Het kabinet en de CO2 mythe vervolg

Na het eclatante overwinningsresultaat van een politieke nieuwkomer tijdens de Provinciale Statenverkiezingen, proberen de meeste andere politieke partijen dit succes te bagatelliseren. In een soort cordon sanitaire zijn zij erin geslaagd, om gezamenlijk het meeregeren van deze partij in de provincies praktisch te verhinderen, behalve misschien in Zuid- Holland.

Hierbij wordt tevens de voor deze bijzondere uitslag verantwoordelijke kiezer, pijnlijk terecht gewezen. De kiezer moet goed begrijpen wie er in Nederland de baas is: niet de kiezers, maar de gekozene.

Het zoveelste staaltje van machtsmisbruik en arrogantie van de politieke machtshebbers van alleen al het laatste decennium.

Het meest recente en meest schrijnende voorbeeld hiervan is wel de wijze waarop de kiezer dit jaar een klimaatwet door de strot werd geduwd. Geheel gebaseerd op aannames, conclusies en klimaatmodellen, zoals die door het IPCC, een pseudowetenschappelijk, vooral politiek- economisch orgaan, zonder solide wetenschappelijke onderbouwing, als onomstotelijk bewijs gepresenteerd werden op de eerste internationale klimaatconferentie te Buenos Aires anno 1992.

Hierbij wordt het biogas CO2 voor het overgrote deel verantwoordelijk gehouden voor allerlei klimaatveranderingen als bijvoorbeeld opwarming van de aarde, die uiteindelijk zullen leiden tot een klimaatramp van apocalyptische omvang. Tenzij onverwijld wordt overgegaan tot het overnemen van de oplossingen die zij aandragen. Kassa!

Een absoluut onzinnig verhaal wanneer men bedenkt dat de CO2 concentratie in de atmosfeer al is gaan stijgen vanaf het begin van de industriële revolutie in het jaar 1850. Dat is bijna anderhalve eeuw eerder dan het jaar 1992, waarin de klimaatfenomenen het licht zagen en hun CO2 fabel presenteerden.

In die periode, vanaf 1850-1992, steeg namelijk ook de wereldbevolking van 1,2 miljard naar 7,2 miljard zielen en steeg de energiebehoefte niet evenredig maar zelfs onevenredig hard mee. En daarmee het verbruik van fossiele brandstoffen en ander organisch materiaal (voedingsstoffen), waarbij onvermijdelijk veel CO2 en H2O vrijkwam.

Naast de vele andere oorzaken als bijvoorbeeld bosbranden, al dan niet aangestoken, waarbij niet alleen veel CO2 vrijkwam, maar ook niet meer kon worden omgezet in O2 en glucose. Er was toen sprake van een ware kaalslag en een gigantische ontbossing volgens het WNF.

Ondanks de ongetwijfeld zeer hoge CO2 uitstoot in die periode, steeg het gehalte in de atmosfeer slechts met 0,01% en de zogenoemde temperatuurstijging hierdoor met 0,6 graad Celsius. Zonder menselijk ingrijpen, zonder klimaatrampen, alleen dankzij de Natuur.

Evengoed presenteren de klimaatfenomenen van het IPCC, nog maar 27 jaar geleden, glashard en met droge ogen, aan de hand van deze gegevens de wereld een natuurramp van apocalyptische omvang, die vooral zij en met hun oplossingen kunnen voorkomen, zolang wij maar betalen. Want dan komt alles wel goed.

Hun wapens: windmolens, zonnepanelen, waterkracht. Maar ook de laatste jaren biomassa! Die bij verbranding niet zo’n beetje CO2 uitstoten. Samen met de gevreesde afvalstoffen. Maar dat mag van de Europese Unie!

In 2020 moet de toepassing van groene energie in Nederland 14% van het totale energie verbruik bedragen. Volgens de energie monitor 2017, bedraagt de toepassing van groene stroom in Nederland 67%. Niet dus. Een fabel waarmee grondig wordt afgerekend in de uitzending: Lubach op Zondag d.d. 4 februari 2018. Uiteindelijk blijkt dit slechts 6% te zijn. Waarvan maar 2.2% geleverd wordt door wind en zonne-energie. De rest door verbranding van biomassa, voornamelijk hout in de vorm van zogenoemde pellets, versnipperde houtkorrels afkomstig van bomen uit Amerika en Canada.

Wat nu? Leiden in last. Zo niet onze onvervaarde klimaatprofeten. Zij gaan rustig door op de ingeslagen weg. Kolencentrales worden met hoge subsidies aangemoedigd, om naast de verbranding van steenkool, over te gaan op het verbranden van biomassa. Geïmporteerd uit het buitenland, omdat er daarvan in Nederland onvoldoende van is. Het transport ervan is duur, evenals de pellets zelf en gaat gepaard met veel uitstoot van het door hen gedemoniseerde gas CO2. Evenals bij de verbranding van de houtkorrels zelf, maar dat laatste telt niet mee volgens de klimaatwetten van de Europese Commissie. Wij gaan rustig door! Ondanks de waarschuwingen van echt niet de minsten onder onze tegenstanders.

Ook al zeggen de wetenschappers van de Groene Rekenkamer, geen domme jongens, dat bij de verbranding van biomassa driemaal zoveel CO2 vrijkomt als bij de verbranding van aardgas. Van aardgas moet van vanwege deze uitstoot zo snel mogelijk afscheid worden genomen!

Met als titel “biomassa stoken is een ramp voor het klimaat”, publiceert de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, op 16 november 2018, een artikel dat is ondertekend door o.a. de bekende hoogleraren Martijn Katan, Rudy Rabbinge en Louise Vet.

Volgens “Trouw”, (9 Mei, 2018), waarschuwt het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu tegen het gebruik van biomassa: het kan de gezondheid schaden.

Volgens een uitzending van Zembla op BNNVARA van 25 januari 2017, zet het kabinet het omstreden subsidiebeleid voor kolencentrales door: € 3.6 miljard voor de bijstook van biomassa. In een uitzending van 22 maart 2017 wordt in het artikel “Bos als brandstof” gerept van grootschalige kaalkap, vrachtwagens vol hele boomstammen, en “biodiversiteit” bedreigd. En op 11 januari 2019: “Nederland is een van ‘ s werelds grootste importeurs van houtpellets”. Naar verwachting stijgt het Nederlands gebruik van houtpellets tot aan 2023 naar 2,5 miljard kilo. Opnieuw: kassa!

In het dagblad “Trouw” van 15 April 2019, het volgende artikel: “de Gemeente Diemen wil geen grote, duurzame, bio-centrale. Toch komt die er. Energieleverancier “Nuon” mag die bouwen. De regering vindt hout verbranden duurzaam en stelt € 8 miljard subsidie beschikbaar.”

In hun wanhopig streven naar het behalen van klimaatdoelen, die met de normale bronnen van groene, duurzame energie als wind, zon en water nooit tijdig zullen noch kunnen worden behaald, gaan de politieke klimaat fanaten over, op het in de strijd werpen van het door hen tot in de grond meest verfoeide molecuul op aarde: CO2.

Zij benoemen dit gas, wanneer het vrijkomt bij de verbranding van biomassa, op grond van moeilijke, vaak onbegrijpelijke argumenten, ineens klimaatneutraal, groen en duurzaam. Dan wordt de vijand ineens bondgenoot. Terwijl CO2, waardoor en hoe dan ook uitgestoten in de lucht, te allen tijde CO2 blijft.

Hier is gewoon sprake van halsstarrigheid, politiek opportunisme, zelfs van vloeken in de kerk. Van dragen van oogkleppen, van het steeds weer opnieuw opduikende wegkijken. Een volksvertegenwoordiger onwaardig.

Maar bij de meest onbegrijpelijke, meest onverteerbare, het meest zieke besluit van alle maatregelen die er worden genomen, moet er toch echt getwijfeld gaan worden aan het verstand van een aantal regeerders: Zij willen van het gas af! Een geschenk uit de hemel! Daardoor is Nederland een van de meest begenadigde landen van Europa! Daardoor kunnen we moeiteloos niet alleen de energietransitie overbruggen, maar ook nog eens ontspannen overwegen welke nieuwe energiebronnen voor Nederland het meest voordelig en geschikt zijn.

Zonder hulp van buitenaf, zonder allerlei onnodige bezuinigingen, zonder torenhoge subsidies aan stekkerauto’s, warmtepompen, windmolens, zonnepanelen, biomassa, allerlei voorschriften, regelgevingen, ge- en verboden, leningen en hypotheken. Alleen voor de hobby’s van een aantal fantasten die uit zijn op persoonlijkheidsuitbreiding en territoriumvergroting over de ruggen van hun medemens.

In de Nederlandse zeebodem en van de Noordzee liggen enorme hoeveelheden aardgas opgeslagen. Een geschenk uit de hemel, waardoor ons land in principe rijk en onafhankelijk is. Aardgas is veruit de schoonste fossiele brandstof, dat bij verbranding nauwelijks of geen afvalstoffen produceert en het grootste deel van de Nederlandse huishoudens van warmte en elektriciteit voorziet. Al decennialang.

Daarbij wordt er jaarlijks ook nog eens uit aardgas, acht miljard kubieke meter waterstof aangemaakt, waarmee we na Duitsland, de tweede producent van Europa zijn.

Zowel aardgas als waterstof zijn zeer winstgevende exportartikelen. Veel aardgas wordt daarom geëxporteerd naar landen als België, Frankrijk en Duitsland.

Op de wereld is er aan aardgas geen gebrek. Giga producenten zijn Amerika en Rusland. Met name in Europa is Rusland veruit de grootste exporteur van aardgas. Ook Noorwegen exporteert naast aardgas, uit waterkracht gewonnen elektriciteit.

Waarom is aardgas zo enorm belangrijk? Om vele redenen. Het is in overvloed op de aarde aanwezig en kan worden opgeslagen en worden getransporteerd via een uitgebreid pijpleidingen systeem, in tegenstelling tot elektriciteit. Dat moet daartoe eerst worden omgezet in H2 ofwel waterstof, de ultieme energieleverancier van de toekomst.

Aardgas produceert bij verbranding nauwelijks tot geen afvalstoffen en mag met recht “brandschoon” worden genoemd. De hoeveelheid CO2 die bij verbranding vrijkomt is relatief gering in vergelijking met andere fossiele brandstoffen. Zeker ook vergeleken met biomassa, dat driemaal zoveel uitstoot en bovendien ook nog eens de gevreesde afvalstoffen. Daarmee verliezen de klimaatfanaten ieder recht van spreken, welke klimaat regels van de EU ook worden aangehaald.

Al vele tientallen jaren voorziet aardgas de Nederlandse gezinnen van warmte en elektriciteit en is daarmee veruit de grootste energieleverancier.

Nederland is de op een na grootste producent van H2, waterstof, in Europa en produceert daarvan jaarlijks 8 miljard kubieke meter, een goudmijn. Uit aardgas.

H2 zelf, is een energiedrager die bij verbranding, naast energie, helder water voortbrengt. Schoner kan niet. Het energieprobleem in de wereld kan daarmee in een klap worden opgelost. Hoe komen wij aan voldoende waterstof.

Aardgas is momenteel onbetwist de grootste producent van H2 ter wereld. Als brandstof schoon, als producent van CO2 de kleinste van de andere fossiele brandstoffen. In alle opzichten te prefereren boven biomassa. Bij de speurtocht naar alternatieve energiebronnen onmisbaar. Voor de klimaatfanaten kan de relatief geringe CO2 uitstoot geen probleem meer zijn na de heiligverklaring van biomassa.

Alleen kernenergie kan in de toekomst ongelimiteerd H2 in grote hoeveelheden aan maken. Grondstoffen zijn overvloedig aanwezig. Het is ook brandschoon, relatief goedkoop, krachtig, momenteel veilig en wordt veelvuldig in de grootste industrielanden ter wereld toegepast. Kernenergie is zonder twijfel de belangrijkste energieleverancier van de toekomst en wordt daarom door onze klimaatvrienden geboycot en op zoveel mogelijke manieren zwart gemaakt. Wat bezielt ze toch?

De winning van H2 uit duurzame energiebronnen is een goed idee, maar zorgt nu al overduidelijk voor heel veel problemen: de opbrengst is veel te laag, evenals het rendement, het is allemaal te omslachtig, onpraktisch, veel te duur, stuit op veel verzet en is alles bij elkaar geen haalbare kaarten zal nooit het wereldenergieprobleem kunnen oplossen. Wishfull thinking. Als de uitgangspunten al niet deugen worden de doelstellingen tot illusies.

Wat Nederlandse politici bezield, lijkt een raadsel. Ze willen van het gas af! Ze schieten in eigen voet, met het waswater gooien ze het kind weg. Maar zo simpel zijn ze niet!

Goed nieuws dus voor Nederland. Waarom dan van het gas af? Omdat de export van aardgas en H2 naar het buitenland een zeer lucratieve zaak is, die veel geld oplevert. Geld dat hard benodigd is voor
het realiseren van de hobby’s van onze politieke elite. Zoals bijvoorbeeld een klimaatwet en andere geldverslindende zaken. Zoals bijvoorbeeld warmtepompen en de daarbij behorende productiekosten van 100 miljard euro. En voor het verstrekken van talloze subsidies, voor windmolens, zonnepanelen stekkerauto’s, laadpalen en biomassa. En natuurlijk voor allerlei soorten uitkeringen, terecht of onterecht?

Het feit dat ons land gezegend is met grote hoeveelheden aardgas, zou ons uitermate blij moeten stemmen. En toch moeten we van het aardgas af en overschakelen op warmtepompen. Dat gaat €100 miljard kosten. Hoe zit dat? Zijn zij daar in Den Haag wel lekker?

Absoluut. Zowel aardgas als H2 worden naar het buitenland geëxporteerd. Een uitermate lucratieve handel die veel geld opbrengt. Geld wat je niet graag wil missen en zo lang mogelijk wil binnenhalen. Daarom niet langer gebruiken voor binnenlands gebruik, want er is met die nieuwe klimaatwet veel geld nodig. Voor al die subsidies die nodig zijn om al die nieuwe klimaathobby’s en voorzieningen te betalen. Ook warmtepompen.

Zou het misschien niet beter zijn om toch wat meer naar de kiezer te luisteren. De uitslag van de vorige verkiezingen geven daar toch echt wel aanleiding voor. Want stel dat al die honderden miljarden zouden kunnen worden bespaard.

Stel je eens voor wat die klimaatdictaten zoal opbrengen. Vele, vele, miljarden.

Stel, dat al die onhaalbare, surrealistische, angstaanjagende, onbetaalbare hersenspinsels van een aantal klimaatfanatici, waarmee zij inmiddels ongevraagd al weer jaren bezig zijn, een halt wordt toegeroepen en er overgegaan kan worden tot de orde van de dag. Waardoor er op een rustige, volwassen wijze, met gezond verstand overgegaan kan worden op een realistische benadering van problemen die het milieu bedreigen en er zonder paniek of overdrijving gezocht wordt naar de beste oplossingen van de energie problemen,

Vooral naar Nederlandse oplossingen, in het belang en het welzijn van alle mensen in ons land, met middelen en kennis waar wij ruimschoots over beschikken, zonder angstvallig de blik gericht te houden op hen die in Europa of de rest van de Wereld de dienst denken te kunnen uitmaken,

Stel nu, dat al dat geld waarvoor wij al jaren krom moeten liggen en nog veel meer in de toekomst, eens vrij zou komen voor al die mensen in Nederland, die daar veel meer behoefte en recht op hebben dan al die hebberige klimaat opportunisten,

Dan pas zouden wij in ons land weer lucht krijgen, minder stress, minder echte angst voor de toekomst, meer echte vrijheid, meer echte democratie.

Dan zou de moordende belastingdruk omlaag kunnen, zou de ernstig aan verbetering toe zijnde Gezondheidszorg, die jaarlijks al meer dan €100 miljard kost, met zijn uit de hand lopende ziektepremies en eigen risico’s, zijn onbereikbare artsen, in het weekend onbereikbare apothekers, zijn buitensporige vergoedingen aan bestuurders en managers in honderden
gezondheidsinstellingen, zijn geneesmiddelen problematiek enzovoorts, de nodige hulp kunnen krijgen,

Dan zouden nu eindelijk eens pensioengerechtigden krijgen waarvoor ze hun hele leven hebben gewerkt en daartoe meer dan €1400 miljard bijeen hebben gespaard, een bedrag dat jaarlijks met miljarden toeneemt, zouden 95.000 gezinnen hun energie nota op tijd kunnen betalen en zouden nu
eindelijk de Groningers eens fatsoenlijk schadeloos kunnen worden gesteld, zou er een einde komen aan honger, armoede en voedselbanken. Aan achterstelling van werknemers, aan uitkeringsmisbruik en ongelijk beloningen.

Dan zouden ook eens de soms bizarre uitspraken van bepaalde rechters onder de loep kunnen worden gelegd, of zou het tbs-beleid drastisch moeten veranderen, waar het nu de door de wol geverfde criminelen zijn, die hun vaak jonge, onervaren behandelaars bij de hand nemen en niet omgekeerd.

De Europese Gemeenschap is een politiek-economisch orgaan. Zolang het gaat om de economische belangen van de lidstaten, is het een alleszins nuttig orgaan, zoals de vroegere Benelux.

Het huidige Europa is een groot, politiek machtsblok, dat alle macht naar zich toe tracht te trekken, waardoor lidstaten steeds meer afhankelijk worden gemaakt.

Momenteel wordt er gestreefd naar een machtig, invloedrijk Europa, met een eigen Europees leger. De regeringsleiders worden gekozen door het Europese parlement, dat 751 zetels telt. Nederland heeft er 26, waardoor de medezeggenschap bij allerlei beslissingen flink beperkt is.

De Europese Unie beschikt jaarlijks over een budget van omstreeks €160 miljard. Europarlementariërs kunnen beschikken over riante salarissen, onkostenvergoedingen, reis en verblijfsvergoedingen, presentiegelden en pensioenvoorzieningen. Een mooie job.

De macht van de Europese regeerders is groot, de beslissingen talrijk, evenals de verstikkende hoeveelheden regels en voorschriften. Ook de invloed op de Nederlandse politiek is niet mis. Niet in het minst op het klimaatbeleid.

Maar juist op het terrein waar zij door beslist en daadkrachtig optreden hun kwaliteiten als Europees leider hadden moeten etaleren, vielen zij genadeloos door de mand. Hun vreemdelingen en immigratiebeleid, voor zover daarvan al sprake was, is uitgelopen op een zwaar fiasco, waardoor veel lidstaten tot op de dag van vandaag worden opgescheept met vrijwel onoplosbare problemen voor de samenleving, als de integratie van vreemdelingen, de veiligheid van burgers en nog vele andere zaken.

Waardoor onze eigen identiteit, cultuur, waarden en normen, zekerheden, zelfrespect en ook onze toekomst op de tocht zijn komen te staan.

Stop daarom de politieke tirannie en willekeur en demagogie. Ga voor de terugkeer van het volksreferendum. Zeg nee tegen de dwingelandij en arrogantie van Europese politici.

Kies voor echte vrijheid en laat je niets opdringen. Neem je eigen verantwoording en vorm je eigen mening. En geloof niet in luchtkastelen die gebouwd zijn op drijfzand.

Matthijs Schoemacher, 13-05-2019

102 gedachten over “Het kabinet en de CO2 mythe vervolg

Voeg uw reactie toe

 1. Los van de inhoud, die ik steun, wordt op 2 plaatsen gesproken van waterpomp ( -en). Ik neem aan dat hier warmtepomp (-en) bedoeld wordt.

 2. Ik ben het helemaal met je eens ongelooflijk dat die sukkels niet normaal kunnen nadenken. Heb een huis in Oostenrijk zit vlak naast een hout centrale. Kan een keer in de maand het fijnstof en roetdeeltjes van de kozijnen en ramen wassen. Kom zelf uit de tuinbouw waar ik veel met co2 uit aardgas gewerkt heb. Zeer zuiver en goed voor de planten. Elke andere vorm van co2 maken is vervuilderen.zowel hout of aardgasgeneratoren kon enkel maar als we er katalysatoren tussen plaatsen.veel succes.

  1. Alle klimaat en milieuregelingen zijn uitgerekend van door links afhankelijke deskundigen. Helemaal de weg kwijt! Verdienmodel door angstaanjagend beleid. Vergeet ook niet dat Nederland ook nog ontbost wordt voor bio-verbranding. Helemaal eens bovenstaande tekst van mathijs schoenmacher. Chapeau.

 3. CHAPEAU!! Wat ern geweldig, knap en intelligent uitgelegd goed onderbouwd geschreven ‘ Geheel der delen’!!
  Veel RESPECT voor deze schrijver!!
  Echt bewonderenswaardig goed gesteld en ook nog gespeld!!!
  Wie is u ken u niet, maar was zeer geïnteresseerd en geboeid door uw prachtige essay/betoog/PLEIDOOI!!
  Vive le Roi ..vive LA LIBERTE…!!
  Veel dank voor dit prachtig duidelijk en begrijpbaar uiteengezette stuk weergave van onze huidige maatschappij/politiek en al haar dwalingen/problemen!!

  Met hartelijke groeten,
  Mary Bent.❣️
  Zegt het voort…!!! ️

 4. Heeft u een bron voor de volgende bewering: “Ondanks de ongetwijfeld zeer hoge CO2 uitstoot in die periode, steeg het gehalte in de atmosfeer slechts met 0,01% … ”? Volgens mij moet dat namelijk in de orde van 100% zijn; een verdubbeling. Helaas haalt dat uw betoog enigszins onderuit.. overigens eens dat biomassa-verbranding geen oplossing is, en kanttekening dat “van het gas af” voornamelijk met de aardbevingen in Groningen te maken heeft. Zie: https://www.google.nl/amp/s/klimaatverandering.wordpress.com/2018/03/28/de-relatie-tussen-co2-en-temperatuur/amp/

 5. Frustrerend dat politicie zo aan hun mening vasthouden. Het heeft volgens mij alleen maar met de coalitie vorming te maken. Ze zetten een groot deel van hun principes overboord zolang ze maar op 76 zetels blijven. Als er in de Nederlandse staat niet zo angstvallig aan de coalitie vorming wordt vastgehouden zou er een heel andere koers worden gevaren!

 6. 166881 482154Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So good to locate somebody with some original thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this site is something that is needed on the internet, someone with a little originality. useful job for bringing something new to the internet! 38273

 7. 405742 824130I enjoy the look of your internet site. I recently built mine and I was looking for some suggestions for my web site and you gave me some. May I ask you whether you developed the web site by youself? 919036

 8. 419729 84414Id should talk to you here. Which is not some thing I do! I quite like reading a post which will make men and women believe. Also, many thanks permitting me to comment! 103790

 9. 418791 935342The next time Someone said a weblog, I hope that it doesnt disappoint me just as a lot as this. Come on, man, I know it was my choice to read, but When i thought youd have some thing intriguing to say. All I hear is genuinely a handful of whining about something you can fix inside the event you werent too busy searching for attention. 477262

 10. 700164 99864This douche bag loves his illegal bretheren because hes a itiaen with the world and we need to be ashamed of ourselves I got news for you Asswipe get your asswiping ass back towards the craphole exactly where you came from with all of your illegal beaners 988434

 11. 685147 626942I havent checked in here for some time because I thought it was acquiring boring, but the last few posts are truly good quality so I guess Ill add you back to my day-to-day bloglist. You deserve it my friend. insurance guides 469239

 12. 730818 588406Empathetic for your monstrous inspect, in addition Im just seriously great as an alternative to Zune, and consequently optimism them, together with the extremely very good critical reviews some other players have documented, will let you determine whether it does not take proper choice for you. 838855

 13. 560498 618224An intriguing discussion will probably be worth comment. I think that you basically write much far more about this subject, it might become a taboo topic but usually consumers are inadequate to communicate in on such topics. To one more. Cheers 305091

 14. 641441 863137Id should verify with you here. Which isnt something I often do! I take pleasure in reading a post that might make men and women believe. Additionally, thanks for permitting me to comment! 565538

 15. 473148 110453A persons Are usually Weight loss is surely a practical and flexible an eating strategy method manufactured for people who suffer that want to weight loss and therefore ultimately conserve a a lot more culture. weight loss 93523

 16. 120928 54480You could surely see your enthusiasm inside the function you write. The world hopes for more passionate writers like you who arent afraid to say how they believe. Always go right after your heart. 832962

 17. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and
  sources back to your site? My blog is in the very same area
  of interest as yours and my visitors would really
  benefit from some of the information you present here. Please let me know
  if this okay with you. Regards!

 18. Hi are using WordPress for your blog platform? I’m new to
  the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do
  you require any html coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

 19. Definitely believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the internet the easiest thing to
  be aware of. I say to you, I certainly get irked while
  people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and
  defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal.

  Will likely be back to get more. Thanks

 20. 87717 205533Currently actually do not stop eating because there is but the decision which you will transform into. Function from your home us rrs often a fad for that who wants to earn money yet still enough time requires most substantial occasions using children and kids goes for as the modern habit. attract abundance 870567

 21. The best furniture moving institution in Makkah that provides qualified and well-trained labor to dismantle and install furniture. You will find that the foundation of the Secretariat has developed from itself through a management that is well aware of the customer’s interest and strives to achieve the best prices for luggage moving companies in Makkah without a doubt. Hence, we can say that we are one of the best furniture moving companies in Makkah. So far, and even within the directory of baggage moving companies in Makkah, we are still the cheapest company to move baggage inside Makkah.

 22. 6671 345993We offer you with a table of all of the emoticons that can be used on this application, and the meaning of each symbol. Though it might take some initial effort on your part, the skills garnered from regular and strategic use of social media will create a strong foundation to grow your business on ALL levels. 214343

 23. 621732 748851I located your weblog web web site on google and check several of your early posts. Continue to preserve up the superb operate. I just further up your RSS feed to my MSN News Reader. Searching for forward to studying extra from you in a although! 956616

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: