijging is volgens klimaatalarmisten overwegend veroorzaakt door de mens en met name door de verbranding van fossiele brandstoffen. Volgens hen zal na de stijging van de wereldtemperatuur met 0,9 graad Celsius sinds 1850, de temperatuur op Aarde steeds sneller omhooggaan, smelten de ijskappen op beide Polen, stijgen de zeespiegels met vele meters en dreigt de mensheid een grote natuurramp. Tenzij het politiek economisch instituut, het IPCC, benoemd door de Verenigde Naties, mag ingrijpen om de verbranding van fossiele brandstoffen uit te bannen. Door de inzet van windmolens, zonnepanelen, CO2 opslag, waterpompen en elektrische auto’s. Gesubsidieerd door de Overheid. Maar wel betaald van belasting gelden. Geniaal!

Sinds de industriële revolutie van 1850 tot aan heden, kwam er een mega hoeveelheid CO2 gas in de atmosfeer terecht. Zeker ook door de verbranding van fossiele brandstoffen door de mens. Maar ook door de vele vulkanische uitbarstingen op aarde en op de zeebodem, veel groter nog dan het aardoppervlak. Ook de jaarlijks terugkerende bosbranden veroorzaakten in die tijd een ongekende productie van dit gas. Volgens het Wereld Natuur Fonds heeft de ontbossing door de mens ervoor gezorgd dat bijna de helft van alle bossen op aarde zijn verdwenen. Daar bomen CO2 inademen en O2 uitademen, had dat grote consequenties en met name een forse stijging van het kooldioxide tot gevolg.

Hetzelfde verhaal geldt voor micro-organismen in de Oceanen, als algen en bv. fytoplankton, die ten prooi vielen aan het door de mens vervuilde water met chemisch afval en de jaarlijkse lozing van 4.8 tot 12 miljoen ton plastics in de oceanen. Ook de toename van de wereldbevolking vanaf 1850 tot nu van 1,2 miljard naar 7,8 miljard, draagt hieraan dramatisch bij. Niet alleen door de stijging van de energiebehoefte, maar de mens ademt per ademhaling honderdmaal zoveel CO2 uit dan hij inademt. (0,04% in, 4% uit). Zestienmaal per minuut enzovoorts. Een leven lang. Niet alleen de mens. Om niet te vergeten de vele oorlogjes en oorlogen in die periode. Alleen al tijdens de wereldoorlog van 1940-1945, werd er heel wat af gebombardeerd en platgegooid, waarbij heftige branden ontstonden. Met name in Europa stonden hele steden in brand. Ook Rotterdam. De zwarte rookwolken waren in Den Haag te zien. Hoeveel CO2 zou er in die periode zijn geproduceerd?

De grote vraag is nu: Wat is er nu eigenlijk door de mens in die periode aan deze gigantische CO2 productie gedaan? Niets. In het jaar 1980 was men nog volop bezig met de problematiek van afkoeling van de planeet. Van opwarming door broeikasgassen had men kennelijk geen benul.

De industriële revolutie begon in het jaar 1850. Vanwege de steeds toenemende behoefte aan energie door de industrialisatie, begon de mens daartoe steeds meer fossiele brandstoffen te gebruiken, met als gevolg een steeds toenemende uitstoot van CO2, een biogas. Vanaf dat moment ook, begon hierdoor de temperatuur op aarde te stijgen, zoals de huidige klimaatalarmisten claimen, omdat dit gas zorgt voor een versterkt broeikaseffect.

Van dit versterkt broeikaseffect en de daarmee veronderstelde temperatuurstijging, werd pas vanaf het jaar 1990 serieus melding gemaakt. In 1980 was men nog volop bezig met de afkoeling van de planeet. Zo leert ons een artikel uit de “Groene Amsterdammer” van 6 maart 2004, no10. Van Global Warming en de daarmee samenhangende natuurrampen, zoals die ons worden geschetst door de klimaatalarmisten, had men kennelijk geen benul. Evenmin van het feit dat dit “versterkt” broeikaseffect, dat al speelde vanaf 1850, in meer dan anderhalve eeuw niet meer bedroeg dan 0,9 graad Celsius. Dit terwijl het normale broeikaseffect ervoor zorgt, dat de temperatuur op aarde 33 graden Celsius hoger ligt. Gemiddeld plus 15 graden i.p.v. minus 18 graden Celsius. Voor dit effect is het broeikasgas waterdamp (H2O), voor twee derde deel verantwoordelijk. Kooldioxide (CO2), methaan (CH4), distikstofmonoxide (N2O), en ozon (O3), voor het andere derde deel. Ditzelfde geldt voor het versterkt broeikaseffect. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komen zowel H2O als CO2 vrij. Bijgevolg zou het gas CO2, samen met de andere broeikasgassen, maximaal voor een derde deel verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de stijging van de temperatuur met 0,9 graden Celsius door het versterkt broeikaseffect. Ofwel voor 0,3 graden Celsius in meer dan anderhalve eeuw. Gesteld al dat daarvan sprake is.

Met deze wetenschap in handen, is het IPCC sinds 1992 erin geslaagd, de hele wereld te overtuigen van de rampzalige gevolgen die het levensbelangrijke gas CO2 voor de leefbaarheid van onze planeet heeft. Door middel van jaarlijkse klimaatconferenties, vergaderingen, akkoorden, klimaatdoelen, afspraken, klimaatmodellen, berekeningen, theorieën, conclusies, intimidaties en bangmakerijen enzovoorts. Met het dreigen met allerlei door hen voorspelde natuurrampen, die alleen zij met door hen aangedragen middelen kunnen worden opgelost.

Ziehier dan het wapen waarmee een aantal op hol geslagen klimaatwetenschappers erin is geslaagd, om de halve wereld gek te maken met hun uitgedachte, berekende, op klimaatmodellen berustende ons te wachten staande natuurrampen. Die zij weleens, opnieuw door hen zelfverzonnen manieren, zullen verslaan. Als een soort Don Quichotte, maar dit keer niet tegen, maar met windmolens. Ademloos en vol bewondering gevolgd en nagepraat door een aantal politici en andere pseudowetenschappers. Politici, die nu eindelijk eens mooi weer kunnen spelen over de ruggen van diegenen, die hun ooit in vol vertrouwen hun stem gaven. Politici die zich eerder profileren als volksverlakker dan als volksvertegenwoordiger. Die, door de fanatieke wijze waarop zij een aantal maatregelen door de strot willen duwen van hun onderdanen, eerder weg hebben van demagogen, dan van democraten. Maatregelen, die door iedereen met gezond verstand en common sense gezien worden als onhaalbaar, onbetaalbaar en als de nieuwe kleren van de Keizer. Maatregelen die alle kleur, geur, warmte, fantasie en leven aan het bestaan onttrekken en die leiden tot een grote, steriele groene illusie. Waar zagen we dat eerder, maar dan in rood?

Een aantal gebeurtenissen vragen om nadere toelichting. In de periode 1850-1980 vond er een indrukwekkende productie van de broeikasgassen H2O en CO2 plaats. Daaraan werd door de mens in combinatie met de wetenschap, nauwelijks iets ondernomen. Van broeikasgassen, globalwarming door versterkt broeikaseffect, verhoogde CO2-uitstoot enzovoorts had men geen notie. Daar was ook geen aanleiding toe. Klimaatveranderingen waarmee wij nu worden geconfronteerd, als smelten van poolkappen, stijgen van zeespiegels, overstromingen, snelle temperatuurstijgingen, volksverhuizingen en andere ellende, bestonden kennelijk nog niet. Daar was gezien de al bijna 150 jaar durende industriële revolutie toch alle aanleiding voor! Zou je toch zeggen. Nee dus. In 1980 hield men zich nog volop bezig met een planeet die afkoelde!

Pas in 1992 begon men zich pas serieus bezig te houden met opwarming van de aarde. En begon men te zoeken naar mogelijke oorzaken. Die waren al snel gevonden! Broeikasgassen! Het versterkt broeikaseffect! Met het gas CO2 als de grote zonde bok. Dat bleek uit alle klimaatmodellen en berekeningen. Dat was de grote oorzaak van de Global Warming en alle daarmee samenhangende ellende. Daar wisten de geleerden van het IPCC wel raad mee. Evenals met het oplossen van de daarmee samenhangende problematiek. Ze vergaten gemakshalve dat ze vanaf 1850 geen hand hadden uitgestoken naar de vervuiling van de planeet door chemische afval en later van de plastic troep die ze geloosd hadden in de Oceanen en evenmin aan de bestrijding van de afvalproducten die vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen als fijne stof, roet, stikstof en zwavelverbindingen.

Dat het gas CO2, dat vrijkomt bij alle verbrandingsprocessen van organisch materiaal waarbij O2 nodig is, absoluut geen afvalproduct is, maar samen met O2, de belangrijkste moleculen vormen voor de fotosynthese, zonder welke menselijk leven op aarde onmogelijk is.

Ook vergaten ze dat er in de periode vanaf 1850 tot nu, zonder hen, zonder hun klimaatrampen en zonder hun bizarre oplossingen daarvoor, de aarde rustig doordraaide en de Natuur ervoor zorgde dat de door de mens veroorzaakte milieuvervuilingen gecorrigeerd werden en beperkt bleven tot niet meer dan 0,9 graden Celsius in 150 jaar. Waarvan maximaal 0,3 graad Celsius voor rekening van het gedemoniseerde CO2 komt. Als er tenminste een direct verband tussen beiden bestaat.

Het bizarre van dit gehele klimaatdrama is, dat pas in 1992 begon met de Klimaatconferentie van Rio de Janeiro en daarna via allerlei andere bijeenkomsten leidde tot de klimaatconferentie en het klimaatverdrag van Parijs, en nu zelfs tot een klimaatverdrag en klimaatwet in Nederland.

Dat het geheel gebaseerd is op de aanname, niet het wetenschappelijk bewijs, dat het biogas CO2 de oorzaak zou zijn van alle klimaat ellende op deze planeet. Conclusies die zijn getrokken uit berekeningen en klimaatmodellen opgesteld door klimaatwetenschappers van het IPCC En daarna opportunistisch zijn overgenomen door een groot aantal klimaat amateurs, om welke redenen dan ook. Maar die geen enkele indruk maken op waarachtige, hooggekwalificeerde en deskundige andere wetenschappers. Niet alleen omdat de vereiste wetenschappelijke grondslagen ontbreken, maar simpelweg omdat betrouwbare metingen op deze aarde onmogelijk zijn. Zo is meer dan 90% van de Oceanen “terra incognita”. Is het diepste punt van bijvoorbeeld de Grote Oceaan gelegen op een diepte van meer dan 11.000 meter (de Marianentrog). Daarentegen meet het pas in 2007 voltooide “Argo project”, dat 3000 boeien uitzette in de Oceanen, niet dieper dan 2000 meter. Nemen de Oceanen ruim 70% van het totale aardoppervlak in beslag, het resterende aardoppervlak is voor het overgrote deel onbegaanbaar, ontoegankelijk, onleefbaar en onbewoonbaar. Door ijswoestijnen als Antarctica, 14.000.000 km2, voor 95% bedekt met landijs met een gemiddelde dikte van 2.200 meter, tot 4557 meter aan toe, 358 maal groter dan Nederland. Waar temperaturen van minus 93.2 graden Celsius zijn gemeten, en waar de temperatuur in het zomerse Vostok momenteel minus 32 graden C. bedraagt. Door zandwoestijnen als de Sahara en de Gobiwoestijn et cetera door hooggebergten, savannen, steppen, moerassen enzovoorts waar geen mens ooit komt. Waar het met relatief betrouwbare meetapparaten als thermometers, weerballonnen en tegenwoordig ook satellieten moeilijk, zo niet onmogelijk meten is.

Zelfs op plaatsen waar het wel mogelijk is om met meetapparatuur te werken liggen de uitkomsten daarvan, veelal ver van berekende klimaatmodellen.

Dat dit keer CO2 door bepaalde wetenschappers als hoofd van Jut is uitgekozen voor het najagen van hun doelen, is niets nieuws.

Eerder overkwam dit de natuurlijke geneesmiddelen, waarmee de mensheid door de tijden heen overleefde. Die werden door de geleerde heren van de farmaceutische industrieën af geserveerd als middelen, waarvan niet wetenschappelijk door hen kon worden aangetoond, dat ze werkzaam waren. Dat kon wel met de door hen uitgedachte synthetische, lichaamsvreemde producten waarop door hen patent kon worden aangevraagd. Na door normale wetenschappers niet te betalen onderzoeken en experimenten. Met de resultaten zitten we nu opgescheept. Een groot deel van de wereldbevolking is van dit soort onbetaalbare medicijnen afhankelijk gemaakt, terwijl ze evengoed genoemd worden als derde belangrijkste doodsoorzaak in Amerika en Europa, na kanker en hart en vaatziekten. Overheid doet niets.

Hetzelfde lot ondergingen voedingsstoffen als verzadigde vetzuren en cholesterol, zeer belangrijke componenten van moedermelk. Door de wetenschappers van de Voedingsindustrieën weggezet als zijnde slecht voor de gezondheid en inferieur aan onverzadigde plantaardige vetzuren. Hierbij van harte gesteund door de “Voedingsraad” en aanverwanten, aangesteld door onze Overheid. Nog steeds.

Nu is het dus een van de parels van de fotosynthese die aan de beurt is. Neergezet als de gesel van de mensheid, de oorzaak van alle klimaatellende. Uitbannen, opslaan in de grond! Belangrijkste bedreiger van onze toekomst. Wij willen schone energie, zonder deze grote verontreiniger. Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks! Wij zullen laten zien wie hier de baas is. De politiek of het gepeupel.

CO2 is gewoon afval. De vervuiler betaalt! Betalen dus. Voor je eigen toekomst, je welzijn, je welbevinden. En natuurlijk die van je kinderen.

Maar nu komt het! De Grote Tovenaar, de Schepper van alles, had een ding niet door. Om het eenvoudig te houden. Alleen al bij de Schepping van de mens. Het menselijk lichaam is opgebouwd uit in beginsel twee geslachtscellen, dat na negen maanden is uitgegroeid tot honderd biljoen van elkaar verschillende cellen. Allen met hetzelfde DNA, maar voor elke cel specifieke genetische informatie. In al die cellen vinden talloze stofwisselingsprocessen plaats, iedere seconde. Daarbij is O2 nodig. En wordt organisch materiaal omgezet in CO2, H2O en energie. Dat kan omdat de mens ademhaalt. Bij iedere in ademhaling wordt lucht ingeademd, waarvan de concentratie van CO2 0.04%, en de O2 concentratie 21% bedraagt. De lucht die er wordt uitgeademd bevat dan na luttele seconden 4% CO2 en 17% O2. Ofwel honderdmaal zoveel CO2! Over vervuiling gesproken! En dat in rusttoestand zestienmaal per minuut. Per uur, 60 maal. En dat levenslang. 7.6 miljard mensen. Alleen al mensen! Aangezien de vervuiler betaalt, is dat een gouden kans voor de belasting! Hoe dom kan de Natuur zijn! Hoe vervuilend! En hoe slim de klimaatwetenschapper, die dat door heeft! Om niet te vergeten onze politici en andere klimaatalarmisten. Ademhalingsbelasting redt! Hakuna matata! Hier leert de tovenaarsleerling de Natuur een lesje. Het CO2 ontmaskerd!

Nu de klimaat wetenschappers ervan op de hoogte zijn, dat de Natuur wonderwel in staat was om in de periode 1850 -2000, de door de mens veroorzaakte vervuiling van de planeet, inclusief de verbranding van de meest vervuilende brandstoffen als bruinkool, steenkool en aardolie, de daardoor ontstane schade te beperken tot 0,9 graden Celsius, zonder enige interventie van de mens,

Nu zij weten, dat er toen evenmin sprake was van natuurrampen die ons de komende tijd te wachten zullen staan als we niet snel de oplossingen van het IPCC om dat te voorkomen, zullen opvolgen,

Nu zij weten, dat de wereldwijde temperatuurverhoging sinds de eeuwwisseling is gestopt, terwijl de CO2 uitstoot gewoon doorgaat en er van een direct verband tussen de twee niets is gebleken,

Nu zij na enige studie zouden moeten weten dat het gas CO2 onmisbaar is voor Leven op aarde en niet de grote boosdoener is van alle klimaatellende. En daarom best wel eens mogen verklaren dat zij de stijging van dit gas van 0,03% naar 0,04% in 150 jaar niet begrijpen, in plaats van deze stijging aan te grijpen voor het uitvoeren van hun desastreuze plannen,

Dat zij nu eens hun verantwoordelijkheid moeten nemen door op zijn minst eens flink gas terug te nemen, in plaats van te pogen hun fatale plannen over de ruggen van hun medemens tot uitvoer re brengen.

Vriend en vijand zijn het erover eens dat de afvalproducten die vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en vooral daarom moeten worden vervangen door schone alternatieven. Het gaat dan om afvalstoffen als fijnstof, roetdeeltjes, zwavel en stikstofverbindingen. Brandstoffen als bruinkool, steenkool, aardolie, diesel kerosine en benzine zijn daarvan voorbeelden. Aardgas niet of nauwelijks. Bij allemaal komt tevens CO2 en H2O vrij. Bij de laatste twee als fysiologische omzettingsproducten. Geen afvalstoffen. Om iedereen zijn zin te geven moet gezocht worden naar energiebronnen die noch eerdergenoemde afvalstoffen, noch CO2 produceren.

Die zijn er in de vorm van kernenergie en waterstof. Beide energiebronnen worden al lange tijd als zodanig ingezet met verscheidene oogmerken. Met beide is veel ervaring en in verhouding tot andere talloze experimenten zijn beide betaalbaar en efficiënt. Om die reden worden ze ook allebei inmiddels in de eerdergenoemde grote industrielanden op grote schaal toegepast. Het gaat dan wel om bijvoorbeeld de vierde generatie optimaal veilige kernreactoren.

Het winnen van elektriciteit als energiebron uit wind en zonne-energie of bijvoorbeeld waterkracht, lijkt het ei van Columbus, maar stuit op grote, praktische bezwaren. Elektriciteit is moeilijk in grote hoeveelheden op te slaan. Er zijn nog nauwelijks accu’s die dat tegen redelijke kosten kunnen. Waterstof is een energiedrager die kan worden opgeslagen en kan worden vervoerd en is volop beschikbaar. Samen met zuurstof, O2, vormt het water, H2O. Ze zijn van elkaar te scheiden door middel van eerdergenoemde elektriciteit in een proces dat “elektrolyse” genoemd wordt. Hierbij ontstaan waterstof of H2 en zuurstof of O2. Hierbij is het H2 energiedrager en levert bij verbranding puur water, H2O.

Voordat alle opties en mogelijkheden van beide energiebronnen optimaal zijn benut, zal er enige tijd overheen gaan en zal er zal moeten worden doorgegaan met bestaande energiebronnen. Daarbij is aardgas zeer belangrijk, het stoot geen afvalstoffen uit, en kent vele toepassingen. Zoals de omzetting naar waterstof. Om het schone, multifunctionele, op de aarde overvloedig aanwezige aardgas op termijn af te danken is een drieste onderneming daar waar mogelijk betere alternatieven nog in een experimenteel stadium verkeren. De nieuwe dieselauto is inmiddels veel schoner dan zijn voorganger, door het o.a. toepassen van roetfilters en kent verder nog steeds vele voordelen. Het nemen van vele voorbarige stappen alleen om maar dubieuze schonere energie te maken, is weggegooid geld.

Nederlanders staan historisch gezien in hoog aanzien. Kijk alleen maar hoe landen als Canada en Amerika, Nederlandse immigranten altijd met open armen hebben ontvangen en hoe deze zelfde immigranten deze landen hielpen groot maken.

Nog steeds neemt Nederland in de Wereld een vooraanstaande plaats in. Neem alleen de wijze waarop Nederlandse ingenieurs het laaggelegen land hebben beschermd tegen de zee en hebben behoed voor allerlei waterrampen. De deltawerken dienen de gehele wereld als voorbeeld. Het zijn dezelfde wetenschappers die bij eventuele nieuwe bedreigingen door het water hun mannetje zullen staan.

Ook bij de noodzakelijke overgang naar schonere energie als kernenergie en waterstof lopen de Nederlandse Universiteiten over van talent. Zij zijn het die ons land de weg zullen wijzen bij het realiseren van de nieuwe energie transities. Gelukkig niet de politiek.

Die hebben de laatste decennia een welhaast ziekelijke behoefte om Nederland zowel op Europees als op Internationaal terrein te profileren als het beste jongetje van de klas. Via allerlei miljarden kostende afspraken, verplichtingen en prestigeobjecten. Over de ruggen van hen door wie ze in goed vertrouwen als volksvertegenwoordiger zijn gekozen.

Het laatste voorbeeld is het prestigieuze windmolenpark voor de kust van Zeeland. We zullen de Wereld eens wat laten zien. Nodig of niet, koste wat het kosten moet. Het levert ons de benodigde duurzame energie! Met dat idee wordt door Prof. Dr. Kees de Lange tijdens een interview met kernfysicus dr. Fred Udo op internet, grondig afgerekend. Niet alleen is de bijdrage aan energie volstrekt onvoldoende, ze draaien ook nog eens op subsidies die in de vorm van energie en andere belastingen voornamelijk betaald worden door de brave burger, waarbij het bedrijfsleven sterk wordt ontzien.

Afgezien nog daarvan, Nederland heeft het geluk omringd te worden door landen als Noorwegen, Denemarken en Duitsland, die ons land in de productie van duurzame energie ver voor zijn, waardoor deze energie goedkoop kan worden ingekocht en kan worden omgezet in waterstof. Evenals het schone aardgas, volop te importeren tegen prijzen, die volledig in het niet vallen bij de voorgenomen €1000 miljard voor de introductie van de onhaalbare en onbetaalbare oplossingen van het IPCC

De introductie van kernenergie wordt al tijden tegengewerkt door de alarmisten. Een mooi voorbeeld daarvan is de zogenoemde “Kernramp” van Fukushima, begin 2011, die in het geheel geen kernramp was. De vele slachtoffers vielen door een zware zeebeving, gevolgd door een enorme tsunami. De in dit gebied gelegen kernreactor liep schade op maar kende geen slachtoffers. Zes jaar na de ramp was er geen enkel geval van stralingsziekte bekend, en viel er geen enkele dode door radioactiviteit.

De introductie van kernenergie in Nederland kan snel gebeuren door de bouw van een aantal kleine kernreactoren die op uranium draaien, om op termijn, bv. tien jaar, aangevuld te worden met reactoren die op thorium draaien, maar die nu nog volop in ontwikkeling zijn. Aldus kernfysicus dr. Fred Udo, emeritus buitengewoon hoogleraar te Brussel.

In de plannen van onze klimaatridders moeten onze Cv-ketels worden vervangen door warmte pompen. Volgens kenners een onbegrijpelijk idee, omdat zo’n plan volslagen ongeschikt is voor Nederland. Wie vervangt er nu een perfect werkend systeem door een ander, minder goed en peperduur systeem dat moet functioneren op felomstreden energiebronnen, alleen vanwege het feit dat dit systeem draait op het volop aanwezige, schone en goedkope aardgas, dat zelf ook nog eens waterstof en elektriciteit genereert. Onzinnige kapitaalvernietiging. Alleen vanwege uitstoot van schoon, onschadelijk kooldioxide. Dag mooie schoorstenen, open haarden, gaskachels, dag stoken op een vuurtje, onze fascinatie voor vuur en vlammen, dag gezellige aangename warmte, geur en prachtige kleuren, welkom ledlamp, welkom steriliteit en kille ongezelligheid. En daar moet je ook nog eens dik voor betalen.

Laadpalen, die nu al misbruikt worden als parkeerplaats, omdat er daarvan toch al te weinig zijn. Zij gaan de parkeerplaatsen innemen. Zij zullen er in groten getale moeten bijkomen, omdat het opladen meer dan een uur duurt en de actieradius nauwelijks meer dan 150-200 km bedraagt. Voor een personenauto. Dezelfde soort auto’s die op waterstof rijden worden in enkele minuten opgeladen en hebben nu al een actieradius van 800 km. Met stekkerauto bussen en vrachtwagens, wordt geëxperimenteerd. Defensie zal niet blij zijn als het gaat om zware legervoertuigen of tanks. Om niet te denken aan de Oceaanreuzen die wereldzeeën bevaren of aan vliegtuigen van bijna 400 ton, die 350 passagiers moeten vervoeren naar Australië. Dat wordt dan de laadpaal op zee- en in de lucht show.

Welkom ook, vreselijke, landschap verontreinigende windmolens, in ons toch al zo kleine landje. Verstoor maar rustig de sfeer en schoonheid van de toch al zo schaarse natuurgebieden. Welkom ook, politiek paradepaardje voor politici, voor de kust van Zeeland. Vaarwel miljarden euro’s. Betalen maar, noeste werkers. Wij weten wat goed voor jullie is, reken maar!

Als er dan iets is wat in de grond moet worden gestopt, is het zeker niet het CO2, maar zijn het de rampscenario’s van het IPCC waarmee zij op spoken jagen. En ook het leven onleefbaar maken. En daarmee het kind met het waswater wegspoelen.

Door het aannemen van de klimaatwet worden we geconfronteerd met het feit dat de wil van de meerderheid van de Nederlandse bevolking het heeft verloren van de meerderheid in het parlement. Met het feit dat zij die in het volste vertrouwen hun stem gaven aan bepaalde volksvertegenwoordigers, door diezelfde vertegenwoordigers in de steek zijn gelaten, in de kou zijn gezet en zijn opgezadeld met een wet die alle mensen met gezond verstand en een gevoel voor normale situaties, of common sense, de haren te bergen doen rijzen.

Wie de capriolen van dit kabinet met een beetje aandacht volgt, is niet verbaasd. Van vrijheid en democratie is allang geen sprake meer, alles is, vastgelegd in wetten, regels, voorschriften, geboden en verboden met daaraan verbonden sancties. De boetes zijn niet misselijk. Wel degene die te laat is met betalen. De burger wordt tot op het bot uitgekleed door de steeds toenemende belastingdruk, zelfs op eerste levensbehoeften. 95.000 gezinnen kunnen op korte termijn hun energienota niet meer voldoen. Premies voor ziekte kosten lopen steeds verder op, Verzekeraars maken winst en reserveren miljarden. Dit terwijl de belastingbetaler aan de Gezondheidszorg al jaarlijks €100 miljard kwijt is en als dank vaak weken tot zelfs maanden moet wachten voor een afspraak bij de specialist. Eenieder kan aan deze lijst nog een rijtje willekeur toevoegen. De burger betaalt maar moet zijn mond dichthouden. Mond open en slikken. Niet denken er wordt voor je gedacht. Onze volksvertegenwoordigers, zeg maar de politieke elite, weten het echt wel beter dan al die racisten, fascisten, nationalisten en populisten met hun onderbuikgevoelens, van links of van rechts, dat maakt niet uit, wij maken de dienst uit, niet het gepeupel. 

Die Klimaatwet? In jullie eigen belang. Al die maatregelen duur? Die betalen zich vanzelf terug. Als je maar tijd van leven hebt. Je betaalt ook niet voor jezelf, maar voor de toekomst van je kinderen.

1.975 gedachten over “Klimaatfabels

Voeg uw reactie toe

 1. Your style iѕ ѕo unique іn comparison to otheг
  folks I haᴠe read stuff from. I apρreciate үоu for posting ᴡhen you’ve gօt thhe opportunity, Guess Ι wiⅼl just bookmark tһіs site.

  Мy weeb blog: Slot Gacor

 2. At Escorts in Saket Agency, we offer a diverse range of services tailored to meet your specific preferences and fantasies. Whether you’re seeking companionship for a social event, a romantic evening, or an intimate encounter, our escorts are trained to fulfil your every desire.

 3. Hello! This pot couⅼd not be written any better!

  Reading this post reminds me of my olⅾ room mate!
  He always kspt chatting аbout thiѕ. I will forward thiѕ page to him.
  Fairly ϲertain he will һave a ɡood rеad. Thank you foг sharing!

  Feel free tо sirf tо my blog – Slot Gacor

 4. Yoսr style is unique іn comparison to otһer folkis I’ve read stuff from.

  Many thаnks for posting ԝhen yⲟu’ve gott the opportunity, Guess Ӏ wіll jսst book mark thiѕ web site.

  Hɑvе a ⅼⲟok at mʏ рage: Slot Pulsa

 5. І don’t even know how I ended սp herе, but I thoᥙght
  thuis post was great. Ι ⅾo not know wһo you are Ƅut ⅾefinitely yoᥙ are
  ցoing to a famnous blogger if yoᥙ are not аlready 😉 Cheers!

  Feel free tⲟ visit mmy homepаge … Slot Gacor

 6. Υοu’re ѕo interesting! I do nnot suppose
  Ι’ve truly rеad а single thing lіke thhat before. So good to find
  somebodʏ with somе genuine thoughts on this issue.

  Sеriously.. thank уoս foг starting tһіѕ
  up. This site іs ѕomething that іs required oon tһe web, ѕomeone
  with a littⅼe originality!

  Feel free tߋ visitt my blog post; ʻO ka nūhou ʻenekinia

 7. Hi, i tһink tһat i saw you visited my site tһus i ϲame
  to “return tһe favor”.I’m tгying to find thіngs to improve mʏ website!I suppowe іts ok to
  սse a few ᧐f yoᥙr ideas!!

  Take а look at mү hоmepage; slot gacor

 8. It’s going to be ending of mine day, but before finish I am reading this fantastic piece of writing to improve my
  know-how.

  My blog post: Lon

 9. Ӏ’m reallу impressed wіth yor writing talents
  аnd alѕo wikth the structure to ʏοur weblog. Is that tһis a paid subject or did you customize it үouг self?
  Either wɑy stazy uρ the nice hiɡh quality writing, іt is
  rare tо look a greɑt weblog ⅼike this one tһese ɗays..

  my h᧐mepage :: situs judi slot gacor

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: