Een rampzalig energiebeleid

De grote Franse schrijver Honore de Balzac (1799-1850), beschrijft in zijn “La Comedie Humaine”, hoe de mens van die tijd, in zijn honger naar macht, rijkdom en aanzien, zich bedient van list, bedrog en valse beloften, om zijn medemens een rad voor ogen te draaien. Dat alles achter een masker van fatsoen en oprechtheid.

Zelf vormde hij daarop geen uitzondering, net zomin als de politieke mooipraters van vandaag de dag. Die alleen dankzij een minimaal machtsoverwicht, hun zin konden doordrijven met het aannemen van een klimaatwet. 

Een wet die geheel gebaseerd is op de theorieën, conclusies en oplossingen van het IPCC, een vooral politiek- economisch, pseudowetenschappelijk orgaan, dat maar hardnekkig het biogas CO2 blijft beschuldigen als bron van alle klimaatveranderingen en ellende en van ons nog te wachten staande klimaatrampen.

De oorzaak van deze verhoogde CO2 uitstoot, samen met de uitstoot van milieuverontreinigende afvalstoffen als fijnstof, roet en zwavel en stikstofverbindingen, ligt in de verbranding van fossiele brandstoffen, een proces dat al speelt sinds 1850 en bekend staat als de industriële revolutie.

De zoektocht naar alternatieve brandstoffen, zonder uitstoot van bovengenoemde producten, en met name van het gedemoniseerde CO2, de bron van al het kwaad, zou dan natuurlijk de hoogste prioriteit moeten hebben.

Want daarmee zou de wereld in een klap verlost worden van de gesel die de wereld al sinds 1850 tiranniseert. Tot op de dag van vandaag en zoals de zaken er nu voor staan, nog lange tijd. Gelukkig is er het IPCC, die de schade beperkt weet te houden. Die bestrijdt dit gas te vuur en te zwaard, koste wat het kosten moet.

Toch een raar verhaal. Want er bestaan allang energiebronnen die in staat zijn om duurzaam en overvloedig een energieleverancier te produceren die bij verbranding, naast energie, slechts helder, schoon water voortbrengt.

Op zoek naar dergelijke energiebronnen, hoeft niet lang te worden gezocht. Die waren al bekend aan het einde van de vorige eeuw. Dat zijn zonne- en kernenergie. Beide in staat om duurzaam en in overvloed het supergas H2 te produceren. Toen al. Laat staan nu.

Alleen kwam dit goede nieuws voor iedereen die te maken had met de winning en exploitatie van fossiele brandstoffen, totaal ongelegen. De ultieme nachtmerrie.

Want toepassing van H2 als energieleverancier, in alle opzichten als zodanig verre superieur aan fossiele brandstoffen, zou het begin van het einde betekenen van hun goudmijn. Waarmee onmetelijke rijkdommen werden binnengehaald, afvalstoffen of niet. Weg met die spelbreker!

Te beginnen met kernenergie. Daarvoor stond, en staat nog steeds, een gigantisch propaganda-apparaat ter beschikking. Zeer succesvol! Met zonne-energie is dit een geheel ander verhaal. Met een echt professionele aanpak, zou de wereld met de zon als energiebron en producent van onuitputtelijke voorraden H2, allang verlost zijn geweest van de enorme chaos waarin we nu in terecht zijn gekomen.

Om dat te voorkomen, hebben onze klimaatridders een in hun ogen ideale tussen oplossing gevonden: het ontkennen of negeren van dit supergas H2 baat niet. Maar zorg er dan wel voor dat bij de toepassing van de zon als energiebron, de hoeveelheid geproduceerde H2 dusdanig gering is, dat deze geen enkele bedreiging meer vormt voor onze fossielen. Zet zonnepanelen in op plaatsen die daartoe het minst geschikt zijn en daarmee de opbrengst aan H2.

Daarmee tonen wij onze goede wil, maar trekken rustig ons eigen plan. Hetzelfde geldt voor de toepassing van windenergie. Weliswaar volmaakt ongeschikt, maar de opbrengst aan H2 is zo gering in vergelijking met de eerder vermeldde energiebronnen, dat die is te verwaarlozen. Geen dreiging vanuit die hoek. Wel een leuke bron van inkomsten.

Gevaar geweken, opdracht geslaagd! H2 van de baan. Bij gebrek aan alternatieve brandstoffen, zijn we gewoon weer aangewezen op fossiele brandstoffen. Met name op aardgas. Maar zelfs daar moeten we vanaf.

Want dat produceert bij verbranding het giftige, vervuilende gas CO2! Oorzaak van alle klimaatveranderingen, als belangrijkste broeikasgas ook nog eens verantwoordelijk voor de opwarming van onze planeet en de daarmee samenhangende, nog komende klimaatrampen.

Maar om dat allemaal te voorkomen, hebben we gelukkig het IPCC! De ontdekkers van het beest, het kwaad, het klimaatspook: het broeikasgas CO2.

Toelichting:

De gehele klimaatterreur is gebaseerd op de aanname dat CO2, als broeikasgas, voornamelijk verantwoordelijk moet worden gesteld voor de opwarming van de aarde. Onjuist.

Dankzij broeikasgassen als waterdamp, CO2, CH4 en onder meer N2O, is de temperatuur op aarde leefbaar, wereldwijd gemiddeld 15 graden Celsius. Zonder dit fenomeen zou het 33 graden Celsius op aarde kouder zijn. Minus 18 graden Celsius.

Sinds de industriële revolutie van 1850 tot nu, steeg de gemiddelde wereldtemperatuur met 0,9 graad Celsius. Het zgn. versterkt broeikaseffect. Gesteld dat deze stijging uitsluitend veroorzaakt zou zijn door broeikasgassen, niet dus, dan is daarvan waterdamp voor twee derde deel verantwoordelijk. Niet CO2. Samen met andere broeikasgassen, is dit gas voor slechts 0,3 graad Celsius mogelijk verantwoordelijk voor dit geringe broeikaseffect. Over meer dan anderhalve eeuw!

Met dit gegeven als belangrijkste argument, werd de CO2 mythe in het leven geroepen. Kritiekloos overgenomen door politiek Nederland. Luctor et Emergo! Het is vijf voor twaalf!

En zo trekken onze klimaatridders vanaf 1992 als moderne Don Quichottes ten strijde tegen een imaginair klimaatspook. Gedreven door angst voor een superieure tegenstander: waterstofgas, geproduceerd door zonne- of kernenergie.

Nu nog zien wat ze voor hebben met aardgas, dat al 55 jaar de hele wereld, inclusief Nederland, van warmte en elektriciteit voorziet.

En niet te vergeten met de jaarlijkse productie in ons land van acht miljard kubieke meter H2, door datzelfde gas geproduceerd.

Een energiebeleid dat erop gericht is, om de energiebron die al vele decennialang heel Nederland van warmte en elektriciteit voorziet, te vervangen door warmtepompen, what so ever, en dat ook nog eens de burger 100 miljard euro gaat kosten, kan rustig rampzalig genoemd worden.

Daar wordt reeds fanatiek aan gewerkt. In nieuwe huizen zijn er al geen gasaansluitingen meer, in de rest van alle woningen moeten de bestaande, perfect functionerende voorzieningen worden vervangen. Van het gas af! Aardgas wel te verstaan.

Een handelen dat is gebaseerd op de nergens wetenschappelijk bewezen funeste invloed, die het leven brengende gas CO2 zou hebben op allerlei dramatische klimaatveranderingen, met als gevolg apocalyptische klimaatrampen.

Die er aankomen, tenzij de wereld de aanwijzingen en oplossingen van het IPCC opvolgt. Een standpunt dat kritiekloos is overgenomen door onze politieke elite en waardoor Nederland sinds kort is opgescheept met een klimaatwet.

Want aardgas is een fossiel brandstof, dat bij verbranding en bij de omzetting naar H2, waterstofgas, het door hen als levensgevaarlijk bestempelde gas CO2 uitstoot. Dat geldt natuurlijk niet voor hen zelf als ze fossiele biosmassa inzetten om hun klimaatdoelen te bereiken. Daar komt driemaal zoveel CO2 bij vrij als bij de verbranding van aardgas (bron: Groene Rekenkamer), naast ook nog eens de gevreesde afvalstoffen. Terwijl aardgas wat dat betreft brandschoon is. Niks aan de hand: want dat heeft de volledige instemming van de Europese Unie.

Het grootste bezwaar tegen de verbranding van fossiele brandstoffen ligt in het vrijkomen van afvalstoffen. Niet in de uitstoot van CO2. De demonisering van dit gas begon pas in 1992. Met behulp van een gigantisch propaganda-apparaat, dat ook met veel succes werd ingezet door de farmaceutische en voedingsindustrieën.

Een geniale ontdekking! Het molecuul CO2, dat samen met dat andere molecuul O2, zuurstof, via de fotosynthese, al twee tot drie honderdduizend jaar menselijk leven op deze planeet mogelijk gemaakt, eindelijk ontmaskerd als de brenger en oorzaak van desastreuze klimaatveranderingen, die op termijn zullen leiden tot apocalyptische toestanden op onze aarde! 

Gelukkig net op tijd voorkomen door de wetenschappers van het IPCC, een orgaan, voortgekomen uit de Verenigde Naties. Zij gaan dit kwaad bestrijden en redden daarmee de wereld van ongekende natuurrampen.

Of hun theorieën allemaal wel kloppen, staat hevig ter discussie. Alleen al de wijze waarop zij dat willen doen blijkt zo onhaalbaar en vooral ook onbetaalbaar, dat hun oplossingen geen klimaatrampen zullen voorkomen, maar eerder grote financiële en sociale rampen zullen veroorzaken.

Oplossingen, zo ingrijpend en ontwrichtend, dat hun argumenten die zij gebruiken om hun afkeer te tonen tegen de inzet van een alleszins redelijk alternatief, kernenergie, slechts kinderspel zijn.

Maar overtuigend genoeg, om de wereld in 1992, tijdens de internationale klimaatconferentie te Buenos Aires, hun CO2 rampen verhaal over te laten nemen. Een historische vergissing, waardoor de wereld van nu is opgezadeld met een achterstand van 27 jaar, bij de oplossing van de huidige energieproblematiek.

Die vanaf die tijd, al voor een groot deel opgelost had kunnen zijn, door tijdig over te schakelen op de inzet van koolwaterstofgas, H2. Een energieleverancier die bij verbranding naast energie, alleen schoon, helder water voortbrengt. Die eens en voor altijd afrekent met een dreigend energietekort op termijn door uitputting van fossiele brandstoffen.

Die vooral ook afrekent met de gevreesde afvalstoffen, een groot gevaar voor het milieu en dus voor de volksgezondheid. Maar ook met de uitstoot van het zo geheel ten onrechte verfoeide gas CO2. Waardoor de gehele CO2 mythe zijn reden van bestaan allang zou hebben verloren en wij niet vandaag de dag opgescheept zouden zitten met allerlei onzinnige klimaatmaatregels. Nog maar het begin! De echte ellende komt nog. Dankzij die zieners, die nog steeds om welke redenen ook hun CO2 nonsensverhalen blijven volhouden en dus vooral aan symptoombestrijding doen, in plaats van het weg nemen van de oorzaak. En dat nog lang zullen volhouden.

Terwijl zij reeds lang geleden de oorzaak hadden kunnen stoppen door over te gaan op schone, duurzame energiebronnen als zonne- en kernenergie leveranciers van het onvolprezen waterstofgas H2. In onbeperkte mate.

Dat er bij kernsplitsing, enorme hoeveelheden energie in de vorm warmte vrijkomen, is een algemeen bekend feit. Ook al in het jaar 1992, het jaar waarin de CO2 hetze begon.

Ook dat deze enorme warmte omgezet kan worden in elektriciteit en daarna via elektrolyse van water in H2 en O2, waterstof en zuurstof. Dat met de toepassing van H2 tevens een einde zou komen aan de uitstoot van afvalstoffen en het gas CO2, betekende tevens dat hun zorgvuldig voorbereide en uitgedachte verhaal over de verderfelijkheid van dit gas en de plannen om dit gas ten koste van alles te bestrijden, op losse schroeven zou komen te staan.

Dat de klimaatalarmisten daarom hun strijd tegen zowel kernenergie als CO2, tot op de dag van vandaag, in alle hevigheid voortzetten, valt te begrijpen.

De voor en nadelen en tevens de gevaren van kernenergie, zijn al sinds driekwart eeuw genoegzaam bekend, evenals de kinderziekten bij de toepassing voor industriële doeleinden, sinds langer dan vijftig jaar.

Inmiddels zijn we aangeland bij de vierde generatie kernreactoren, zijn de kinderziekten al lang onder controle, is de veiligheid optimaal en wordt het gebruik van nucleaire brandstof op uitgebreide schaal toegepast in grote industrielanden als Rusland, China, India, Canada, Frankrijk, de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en overige.

In Nederland wordt de toepassing van kernenergie als energiebron voor H2, consequent doodgezwegen. Hier hebben we windmolens. De meest ongeschikte, onrendabele, onpraktische, onbetaalbare, landschap verontreinigende, subsidie verslindende vorm van H2 winning, die je kunt bedenken. Waarbij de elektriciteit, opgewekt door windkracht, eerst moet worden omgezet in H2, omdat alleen deze vorm geschikt is voor opslag en transport. Samen met zonnepanelen goed voor slechts 2,2% van het totale energieverbruik in Nederland (zie Lubach op Zondag, februari 2018).

Met de veruit grootste energieleverancier van elektriciteit en warmte, al sinds zestig jaren, het aardgas, wordt afgerekend: wordt vervangen door warmte pompen.

Naast kernenergie als ultieme bron van schoon, overvloedig H2 gas, is er natuurlijk de warmte van de zon, die onze aarde al miljarden jaren, vier en twintig uur per dag beschijnt. Zonder de enorme voorraad aan water, waterdamp en ijs, is er op onze daarom “blauwe planeet” genoemde aarde, geen leven mogelijk. Daardoor wordt de temperatuur op aarde bepaald. Natuurlijk niet door de arrogante, nietige mens met zijn fantasieën over CO2. Puur berustend op wishfull thinking en opportunisme.

Zonne-energie, die ons gratis en durend, 24 uur per dag, van een onuitputtelijke hoeveelheid warmte voorziet, kan middels omzetting naar elektriciteit en vervolgens via elektrolyse van H2O, ons blijvend voorzien van onmetelijke voorraden schoon waterstofgas.

Einde verbranding fossiele brandstoffen, einde uitstoot afvalstoffen, einde uitstoot van het verfoeide CO2, einde klimaatrampen, einde klimaatwet, einde allerlei niet te vergelijken andere oplossingen.

Mooier nog dan kernenergie. Mits toegepast op de juiste plaatsen, waar volop zon, ruimte en mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen zijn. Vanwaar het gas via pijpleidingen vervoerd kan worden naar de plaats van bestemming, om aldaar te kunnen worden opgeslagen en te worden gedistribueerd. Australië vervoert al vloeibaar waterstof naar Japan.

Voor Nederland liggen de mogelijkheden in bijvoorbeeld Zuid-Spanje en Noord-Afrika. Algerije transporteert aardgas via pijpleidingen, naar Italië en Spanje. Dergelijke mogelijkheden liggen over de hele wereld verspreid.

Waarom deze unieke mogelijkheden niet worden gerealiseerd, zou liggen in het feit dat deze oplossing te duur zou zijn. Of de duizend miljard dollar kostende fancy oplossingen van het IPCC dat niet zijn. Of de 1700 miljard dollar, die jaarlijks de gezamenlijke defensie-inspanningen op de wereld kosten. Of de te verwachten 1300 miljard dollar omzet in het jaar 2020 van de farmaceutische industrieën, met hun onbetaalbare gepatenteerde medicijnen. Blijkbaar stuit deze optie op te veel mogelijkheden en is te duur. Het is blijkbaar eenvoudiger op mensen op de maan te zetten en een ruimtevaartproject te financieren. Of om de CO2-mythe te financieren. De waarheid ligt gewoon in de politiek-economische onwil. Zowel kernenergie, als gratis zonne-energie worden om die reden geboycot.

In Nederland worden naast windmolens, ook zonnepanelen ingezet voor de winning van het waterstofgas H2. Ook hier is de opbrengst minimaal in vergelijking met de mogelijke opbrengst die toepassing van kernenergie zou opleveren. Ook hier wordt de toepassing van zonnepanelen, naast windmolens, zwaar gesubsidieerd. En wordt er daardoor schaarse, kostbare grond gekocht en gebruikt voor plaatsing van deze producten. Vooral vanwege de subsidies, niet vanwege het rendement. En al helemaal niet om een bijdrage te kunnen leveren aan het wereldwijde energieprobleem. Ons land is nu eenmaal veel te klein, is overbevolkt, kent relatief weinig zonneschijn en te weinig periodes met windkracht van enige betekenis.

Het bizarre van dit soort energiebeleid ligt in het feit, dat er in Nederland door de omzetting van aardgas in waterstof, acht miljard kubieke meter per jaar H2 wordt geproduceerd en dat ons land daarmee de op een na grootste producent van Europa maakt. We hebben derhalve geen enkele behoefte aan windmolens of zonnepanelen! We hebben aardgas en daarmee H2 in overvloed!

Weliswaar wordt dit H2 zwart gemaakt, door het grijs of blauw te noemen. En H2 uit wind en zonne-energie groen. Maar er is echt slechts een enkel soort waterstofgas en dat is reukloos, smaakloos en bovenal kleurloos! Evenals CO2!

Nu we blijkbaar aardgas genoeg hebben, moet nu toch echt worden begonnen met het in de eerste plaats dichtdraaien van de gaskraan in Groningen.

Door de overvloed van aardgas en H2, kan er gestopt worden met de subsidies voor peperdure windmolens en zonnepanelen. Die kunnen dan gebruikt worden voor de schadeloosstelling van de materiële schade van de Groningers. De immateriële schadeloosstelling valt niet te vergoeden. Ook niet door sorry te zeggen.

Blijft over de vraag waarom we van het gas af moet en. Ook weer zoiets.

De kans dat we in Nederland zullen overstappen op kernenergie, is onder het huidige politieke regime minimaal. Het verbruik van kernenergie alhier, bedraagt slechts 3% van het totale energie verbruik. In België is dat 50%, in Frankrijk 70%.

De meest voor de hand liggende oplossing om zonne-energie wereldwijd in te zetten op daarvoor de meest geschikte plaatsen en om door de inzet van het brandschone waterstofgas H2 eens en voorgoed af te rekenen met alle klimaat en energieproblematiek, zal vanwege allerlei tegengestelde belangen, voorlopig wel een mooie droom blijven.

De verschillende, meerdere andere manieren om H2 te produceren vallen in vergelijking met kern- en zonne-energie in het niet, wat er ook geprobeerd wordt om ons de klimaatdictaten en oplossingen van het IPCC ons door de strot te duwen.

Toch is er een, in ieder geval voor Nederland, een oplossing voorhanden, die heel Nederland al zeker meer dan vijftig jaar probleemloos van elektriciteit en warmte voorziet: het aardgas, ons door de Voorzienigheid in de schoot geworpen. Onder ons land en de Noordzee liggen uitgestrekte aardgasvelden waar we nog lang plezier van kunnen beleven, mits we er middels een verantwoord en zorgvuldig beleid een goede bestemming aan geven.

Van alle fossiele brandstoffen is aardgas veruit het schoonst. Het produceert nauwelijks tot geen afvalstoffen en relatief weinig van het ten onrechte verfoeide gas CO2. Als we nu eens de export van aardgas en waterstofgas door aardgas geproduceerd, drastisch zouden beperken of zelfs zouden stoppen, dan zouden we er nog lange tijd zelf van kunnen profiteren. Dan was de overgang naar warmte pompen niet nodig en zouden we alleen al daardoor honderd miljard euro besparen. En zouden we moeiteloos een overgangsperiode naar de onvermijdelijke schone energieleverancier H2 kunnen overbruggen. Gedemoniseerde CO2 uitstoot op de koop toe.

Aardgas is niet alleen voor Nederland een uitkomst, maar voor de hele wereld. Enorme aardgasvelden liggen over de hele wereld verspreid en met name in Amerika en Rusland. Aardgas kan via pijpleidingen en ook als vloeibaar aardgas, over de hele wereld worden getransporteerd. Zelfs al zou er in Nederland op termijn een tekort aan aardgas dreigen, quod non, dan is de import van dit gas nog vele malen goedkoper, dan de onbetaalbare oplossingen en dictaten van onze politieke elite, die voor ons een groene heilstaat in petto hebben. Heilstaten worden duurbetaald, zoals ook de recente geschiedenis ons heeft geleerd. A fool never learns. Helaas.

Het nieuwe credo van de klimaatalarmisten “van het gas af”, klinkt logisch. Want stoot dit aardgas bij verbranding niet het verderfelijke gas CO2  uit? Warmtepompen doen dit niet, dus is de overgang naar deze warmtebron verklaarbaar. Bovendien kan dan de gaskraan in Slochteren dicht. Jammer dat die overgang zo duur is, want dat gaat weer ten koste van de nog te betalen schadevergoedingen. Daar staat dan weer de bijdrage tegenover, die we leveren aan de wereldwijde bestrijding van het CO2 monster tegenover.

Toch rijst het bange vermoeden, dat dit nobele streven wellicht vooral nog andere doelen nastreeft. Stel je voor dat dit plan alleen voor Nederland is bedoeld. Dat dit uitgespaarde gas vooral bestemd is voor de export. Want de export van aardgas en waterstofgas is immers al jaren een gouden bron van inkomsten. Met die inkomsten kunnen dan weer veel eenvoudiger de vele subsidies betaald worden die nodig zijn voor de verwezenlijking van de klimaatwet, de klimaatdoelen. 

Want geld kan je maar eenmaal uitgeven. En het klimaat gaat voor alles. Die andere zaken die nodig geld behoeven, moeten maar even wachten. Hoe vaak moet er nog gezegd worden dat het goed gaat met Nederland?

Mensen begrijpen het woord prioriteiten niet. Er wordt veel te veel gezeurd over de hoge belastingdruk. Over de recente Btw-verhoging, over de unieke B.P.M., over de hoge benzine prijzen en andere accijnzen, over CO2 heffingen, over de steeds maar oplopende kosten voor de Gezondheidszorg van meer dan € honderd miljard jaarlijks, over de oplopende ziektekosten verzekering, over de buitensporige prijzen van de vele gepatenteerde geneesmiddelen, over de inmiddels onbetaalbare energienota’s, over het feit dat er inmiddels meer leiding gevende zijn dan onderdanen, meer generaals dan soldaten, meer directeuren en managers dan ondergeschikten, die allemaal buitensporige beloningen ontvangen in vergelijking met de mensen die het echte werk doen, over de buitensporige vergoedingen van euro-parlementariërs, over de afschaffing van het volksreferendum, over onbegrijpelijke rechterlijke uitspraken, over voedselbanken, armoede, discriminatie van buitenlanders, immigratie, integratie, open grenzen , over eenzame ouderen, de tirannie van het CBIJ, de achterstand bij het CBS, de chaos bij het UWV enz.

Mensen begrijpen niet dat zij ons zelf hebben gekozen en wij daarom de dienst uit maken. En wij vinden dat het klimaat prioriteit een is. Dat de windmolen onze redding is, evenals de laadpaal en de stekkerauto. En natuurlijk de warmtepomp. Dat kost nu eenmaal veel geld, dat de belastingbetaler zal moeten opbrengen. 

Ook al zijn windmolens en zonnepanelen eigenlijk niet geschikt voor toepassing in ons land, wij zullen Europa en de Wereld eens laten zien waartoe een klein land, onder een strak politiek regiem, toe in staat is. Wij zullen ze tonen hoe de klimaatdoelen en intentie verklaringen van Parijs gerealiseerd moeten worden. Ook al trekken die er zich niets van aan en gaan gewoon hun eigen gang. Zij zien dit loffelijk streven gewoon als een staaltje politiek exhibitionisme.

Dat kan alleen in ons land. De leeuwen van weleer, zijn nu inmiddels makke schapen. Zij volgen hun leiders onvoorwaardelijk en in goed vertrouwen. Op hoop van zegen.

Er is op deze aarde slechts een enkel brandstof dat bij verbranding, naast energie, als bij product schoon water oplevert en daarmee uniek is. Dat is waterstofgas, of H2, een reukloos, smaakloos en kleurloos gas. Niet groen, niet grijs, niet blauw. Gewoon kleurloos.

De vraag is, welke energiebron of bronnen dit gas produceren, niet alleen zonder ongewenste andere stoffen of bezwaren, maar vooral duurzaam en in onbeperkte hoeveelheden. 

Dat is zonder de minste twijfel zonne-energie, een bron die al miljarden jaren onze planeet, vieren twintig uur per etmaal, van ongekende hoeveelheden warmte voorziet. Warmte die door zonnecellen kan worden omgezet in elektriciteit en daarna via elektrolyse van water in het kostbare H2.

Natuurlijk wel op plaatsen waar de zon uitbundig schijnt en er genoeg plaats en ruimte is voor het installeren van voldoende zonnecellen. Aan gezien dit gas kan worden getransporteerd en worden opgeslagen, in tegenstelling met het tevens eerder gevormde elektriciteit, is de Zon de allerbeste, ultieme energiebron van H2.

Waarom de internationale gemeenschap in 1992 heeft gekozen voor de in vergelijking met zonne-energie, absoluut surrogaat oplossingen van het IPCC, in plaats van gezamenlijk te zoeken naar mogelijkheden om de boven geschetste toepassing van zonne-energie te onderzoeken en uit te breiden, is een groot raadsel?

Een ander vergelijkbaar alternatief zou de keuze voor kernenergie zijn geweest, dat ook in die tijd, volgens dezelfde principes van omzetting van warmte naar H2 als zonne-energie, in staat was om de wereld duurzaam en overvloedig van schone energie te voorzien. 

De toepassing van H2, kent geen uitstoting van afvalstoffen noch van het gas CO2, dat tot in het einde der dagen symptomatisch moet worden bestreden met onbetaalbare, bizarre oplossingen.

Met de invoering van waterstofgas of H2 als belangrijkste energieleverancier, zou de wereld er veel rooskleuriger uitzien evenals de toekomstverwachtingen. De energiebronnen die bij uitstek geschikt zijn om dit gas te leveren zijn bekend, evenals de technische mogelijkheden om uit deze bronnen op een veilige en economisch verantwoorde wijze waterstofgas te produceren, te transporteren en op te slaan.

Dat hoeft zeker niet het einde te betekenen van alle fossiele brandstoffen. Al hele maal niet van het brandschone aardgas, dat de gehele wereld al tijden lang van warmte en elektriciteit voorziet. En zelfs van H2! En dat in de toekomst onontkoombaar zal moeten blijven doen. Zeker in de energie transitiefase naar H2. Zeker in Nederland.

In diezelfde fase zal de inzet van echt vervuilende fossiele brandstoffen geheel kunnen worden afgebouwd en stopgezet. En kan er een eind komen aan de CO2 hetze en de daarmee samenhangende klimaatdictaten, klimaatdoelen en schijnoplossingen van het IPCC.

Want dan is het afgelopen met de uitstoot van afvalstoffen en het zo verwenste gas CO2. En de hemel zij dank ook met het overbodig geworden IPCC! En zijn wij eindelijk bevrijd van die uitzichtloze klimaatdictaten en klimaatterreur. En is er weer plaats voor echte Vrijheid en Democratie. En worden de kiezers weer de baas in plaats van de gekozenen! De hemel zij dank!

5 Juli, 2019. Matthijs Schoemacher.

5.803 gedachten over “Een rampzalig energiebeleid

Voeg uw reactie toe

 1. While I’m not sure if this trend will certainly experience the popularity and staying power of coastal grandma design, I do like its simple, unwinded approach to embellishing. If you’re interested in finding out more regarding coastal boho decoration, see my article What is Coastal Cowgirl Style? As we upgrade our houses in 2023 and past, things like ambient lights, noise, petting, as well as making interior and outdoor rooms to motivate remediation and also relaxation are coming to be more crucial. All-natural stone surfaces are having a huge minute– specifically products that include unforeseen tones and also patterns– which fad will certainly proceed in 2023. The key to a lavish area is everything about understanding the mix of classic sophistication and also modern simplicity, developing an area that’s equally inviting and also sophisticated.
  Repainted Or Backgrounded Ceilings
  So don’t feel like you need to take on these suggestions if they do not reverberate with you or work with the design of your residence. In fact, I do not assume it’s a great concept to jump on every new home pattern that goes along. All the various appearances and also warm colors turn this small living room in a modern-day house, into a beautiful comfortable snug.

  Leading the night tables with a stack of decorative books or gilded sculptures for an amazing surface. To actually capture the boho design, include layers of shade and texture. Begin with neutrals and after that operate in distinct pieces like handmade chandeliers, formed toss pillows, as well as artisan-inspired vases. One of the very best means to individualize your bedroom is including your very own framed pictures.

  Any kind of neutral enthusiast will certainly tell you that they love to make use of texture and also patterns to provide an area some deepness. Serena & Lily has a lot of choices to produce layers with one of the most beautiful details. I like a crisp white sheet and these Olympia sheets did not let down. They have a refined design that raises your common white pillow case to add simply the right amount of interest. Your bed linens must be breathable to enable air to circulate freely. Breathable bed linens will additionally help in reducing dampness from your body to stop you from sweating too much and awakening sensation sticky and uneasy.

  Purchase premium bed sheets, pillows, as well as a deluxe duvet or comforter. Choose all-natural materials like cotton, silk, or bed linen to make sure an excellent night’s sleep. For sheets, take into consideration a high string matter, like 1000 or higher, for a soft and elegant feeling. Do not fail to remember to add a throw blanket as well as some attractive cushions for added comfort as well as style.
  Include Relaxing Fragrances
  We love it a lot in this residence that it remains in every room. Ensure you have matching nightstands on either side of the bed. Atop night tables with matching lamps, and even better, hang matching sconces. Make sure your lighting is substantial in nature, having a presence in the room. Next off,, include matching, leafy plants to both nightstands to advertise leisure and zen.

  A gleaming surface or a huge size can offer a high-style emphasis in the room. Select raised curtains that are more comprehensive than your window to accomplish a glamorous look. Mint & pink– For a controlled combination with a relaxing result, pink and mint environment-friendly are suitable. Marian Parsons is the lady behind the widely known blog site as well as social media sites brand Miss Mustard Seed. Marian as well as her family remain in the middle of a total restoration of their recently-purchased residence and also picked to install luxurious brass equipment from Splendour Equipment. An area by Timothy Corrigan mixes materials like steel, timber, and also velour.
  Bear in mind that a cluttered as well as over-accessorized living room space is much from elegant. When it comes to living room layout suggestions, the last thing you desire is ahead up with a room that looks unpleasant as well as disorganized. For that reason, try to streamline every little thing when enhancing your space. It’s most definitely possible to make your living room look more luxurious without investing a lot of money.

  In this example you can see a corridor with shelving and hangers. Utilize the quirky and also apparently unpleasant nooks in your home by changing them into a comfortable analysis nook. A stunning layout function as well as a terrific way to section off an unused edge of a space. The other fantastic feature of this is that you can create as much or as little privacy as you require, relying on what you display on the shelves. Initial points initial – hunt down the optimal area for your little sanctuary. In this guide we intended to provide you some suggestions to aid you take a bit of space in your home to help you to detach, recharge and just breeeeeathe.
  What Are Some Of The Most Preferred Relaxing Shades For A Room?
  Adding power outage curtains to your room is an easy way to develop a relaxing room and include a high-end feel. For a lavish bedroom experience, your bed linens ought to be a high top priority. First, soft sheets like cotton or silk will certainly offer you one of the most comfy rest. With these items in position, your bed will certainly produce a welcoming area that pleads to be hung around in. Picking a calming shade combination can do the method when producing relaxing vibes in your bed room. A muted range of blues, environment-friendlies, or greys includes a serene ambience to your bed room.

 2. Thіs is very attention-grabbing, You’re an overly skillеd blogger.

  I’ve joineԁ your rss feed and sit up for in searсh of more of
  yօur magnificent post. Αⅾditionally, I’ve shared your site in my social networks!

  Have a lߋok at my bⅼog post travel destinations

 3. Heʏ, I thіnk your blog might be having browser compatiƄility issues.
  Wһen I look at your bl᧐g site in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer,it has some overⅼapping.
  Ijust wanted to gіve you a quick heads up! Other then that, ѕuρerb Ьⅼog!

  My weЬpage :: cheap tickets

 4. I’m extremely pleased to find this website.
  I wanted to thank you for ones time for this fantastic read!!
  I definitely appreciated every little bit of it and i also have
  you bookmarked to look at new information in your site.

 5. Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your web site,
  how can i subscribe for a blog web site? The account
  aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted
  of this your broadcast provided bright clear concept

 6. With 918kiss, experience the best online
  casino gaming! Get instant access to classic slots, the hottest live dealers, and plenty of rewards.
  Enjoy your favorite casino games from anywhere with our mobile-friendly
  platform and get ready to win big!

  My web page: 918 kiss

 7. I just wanted to write down a simple note to say thanks to you for these precious ideas you are giving on this website. My extended internet look up has finally been recognized with sensible knowledge to share with my good friends. I would state that that many of us website visitors actually are really lucky to be in a really good community with so many special people with very beneficial points. I feel very much lucky to have encountered your entire webpages and look forward to really more pleasurable moments reading here. Thanks once more for a lot of things. 토토사이트

 8. I personally never had to do this… but if your PI is being completely unreasonable, go talk to the rest of your committee or even other professors in the department. They should be able to help convince your PI to change their mind. If you find that the rest of the professors in the department agree with your PI, then they’re probably right no matter how much you want to think otherwise. 메이저사이트, thank you!!

 9. Hi there would you mind sharing which blog platform you’re working with?

  I’m looking to start my own blog soon but I’m having a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs
  and I’m looking for something completely unique.
  P.S My apologies for being off-topic but I had
  to ask!

  Have a look at my web page เกร็ดความรู้

 10. Whoa! This blog looks just like my old one! It’s on a totally different subject but it has pretty much the same page
  layout and design. Great choice of colors!

 11. Hi there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick
  shout out and tell you I truly enjoy reading your posts.
  Can you recommend any other blogs/websites/forums
  that deal with the same subjects? Appreciate it!

 12. Thank you for the good writeup. It if truth be told was once
  a enjoyment account it. Look complicated to more added agreeable from you!
  By the way, how can we be in contact?

 13. The minimum deposit is starting at $200. Keep leverage to a minimum.

  Whereas stock trading occurs on physical exchanges, meaning that traders have to adhere to the operating hours of the exchange,
  forex trading happens over the counter (OTC).

 14. Milling tools must go through a bunch of weathering, specifically when you are actually cutting tougher components like cast iron and also steel. There are actually a considerable amount of different forms of milling cutters that vary in regards to each functionality and also quality. Regardless of what type of milling work that your store is actually focusing on, having reputable tools that are built to last is actually important, https://www.tumblr.com/impressionnisme/718252914961006592/7-things-to-consider-before-selecting-cutting?source=share.

 15. It’s the best time to make a few plans for the longer term and it’s time to be happy.
  I’ve learn this publish and if I could I desire to recommend you few interesting things or suggestions.
  Perhaps you could write next articles regarding this article.
  I desire to learn even more things approximately
  it!

 16. Hi thегe, і read yоur blog frߋm timе to time
  аnd і oԝn a similar one and і waѕ jսst curious іf уߋu gеt
  a lot of spam remarks? Ιf so how do you prevent іt, any plugin oг anytһing yօu
  cɑn recommend? І get sо much ⅼately it’s driving me crazy sⲟ any help
  is very much appreciated.

 17. In 2021, there were 1,611 foreign graduates of
  Kordean universities, according to information compiled by the Ministry of Labor.

  Take a look at my homepage – website

 18. The result … contrasted to truck-mounted systems, a relatively small amount of dust is drawn out from within your rug. Learn more regarding what sort of solution alternatives are the most effective rug cleaning techniques for your residence. While various other cleansing methods for rug cleaning may have their area, if we really had to select, AmeriClean would select “steam cleaning”. The best rug cleaner will certainly be the one who can provide an option for all situations, whether it’s heavy steam cleaning, completely dry cleaning or low-moisture cleansing.
  Best For High Website Traffic Carpets– Hood Carpeting Cleansing
  NEVER massage a tarnish with solids, because it will push it deeper into the fibers. After the initial clean-up, comply with the recommendations on a discolor removal graph to remove details kinds of stain. The best time to treat a rug stain is as promptly as possible. For fluid spills, right away blot away the wetness with paper towels or a white fabric.

  Let it sit for a couple of minutes, then utilize a liquid-friendly vacuum cleaner to eliminate the excess wetness. The quicker you can jump into cleaning up activity, the much better your result will certainly be. Secure your hands with handwear covers as well as soak up the stain with a fabric (one that you do not mind obtaining bleach on, like a white towel). Utilize a combination of a dishwashing liquid as well as water to dab at the tarnish from the outside in to stay clear of dispersing. For extreme carpet discolorations, attempt a rug discolor remover like the Bissell Little Eco-friendly Pro that suctions out deeply rooted discolorations. Fortunately, these methods are the least abrasive and also harsh for your carpeting.
  Oily Materials And Grease Stains – # 2 Cleansing Approach
  Oil spots are not going to be as very easy to lift, however you may have some success. If a persistent tarnish does hold one’s ground, you might always employ a specialist carpet cleaning company, especially those with warm water removal systems, to assist you. If you’re seeking to get rid of water stains from carpeting, Rothbard advises the reliable approach of making use of vinegar as a cleaner. Spray the discolor with vinegar option for natural fiber carpets, then blot with a completely dry white fabric. Spray the stain with the vinegar solution for natural fiber rugs, after that blot with a dry white towel. Nonetheless, sometimes, natural remedy might not be enough to entirely remove difficult rug stains.

  A lot of vacuum cleaners in America today are 70% ineffective, because the bag mores than 1/2 complete. After the bag is 1/2 complete, the vacuum cleaner effectiveness is substantially minimized. When your vacuum bag is 1/2 full you must change it. Professional area rug cleaning removes stains and also keeps dazzling colors. Make sure everything you utilize on your carpet is made for carpeting, specifically spot cleaners. All Sams clients obtain a cost-free bottle of our Outta View Watchman, which must be made use of in percentages to blot spots from the outer edges inward.

  Place a paper towel over the carpeting and also iron on cozy setup. The wax, fat, or oil must turn up off the carpet as well as stay with the paper towel. Water soluble spots are points like washable ink, milk, latex paint, berries, or mud. Non-soluble stains include red wine, pet messes, blood, delicious chocolate, and also coffee. The kind of tarnish will certainly identify the treatment.

  The equipment’s pad isn’t able to come down into the much deeper fibers of the rug, so this is extra matched to a light cleansing treatment in between deep cleaning services. The size, stress produced, and also quantity of steam made use of together with cleansers utilized by specialist carpet cleaners are unparalleled. The very best part of steam cleaning is the hot steam works as a disinfectant to eliminate any kind of bacteria and also get rid of deep-down dirt within your carpets. Each of the carpeting cleansing methods has their very own benefits and disadvantages. The most effective carpet cleansing technique for you will certainly depend upon your needs and what you are trying to accomplish. If you are trying to find a fast tidy, after that steam cleaning is the most effective choice.

  This option services a wide variety of tarnish types, consisting of grease. Prior to you tackle the tarnish, do a test patch in a low-profile location of your rug to guarantee it will not trigger any type of discoloration. Before you utilize a cleaning product, test a small spot before using it to the entire location to ensure that it won’t discolor your carpet. Additionally, examine the rug manufacturer’s recommendations.

  To eliminate any kind of residual blood, use full-strength hydrogen peroxide straight to the stain. The option will promptly begin to foam and fizz when it contacts the blood so do not be amazed. Wait a couple of minutes, after that blot up the hydrogen peroxide and also continuing to be blood with a white cotton cloth or paper towels. “Once you have actually eliminated the tarnish, rinse the area with tidy, warm water. Use your hand to comb the carpeting hairs into their all-natural instructions.
  A Contrast Of Carpeting Cleansing Approaches (systems)
  Nonetheless, it could not leave your carpeting unsoiled due to the limits of the innovation. This approach is excellent for industrial areas since it utilizes little to no water. It is likewise best for delicate rugs like jute, seagrass, as well as coir as the absence of water stops fiber damage and shrinking. Nevertheless, you can pick this approach if you wish to eliminate dust quickly at your office.
  It is also perfect for individuals with allergic reactions as it helps do away with 90% of the dust and allergens without utilizing chemicals. Extra importantly, if you check out your rug’s warranty document, you might be called for to have your rug skillfully cleaned with hot water extraction to maintain the service warranty legitimate. The foam has to soak in the carpet for a couple of hrs to help lift deep-set stains as well as dirt out. Then, after time has passed, the cleaning expert usages a removal device to raise the foam residue and dirt off the carpet. This can be a wonderful method to obtain a clean carpeting, but it does call for a time commitment of virtually a day where your area won’t be readily available for usage.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: