Een rampzalig energiebeleid

De grote Franse schrijver Honore de Balzac (1799-1850), beschrijft in zijn “La Comedie Humaine”, hoe de mens van die tijd, in zijn honger naar macht, rijkdom en aanzien, zich bedient van list, bedrog en valse beloften, om zijn medemens een rad voor ogen te draaien. Dat alles achter een masker van fatsoen en oprechtheid.

Zelf vormde hij daarop geen uitzondering, net zomin als de politieke mooipraters van vandaag de dag. Die alleen dankzij een minimaal machtsoverwicht, hun zin konden doordrijven met het aannemen van een klimaatwet. 

Een wet die geheel gebaseerd is op de theorieën, conclusies en oplossingen van het IPCC, een vooral politiek- economisch, pseudowetenschappelijk orgaan, dat maar hardnekkig het biogas CO2 blijft beschuldigen als bron van alle klimaatveranderingen en ellende en van ons nog te wachten staande klimaatrampen.

De oorzaak van deze verhoogde CO2 uitstoot, samen met de uitstoot van milieuverontreinigende afvalstoffen als fijnstof, roet en zwavel en stikstofverbindingen, ligt in de verbranding van fossiele brandstoffen, een proces dat al speelt sinds 1850 en bekend staat als de industriële revolutie.

De zoektocht naar alternatieve brandstoffen, zonder uitstoot van bovengenoemde producten, en met name van het gedemoniseerde CO2, de bron van al het kwaad, zou dan natuurlijk de hoogste prioriteit moeten hebben.

Want daarmee zou de wereld in een klap verlost worden van de gesel die de wereld al sinds 1850 tiranniseert. Tot op de dag van vandaag en zoals de zaken er nu voor staan, nog lange tijd. Gelukkig is er het IPCC, die de schade beperkt weet te houden. Die bestrijdt dit gas te vuur en te zwaard, koste wat het kosten moet.

Toch een raar verhaal. Want er bestaan allang energiebronnen die in staat zijn om duurzaam en overvloedig een energieleverancier te produceren die bij verbranding, naast energie, slechts helder, schoon water voortbrengt.

Op zoek naar dergelijke energiebronnen, hoeft niet lang te worden gezocht. Die waren al bekend aan het einde van de vorige eeuw. Dat zijn zonne- en kernenergie. Beide in staat om duurzaam en in overvloed het supergas H2 te produceren. Toen al. Laat staan nu.

Alleen kwam dit goede nieuws voor iedereen die te maken had met de winning en exploitatie van fossiele brandstoffen, totaal ongelegen. De ultieme nachtmerrie.

Want toepassing van H2 als energieleverancier, in alle opzichten als zodanig verre superieur aan fossiele brandstoffen, zou het begin van het einde betekenen van hun goudmijn. Waarmee onmetelijke rijkdommen werden binnengehaald, afvalstoffen of niet. Weg met die spelbreker!

Te beginnen met kernenergie. Daarvoor stond, en staat nog steeds, een gigantisch propaganda-apparaat ter beschikking. Zeer succesvol! Met zonne-energie is dit een geheel ander verhaal. Met een echt professionele aanpak, zou de wereld met de zon als energiebron en producent van onuitputtelijke voorraden H2, allang verlost zijn geweest van de enorme chaos waarin we nu in terecht zijn gekomen.

Om dat te voorkomen, hebben onze klimaatridders een in hun ogen ideale tussen oplossing gevonden: het ontkennen of negeren van dit supergas H2 baat niet. Maar zorg er dan wel voor dat bij de toepassing van de zon als energiebron, de hoeveelheid geproduceerde H2 dusdanig gering is, dat deze geen enkele bedreiging meer vormt voor onze fossielen. Zet zonnepanelen in op plaatsen die daartoe het minst geschikt zijn en daarmee de opbrengst aan H2.

Daarmee tonen wij onze goede wil, maar trekken rustig ons eigen plan. Hetzelfde geldt voor de toepassing van windenergie. Weliswaar volmaakt ongeschikt, maar de opbrengst aan H2 is zo gering in vergelijking met de eerder vermeldde energiebronnen, dat die is te verwaarlozen. Geen dreiging vanuit die hoek. Wel een leuke bron van inkomsten.

Gevaar geweken, opdracht geslaagd! H2 van de baan. Bij gebrek aan alternatieve brandstoffen, zijn we gewoon weer aangewezen op fossiele brandstoffen. Met name op aardgas. Maar zelfs daar moeten we vanaf.

Want dat produceert bij verbranding het giftige, vervuilende gas CO2! Oorzaak van alle klimaatveranderingen, als belangrijkste broeikasgas ook nog eens verantwoordelijk voor de opwarming van onze planeet en de daarmee samenhangende, nog komende klimaatrampen.

Maar om dat allemaal te voorkomen, hebben we gelukkig het IPCC! De ontdekkers van het beest, het kwaad, het klimaatspook: het broeikasgas CO2.

Toelichting:

De gehele klimaatterreur is gebaseerd op de aanname dat CO2, als broeikasgas, voornamelijk verantwoordelijk moet worden gesteld voor de opwarming van de aarde. Onjuist.

Dankzij broeikasgassen als waterdamp, CO2, CH4 en onder meer N2O, is de temperatuur op aarde leefbaar, wereldwijd gemiddeld 15 graden Celsius. Zonder dit fenomeen zou het 33 graden Celsius op aarde kouder zijn. Minus 18 graden Celsius.

Sinds de industriële revolutie van 1850 tot nu, steeg de gemiddelde wereldtemperatuur met 0,9 graad Celsius. Het zgn. versterkt broeikaseffect. Gesteld dat deze stijging uitsluitend veroorzaakt zou zijn door broeikasgassen, niet dus, dan is daarvan waterdamp voor twee derde deel verantwoordelijk. Niet CO2. Samen met andere broeikasgassen, is dit gas voor slechts 0,3 graad Celsius mogelijk verantwoordelijk voor dit geringe broeikaseffect. Over meer dan anderhalve eeuw!

Met dit gegeven als belangrijkste argument, werd de CO2 mythe in het leven geroepen. Kritiekloos overgenomen door politiek Nederland. Luctor et Emergo! Het is vijf voor twaalf!

En zo trekken onze klimaatridders vanaf 1992 als moderne Don Quichottes ten strijde tegen een imaginair klimaatspook. Gedreven door angst voor een superieure tegenstander: waterstofgas, geproduceerd door zonne- of kernenergie.

Nu nog zien wat ze voor hebben met aardgas, dat al 55 jaar de hele wereld, inclusief Nederland, van warmte en elektriciteit voorziet.

En niet te vergeten met de jaarlijkse productie in ons land van acht miljard kubieke meter H2, door datzelfde gas geproduceerd.

Een energiebeleid dat erop gericht is, om de energiebron die al vele decennialang heel Nederland van warmte en elektriciteit voorziet, te vervangen door warmtepompen, what so ever, en dat ook nog eens de burger 100 miljard euro gaat kosten, kan rustig rampzalig genoemd worden.

Daar wordt reeds fanatiek aan gewerkt. In nieuwe huizen zijn er al geen gasaansluitingen meer, in de rest van alle woningen moeten de bestaande, perfect functionerende voorzieningen worden vervangen. Van het gas af! Aardgas wel te verstaan.

Een handelen dat is gebaseerd op de nergens wetenschappelijk bewezen funeste invloed, die het leven brengende gas CO2 zou hebben op allerlei dramatische klimaatveranderingen, met als gevolg apocalyptische klimaatrampen.

Die er aankomen, tenzij de wereld de aanwijzingen en oplossingen van het IPCC opvolgt. Een standpunt dat kritiekloos is overgenomen door onze politieke elite en waardoor Nederland sinds kort is opgescheept met een klimaatwet.

Want aardgas is een fossiel brandstof, dat bij verbranding en bij de omzetting naar H2, waterstofgas, het door hen als levensgevaarlijk bestempelde gas CO2 uitstoot. Dat geldt natuurlijk niet voor hen zelf als ze fossiele biosmassa inzetten om hun klimaatdoelen te bereiken. Daar komt driemaal zoveel CO2 bij vrij als bij de verbranding van aardgas (bron: Groene Rekenkamer), naast ook nog eens de gevreesde afvalstoffen. Terwijl aardgas wat dat betreft brandschoon is. Niks aan de hand: want dat heeft de volledige instemming van de Europese Unie.

Het grootste bezwaar tegen de verbranding van fossiele brandstoffen ligt in het vrijkomen van afvalstoffen. Niet in de uitstoot van CO2. De demonisering van dit gas begon pas in 1992. Met behulp van een gigantisch propaganda-apparaat, dat ook met veel succes werd ingezet door de farmaceutische en voedingsindustrieën.

Een geniale ontdekking! Het molecuul CO2, dat samen met dat andere molecuul O2, zuurstof, via de fotosynthese, al twee tot drie honderdduizend jaar menselijk leven op deze planeet mogelijk gemaakt, eindelijk ontmaskerd als de brenger en oorzaak van desastreuze klimaatveranderingen, die op termijn zullen leiden tot apocalyptische toestanden op onze aarde! 

Gelukkig net op tijd voorkomen door de wetenschappers van het IPCC, een orgaan, voortgekomen uit de Verenigde Naties. Zij gaan dit kwaad bestrijden en redden daarmee de wereld van ongekende natuurrampen.

Of hun theorieën allemaal wel kloppen, staat hevig ter discussie. Alleen al de wijze waarop zij dat willen doen blijkt zo onhaalbaar en vooral ook onbetaalbaar, dat hun oplossingen geen klimaatrampen zullen voorkomen, maar eerder grote financiële en sociale rampen zullen veroorzaken.

Oplossingen, zo ingrijpend en ontwrichtend, dat hun argumenten die zij gebruiken om hun afkeer te tonen tegen de inzet van een alleszins redelijk alternatief, kernenergie, slechts kinderspel zijn.

Maar overtuigend genoeg, om de wereld in 1992, tijdens de internationale klimaatconferentie te Buenos Aires, hun CO2 rampen verhaal over te laten nemen. Een historische vergissing, waardoor de wereld van nu is opgezadeld met een achterstand van 27 jaar, bij de oplossing van de huidige energieproblematiek.

Die vanaf die tijd, al voor een groot deel opgelost had kunnen zijn, door tijdig over te schakelen op de inzet van koolwaterstofgas, H2. Een energieleverancier die bij verbranding naast energie, alleen schoon, helder water voortbrengt. Die eens en voor altijd afrekent met een dreigend energietekort op termijn door uitputting van fossiele brandstoffen.

Die vooral ook afrekent met de gevreesde afvalstoffen, een groot gevaar voor het milieu en dus voor de volksgezondheid. Maar ook met de uitstoot van het zo geheel ten onrechte verfoeide gas CO2. Waardoor de gehele CO2 mythe zijn reden van bestaan allang zou hebben verloren en wij niet vandaag de dag opgescheept zouden zitten met allerlei onzinnige klimaatmaatregels. Nog maar het begin! De echte ellende komt nog. Dankzij die zieners, die nog steeds om welke redenen ook hun CO2 nonsensverhalen blijven volhouden en dus vooral aan symptoombestrijding doen, in plaats van het weg nemen van de oorzaak. En dat nog lang zullen volhouden.

Terwijl zij reeds lang geleden de oorzaak hadden kunnen stoppen door over te gaan op schone, duurzame energiebronnen als zonne- en kernenergie leveranciers van het onvolprezen waterstofgas H2. In onbeperkte mate.

Dat er bij kernsplitsing, enorme hoeveelheden energie in de vorm warmte vrijkomen, is een algemeen bekend feit. Ook al in het jaar 1992, het jaar waarin de CO2 hetze begon.

Ook dat deze enorme warmte omgezet kan worden in elektriciteit en daarna via elektrolyse van water in H2 en O2, waterstof en zuurstof. Dat met de toepassing van H2 tevens een einde zou komen aan de uitstoot van afvalstoffen en het gas CO2, betekende tevens dat hun zorgvuldig voorbereide en uitgedachte verhaal over de verderfelijkheid van dit gas en de plannen om dit gas ten koste van alles te bestrijden, op losse schroeven zou komen te staan.

Dat de klimaatalarmisten daarom hun strijd tegen zowel kernenergie als CO2, tot op de dag van vandaag, in alle hevigheid voortzetten, valt te begrijpen.

De voor en nadelen en tevens de gevaren van kernenergie, zijn al sinds driekwart eeuw genoegzaam bekend, evenals de kinderziekten bij de toepassing voor industriële doeleinden, sinds langer dan vijftig jaar.

Inmiddels zijn we aangeland bij de vierde generatie kernreactoren, zijn de kinderziekten al lang onder controle, is de veiligheid optimaal en wordt het gebruik van nucleaire brandstof op uitgebreide schaal toegepast in grote industrielanden als Rusland, China, India, Canada, Frankrijk, de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en overige.

In Nederland wordt de toepassing van kernenergie als energiebron voor H2, consequent doodgezwegen. Hier hebben we windmolens. De meest ongeschikte, onrendabele, onpraktische, onbetaalbare, landschap verontreinigende, subsidie verslindende vorm van H2 winning, die je kunt bedenken. Waarbij de elektriciteit, opgewekt door windkracht, eerst moet worden omgezet in H2, omdat alleen deze vorm geschikt is voor opslag en transport. Samen met zonnepanelen goed voor slechts 2,2% van het totale energieverbruik in Nederland (zie Lubach op Zondag, februari 2018).

Met de veruit grootste energieleverancier van elektriciteit en warmte, al sinds zestig jaren, het aardgas, wordt afgerekend: wordt vervangen door warmte pompen.

Naast kernenergie als ultieme bron van schoon, overvloedig H2 gas, is er natuurlijk de warmte van de zon, die onze aarde al miljarden jaren, vier en twintig uur per dag beschijnt. Zonder de enorme voorraad aan water, waterdamp en ijs, is er op onze daarom “blauwe planeet” genoemde aarde, geen leven mogelijk. Daardoor wordt de temperatuur op aarde bepaald. Natuurlijk niet door de arrogante, nietige mens met zijn fantasieën over CO2. Puur berustend op wishfull thinking en opportunisme.

Zonne-energie, die ons gratis en durend, 24 uur per dag, van een onuitputtelijke hoeveelheid warmte voorziet, kan middels omzetting naar elektriciteit en vervolgens via elektrolyse van H2O, ons blijvend voorzien van onmetelijke voorraden schoon waterstofgas.

Einde verbranding fossiele brandstoffen, einde uitstoot afvalstoffen, einde uitstoot van het verfoeide CO2, einde klimaatrampen, einde klimaatwet, einde allerlei niet te vergelijken andere oplossingen.

Mooier nog dan kernenergie. Mits toegepast op de juiste plaatsen, waar volop zon, ruimte en mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen zijn. Vanwaar het gas via pijpleidingen vervoerd kan worden naar de plaats van bestemming, om aldaar te kunnen worden opgeslagen en te worden gedistribueerd. Australië vervoert al vloeibaar waterstof naar Japan.

Voor Nederland liggen de mogelijkheden in bijvoorbeeld Zuid-Spanje en Noord-Afrika. Algerije transporteert aardgas via pijpleidingen, naar Italië en Spanje. Dergelijke mogelijkheden liggen over de hele wereld verspreid.

Waarom deze unieke mogelijkheden niet worden gerealiseerd, zou liggen in het feit dat deze oplossing te duur zou zijn. Of de duizend miljard dollar kostende fancy oplossingen van het IPCC dat niet zijn. Of de 1700 miljard dollar, die jaarlijks de gezamenlijke defensie-inspanningen op de wereld kosten. Of de te verwachten 1300 miljard dollar omzet in het jaar 2020 van de farmaceutische industrieën, met hun onbetaalbare gepatenteerde medicijnen. Blijkbaar stuit deze optie op te veel mogelijkheden en is te duur. Het is blijkbaar eenvoudiger op mensen op de maan te zetten en een ruimtevaartproject te financieren. Of om de CO2-mythe te financieren. De waarheid ligt gewoon in de politiek-economische onwil. Zowel kernenergie, als gratis zonne-energie worden om die reden geboycot.

In Nederland worden naast windmolens, ook zonnepanelen ingezet voor de winning van het waterstofgas H2. Ook hier is de opbrengst minimaal in vergelijking met de mogelijke opbrengst die toepassing van kernenergie zou opleveren. Ook hier wordt de toepassing van zonnepanelen, naast windmolens, zwaar gesubsidieerd. En wordt er daardoor schaarse, kostbare grond gekocht en gebruikt voor plaatsing van deze producten. Vooral vanwege de subsidies, niet vanwege het rendement. En al helemaal niet om een bijdrage te kunnen leveren aan het wereldwijde energieprobleem. Ons land is nu eenmaal veel te klein, is overbevolkt, kent relatief weinig zonneschijn en te weinig periodes met windkracht van enige betekenis.

Het bizarre van dit soort energiebeleid ligt in het feit, dat er in Nederland door de omzetting van aardgas in waterstof, acht miljard kubieke meter per jaar H2 wordt geproduceerd en dat ons land daarmee de op een na grootste producent van Europa maakt. We hebben derhalve geen enkele behoefte aan windmolens of zonnepanelen! We hebben aardgas en daarmee H2 in overvloed!

Weliswaar wordt dit H2 zwart gemaakt, door het grijs of blauw te noemen. En H2 uit wind en zonne-energie groen. Maar er is echt slechts een enkel soort waterstofgas en dat is reukloos, smaakloos en bovenal kleurloos! Evenals CO2!

Nu we blijkbaar aardgas genoeg hebben, moet nu toch echt worden begonnen met het in de eerste plaats dichtdraaien van de gaskraan in Groningen.

Door de overvloed van aardgas en H2, kan er gestopt worden met de subsidies voor peperdure windmolens en zonnepanelen. Die kunnen dan gebruikt worden voor de schadeloosstelling van de materiële schade van de Groningers. De immateriële schadeloosstelling valt niet te vergoeden. Ook niet door sorry te zeggen.

Blijft over de vraag waarom we van het gas af moet en. Ook weer zoiets.

De kans dat we in Nederland zullen overstappen op kernenergie, is onder het huidige politieke regime minimaal. Het verbruik van kernenergie alhier, bedraagt slechts 3% van het totale energie verbruik. In België is dat 50%, in Frankrijk 70%.

De meest voor de hand liggende oplossing om zonne-energie wereldwijd in te zetten op daarvoor de meest geschikte plaatsen en om door de inzet van het brandschone waterstofgas H2 eens en voorgoed af te rekenen met alle klimaat en energieproblematiek, zal vanwege allerlei tegengestelde belangen, voorlopig wel een mooie droom blijven.

De verschillende, meerdere andere manieren om H2 te produceren vallen in vergelijking met kern- en zonne-energie in het niet, wat er ook geprobeerd wordt om ons de klimaatdictaten en oplossingen van het IPCC ons door de strot te duwen.

Toch is er een, in ieder geval voor Nederland, een oplossing voorhanden, die heel Nederland al zeker meer dan vijftig jaar probleemloos van elektriciteit en warmte voorziet: het aardgas, ons door de Voorzienigheid in de schoot geworpen. Onder ons land en de Noordzee liggen uitgestrekte aardgasvelden waar we nog lang plezier van kunnen beleven, mits we er middels een verantwoord en zorgvuldig beleid een goede bestemming aan geven.

Van alle fossiele brandstoffen is aardgas veruit het schoonst. Het produceert nauwelijks tot geen afvalstoffen en relatief weinig van het ten onrechte verfoeide gas CO2. Als we nu eens de export van aardgas en waterstofgas door aardgas geproduceerd, drastisch zouden beperken of zelfs zouden stoppen, dan zouden we er nog lange tijd zelf van kunnen profiteren. Dan was de overgang naar warmte pompen niet nodig en zouden we alleen al daardoor honderd miljard euro besparen. En zouden we moeiteloos een overgangsperiode naar de onvermijdelijke schone energieleverancier H2 kunnen overbruggen. Gedemoniseerde CO2 uitstoot op de koop toe.

Aardgas is niet alleen voor Nederland een uitkomst, maar voor de hele wereld. Enorme aardgasvelden liggen over de hele wereld verspreid en met name in Amerika en Rusland. Aardgas kan via pijpleidingen en ook als vloeibaar aardgas, over de hele wereld worden getransporteerd. Zelfs al zou er in Nederland op termijn een tekort aan aardgas dreigen, quod non, dan is de import van dit gas nog vele malen goedkoper, dan de onbetaalbare oplossingen en dictaten van onze politieke elite, die voor ons een groene heilstaat in petto hebben. Heilstaten worden duurbetaald, zoals ook de recente geschiedenis ons heeft geleerd. A fool never learns. Helaas.

Het nieuwe credo van de klimaatalarmisten “van het gas af”, klinkt logisch. Want stoot dit aardgas bij verbranding niet het verderfelijke gas CO2  uit? Warmtepompen doen dit niet, dus is de overgang naar deze warmtebron verklaarbaar. Bovendien kan dan de gaskraan in Slochteren dicht. Jammer dat die overgang zo duur is, want dat gaat weer ten koste van de nog te betalen schadevergoedingen. Daar staat dan weer de bijdrage tegenover, die we leveren aan de wereldwijde bestrijding van het CO2 monster tegenover.

Toch rijst het bange vermoeden, dat dit nobele streven wellicht vooral nog andere doelen nastreeft. Stel je voor dat dit plan alleen voor Nederland is bedoeld. Dat dit uitgespaarde gas vooral bestemd is voor de export. Want de export van aardgas en waterstofgas is immers al jaren een gouden bron van inkomsten. Met die inkomsten kunnen dan weer veel eenvoudiger de vele subsidies betaald worden die nodig zijn voor de verwezenlijking van de klimaatwet, de klimaatdoelen. 

Want geld kan je maar eenmaal uitgeven. En het klimaat gaat voor alles. Die andere zaken die nodig geld behoeven, moeten maar even wachten. Hoe vaak moet er nog gezegd worden dat het goed gaat met Nederland?

Mensen begrijpen het woord prioriteiten niet. Er wordt veel te veel gezeurd over de hoge belastingdruk. Over de recente Btw-verhoging, over de unieke B.P.M., over de hoge benzine prijzen en andere accijnzen, over CO2 heffingen, over de steeds maar oplopende kosten voor de Gezondheidszorg van meer dan € honderd miljard jaarlijks, over de oplopende ziektekosten verzekering, over de buitensporige prijzen van de vele gepatenteerde geneesmiddelen, over de inmiddels onbetaalbare energienota’s, over het feit dat er inmiddels meer leiding gevende zijn dan onderdanen, meer generaals dan soldaten, meer directeuren en managers dan ondergeschikten, die allemaal buitensporige beloningen ontvangen in vergelijking met de mensen die het echte werk doen, over de buitensporige vergoedingen van euro-parlementariërs, over de afschaffing van het volksreferendum, over onbegrijpelijke rechterlijke uitspraken, over voedselbanken, armoede, discriminatie van buitenlanders, immigratie, integratie, open grenzen , over eenzame ouderen, de tirannie van het CBIJ, de achterstand bij het CBS, de chaos bij het UWV enz.

Mensen begrijpen niet dat zij ons zelf hebben gekozen en wij daarom de dienst uit maken. En wij vinden dat het klimaat prioriteit een is. Dat de windmolen onze redding is, evenals de laadpaal en de stekkerauto. En natuurlijk de warmtepomp. Dat kost nu eenmaal veel geld, dat de belastingbetaler zal moeten opbrengen. 

Ook al zijn windmolens en zonnepanelen eigenlijk niet geschikt voor toepassing in ons land, wij zullen Europa en de Wereld eens laten zien waartoe een klein land, onder een strak politiek regiem, toe in staat is. Wij zullen ze tonen hoe de klimaatdoelen en intentie verklaringen van Parijs gerealiseerd moeten worden. Ook al trekken die er zich niets van aan en gaan gewoon hun eigen gang. Zij zien dit loffelijk streven gewoon als een staaltje politiek exhibitionisme.

Dat kan alleen in ons land. De leeuwen van weleer, zijn nu inmiddels makke schapen. Zij volgen hun leiders onvoorwaardelijk en in goed vertrouwen. Op hoop van zegen.

Er is op deze aarde slechts een enkel brandstof dat bij verbranding, naast energie, als bij product schoon water oplevert en daarmee uniek is. Dat is waterstofgas, of H2, een reukloos, smaakloos en kleurloos gas. Niet groen, niet grijs, niet blauw. Gewoon kleurloos.

De vraag is, welke energiebron of bronnen dit gas produceren, niet alleen zonder ongewenste andere stoffen of bezwaren, maar vooral duurzaam en in onbeperkte hoeveelheden. 

Dat is zonder de minste twijfel zonne-energie, een bron die al miljarden jaren onze planeet, vieren twintig uur per etmaal, van ongekende hoeveelheden warmte voorziet. Warmte die door zonnecellen kan worden omgezet in elektriciteit en daarna via elektrolyse van water in het kostbare H2.

Natuurlijk wel op plaatsen waar de zon uitbundig schijnt en er genoeg plaats en ruimte is voor het installeren van voldoende zonnecellen. Aan gezien dit gas kan worden getransporteerd en worden opgeslagen, in tegenstelling met het tevens eerder gevormde elektriciteit, is de Zon de allerbeste, ultieme energiebron van H2.

Waarom de internationale gemeenschap in 1992 heeft gekozen voor de in vergelijking met zonne-energie, absoluut surrogaat oplossingen van het IPCC, in plaats van gezamenlijk te zoeken naar mogelijkheden om de boven geschetste toepassing van zonne-energie te onderzoeken en uit te breiden, is een groot raadsel?

Een ander vergelijkbaar alternatief zou de keuze voor kernenergie zijn geweest, dat ook in die tijd, volgens dezelfde principes van omzetting van warmte naar H2 als zonne-energie, in staat was om de wereld duurzaam en overvloedig van schone energie te voorzien. 

De toepassing van H2, kent geen uitstoting van afvalstoffen noch van het gas CO2, dat tot in het einde der dagen symptomatisch moet worden bestreden met onbetaalbare, bizarre oplossingen.

Met de invoering van waterstofgas of H2 als belangrijkste energieleverancier, zou de wereld er veel rooskleuriger uitzien evenals de toekomstverwachtingen. De energiebronnen die bij uitstek geschikt zijn om dit gas te leveren zijn bekend, evenals de technische mogelijkheden om uit deze bronnen op een veilige en economisch verantwoorde wijze waterstofgas te produceren, te transporteren en op te slaan.

Dat hoeft zeker niet het einde te betekenen van alle fossiele brandstoffen. Al hele maal niet van het brandschone aardgas, dat de gehele wereld al tijden lang van warmte en elektriciteit voorziet. En zelfs van H2! En dat in de toekomst onontkoombaar zal moeten blijven doen. Zeker in de energie transitiefase naar H2. Zeker in Nederland.

In diezelfde fase zal de inzet van echt vervuilende fossiele brandstoffen geheel kunnen worden afgebouwd en stopgezet. En kan er een eind komen aan de CO2 hetze en de daarmee samenhangende klimaatdictaten, klimaatdoelen en schijnoplossingen van het IPCC.

Want dan is het afgelopen met de uitstoot van afvalstoffen en het zo verwenste gas CO2. En de hemel zij dank ook met het overbodig geworden IPCC! En zijn wij eindelijk bevrijd van die uitzichtloze klimaatdictaten en klimaatterreur. En is er weer plaats voor echte Vrijheid en Democratie. En worden de kiezers weer de baas in plaats van de gekozenen! De hemel zij dank!

5 Juli, 2019. Matthijs Schoemacher.

1.866 gedachten over “Een rampzalig energiebeleid

Voeg uw reactie toe

 1. You’re so cool! I do not suppose I have read anything like this before.
  So good to discover another person with some original thoughts on this issue.
  Really.. thanks for starting this up. This site is something that’s needed on the internet, someone with some originality!

 2. I loved as much as you’ll receive carried out right here.

  The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 3. Just want to say your article is as surprising. The clarity in your post is simply cool and i could assume
  you’re an expert on this subject. Well with your permission let me to grab
  your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and
  please keep up the enjoyable work.

 4. pg slot แตกบ่อย เว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ
  PGSLOT ไม่มีขั้นต่ำ ซึ่งเป็นเว็บพนันเกมสล็อตออนไลน์
  ที่ดีที่สุด และมาแรงที่สุดในปี 2022 pg slot เว็บใหญ่ โดยเว็บเดิมพันเกมของเราได้ปรับปรุงตัวเกมทุกเกมให้ดี รวมทั้งมีคุณภาพสูงเยอะที่สุดอยู่เสมอ PUNPGSLOT มีระบบระเบียบการเล่นที่ทันสมัยและก็ สล็อตpg แตกหนัก ของแท้ 100% พร้อมเปิดให้บริการตลอด
  24 ชั่วโมง บริการต่างๆที่จะทำให้สมาชิกได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นเรื่อยๆ กับระบบ ฝากถอน ออโต้ฝากเงิน ไม่มีขั้นต่ำ ไม่เกิน 5 นาที เพื่ออำนวยความสะดวกนักเล่นการพนันให้หลากหลายที่สุด สามารถร่วมสนุกกับ SLOT PG เว็บหลัก ได้โดยทันที สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ ก็สามารถร่วมบันเทิงใจกับเราได้ง่ายๆเล่น สล็อตออนไลน์ ไม่เก่ง ก็โหมด สล็อตทดลองเล่นฟรี ได้ง่ายๆไม่เสียตังค์เล่นเพียงแต่เพียงแค่ทุกท่านสมัคร
  ไม่กี่ขั้นตอนเพียงแค่นั้น ท่านก็สามารถร่วมสนุกได้เต็มกำลัง กับเกม
  slot online ที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน พร้อมได้รับมาตราฐานสากล มีการปรับปรุงขึ้นโดยบริษัท PG SOFT ที่เป็นบริษัทแม่ โดยจากผู้ผลิตโดยตรงจากต่างประเทศ สล็อต PG แตกง่าย มีใบรับรอง พร้อมกับสิทธิประโยชน์หลากหลาย พร้อมมีเกมให้เลือกเล่นมากกว่า 88 เกมส์ โดยแต่ละเกมนั้นมีแบบการเล่นที่ไม่เหมือนกันออกไป PGSLOT เว็บใหม่ เว็บเดิมพัน ที่เปิดให้บริการเล่นเกมสล็อตใหม่ล่าสุด ที่มีความทันสมัย วางแบบภาพออกมาในแบบ 3 มิติเพื่อเพิ่มความสนุกไปกับการเล่น พีจีสล็อต เว็บตรง
  พร้อมเปิดให้บริการ เกมสล็อตออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งจะประกอบไปด้วยเกมต่างๆหลากหลายที่จะทำให้ทุกๆคนได้พบกับประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเจอ ได้แก่เกม slot,แทงบอลออนไลน์ , baccarat , รูเล็ต , หวยออนไลน์ , BLACKJACK , POKER ,
  เกมยิงปลาออนไลน์ และอีกหลากหลายที่จะทำให้ สล็อตpg เว็บตรง ของพวกเราสามารถดูแลสมาชิกของพวกเราทั้งโลก และก็ยังเป็นศูนย์รวมเกม สล็อตPG เว็บใหญ่ สูงที่สุด เราได้รวมเกมจาก
  เว็บสล็อต PG ทั้งปวง
  ไม่ว่าจะเป็นเกมสล็อตแตกง่าย แตกหนักๆหรือเกมยอดนิยมพวกเราก็พร้อมให้บริการ
  แต่ละเกมมีกราฟฟิกภาพที่สวยสดงดงาม
  ภาพ ความแหลมคมชัด เสียงเต็มไปด้วยความอรรถรส
  เพียงแค่ทุกท่าน สมัครสมาชิก slotpg แตกง่าย กับ พวกเราเท่านั้นสมัครเพียงไม่กี่ขั้นตอนทุกท่านก็จะได้ โปรโมชั่นหลาย ให้เลือกเล่นมากมาย ทุนไม่ต้องเยอะแยะก็ลุ้นรับรางวัลแจ็คพอตได้ pgslot
  เว็บใหม่ ที่ได้รวม แตกหนัก เว็บตรงสล็อต ไม่มีขั้นต่ำ pgslot ทั้งหมด
  ได้อย่างไร้ข้อจำกัด ด้วยระบบการเล่นแบบด้วย บริการฝากถอนอัตโนมัติฝากถอน
  ไม่มีขั้นต่ำ พร้อมรองรับการเล่นอีกทั้งคอมพิวเตอร์รวมทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ เล่นได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ ที่สามารถเล่นได้ทุกระบบปฎิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นระบบ IOS หรือ Android ไม่จำเป็นต้องโหลดแอพลิเคชั่นมาให้ยุ่งยาก เล่นง่าย จ่ายจริง โบนัสมีให้ไม่อั้น พร้อมเว็บใหม่ก็ได้อัพเดทกันอย่างเรียลไทม์ สมาชิกของทาง punpgslot ได้เล่นก่อนคนใดแน่นอน รีวิวเกมส์ให้สมาชิกได้เล่าเรียนและหาความรู้ใหม่ๆให้รู้เรื่องตัวเกมก่อนเล่น แต่ปัจจุบันนี้เรารู้กันก่อนเลยว่ามีเกม พีจีสล็อต เพื่อให้ท่านได้ร่วมบันเทิงใจกับทางพวกเราได้มากยิ่งขึ้น เกมสล็อตค่าย PG เว็บตรง

 5. Hey there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to look it over.
  I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!
  Exceptional blog and outstanding design.

 6. I think this is one of the most vital info for me. And i’m glad reading your article.
  But wanna remark on some general things, The web site style is wonderful, the articles is really
  great : D. Good job, cheers

 7. It is in point of fact a nice and helpful piece of information. I’m glad
  that you shared this useful information with us. Please keep us informed like this.
  Thank you for sharing.

 8. Then there are those that want to purchase Levitra or Cialis.
  This is protected in addition to convenient, which is why lots of people need to use this route
  to buy Cialis or Levitra. One of them is that they
  cannot get a prescription for the drugs that they need after which take possibilities on getting
  them as some fishy web sites that appear to come back
  and go. Men who use alpha-blockers, typically prescribed for prime blood strain or prostate issues, also mustn’t take Levitra.

  Congenital QT prolongation: avoid use. It is de facto necessary that
  you give us a full listing of All the medicines you take everytime you employ our service.
  This is not a full checklist of all the medication interactions
  – Levitra can interact dangerously with other medicines.
  View our full range erectile dysfunction therapies. Now we have a range of delivery options
  to go well with you. We provide a variety of ED medications.
  If you are on a tight price range then you can go for generic medications since they are mainly much cheaper and supply the same outcomes with the brand names.

 9. Hey theгe! I understand this is sort ߋf off-topic however I had to asҝ.
  Ꭰoes managing a well-established blog lіke yoսrs take a lot of woгk?
  Ӏ’m brand new to blogging bᥙt I do write іn my journal everyday.
  I’d ⅼike to start а blog sߋ I can share
  my oᴡn experience ɑnd views online. Ⲣlease let me know if you have any recommendations or tips for brand neᴡ
  aspiring bloggers. Apρreciate it!

  Feel free t᧐ surf to mү homeрage :: fpoxviral (joomlaru.com)

 10. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make
  this website yourself or did you hire someone to do it for you?

  Plz reply as I’m looking to create my own blog and would like to know where
  u got this from. many thanks

 11. Hi there! I could have sworn I’ve visited this web site before
  but after looking at many of the posts I realized it’s new to me.
  Anyways, I’m certainly pleased I stumbled upon it and I’ll be
  book-marking it and checking back regularly!

 12. I go to see day-to-day a few websites and sites to read articles
  or reviews, except this website presents quality based posts.

 13. I believe people who wrote this needs true loving because it’s a blessing.
  So let me give back and give out my secrets to change your life and
  if you want to with no joke truthfully see I will share info about howto make
  money Don’t forget.. I am always here for yall.
  Bless yall!

 14. Howdy just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures
  aren’t loading properly. I’m not sure why but I think
  its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same results.

 15. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this
  matter to be actually something that I think I would never understand.

  It seems too complex and extremely broad for me. I am looking forward for your next post,
  I’ll try to get the hang of it!

 16. We’re a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our
  community. Your web site offered us with useful information to work
  on. You have performed a formidable task and our entire community
  will be thankful to you.

 17. I got this web page from my pal who informed me concerning this site and at the moment this time I am browsing this site and reading very informative content at this time.

 18. Great beat ! I wish to aⲣprentice whіle you amend your website, һow could i subscribe for a bloɡ
  site? The account helped me a applicable deaⅼ. I were tiny bіt familiar of this your broadcast offered shiny transparent concept.

  Also visit my blog :: Singapore Jobs

 19. Greetings I am so glad I found your blog, I really found you by accident,
  while I was searching on Digg for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say cheers for a incredible post
  and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the moment but I have bookmarked it and
  also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the
  awesome job.

 20. Εxcellent goods from you, man. Ι have be aware your stuff previous to and you are simply
  too magnificent. I actually like what you have гeceived right here, really like what you’re saying and the way in which in which you sаy іt.
  You are making it enjoyable and you continue to care for to
  keep it smart. I can not wait to read much more frⲟm you.
  Ꭲhis is actually a tremendous site.

  Also visit my webpage: travel ideas

 21. wonderful publish, very informative. I’m wondering why the other experts of this sector do not notice this.
  You must proceed your writing. I’m sure, you have a
  huge readers’ base already!

 22. Hydrogen peroxide is just one of your ideal choices for old, ground-in stains of nearly every variety, and fortunately, it”s simple to utilize. Mix a tsp of 3 percent hydrogen peroxide with a little lotion of tartar or a dab of non-gel tooth paste. blot the paste on the tarnish with a soft cloth till the stain is gone.

  This can really make the tarnish traveling deeper into the rug fibers and also stain the pad. Rather, make use of a cloth to blot the stain. If the discolor remains, repeat these actions or attempt a targeted carpeting discolor eliminator that asserts to get rid of the specific type of stain you have. Do you have a stubborn Kool-Aid discolor on your carpeting that simply won’t move?
  Oil-based Discolorations
  Put a small amount of lukewarm water instantly. Allow the rug to dry entirely and vacuum to recover the heap. Find out just how to obtain spots out of carpets, plus why some discolorations come back and also how to stop them from coming back. The entire procedure only takes a few hours, plus a couple of hours of drying. You’ll be amazed at how much cleaner your whole carpeting looks.
  Dry the fibers as much as feasible to stop wicking. Oxygen bleach is a moderate type of bleach yet it can still blemish dark-colored carpeting. Constantly test the service in a surprise area prior to utilizing it as routed. Never make use of chlorine bleach to eliminate stains on a carpeting.

  Vacuum the carpeting after the foam dries out to pick up the enveloped dirt particles. Service technicians then carpet-groom by moving carpeting fiber to and fro using a rug rake. This action will get the fiber snooze back right into its original shape, quicken dry time, as well as enhance the look of your rug. Waters down a bonnet scrubbing solution for the pump-up sprayer as well as for usage in the container of the buffing machine.
  Spot-clean Discolorations
  This strategy obtains surface as well as some deep dust out using a Carpet Cleansing Wand. The best technique of cleansing rugs by hand entails blotting a discolor with a white cloth filled with white vinegar. Vinegar dissolves lots of kinds of food discolorations, animal discolorations, and also other debris. A detailed rinse with an additional damp cloth should get rid of all traces of spots. Don’t overlook the requirement for lots of air flow during as well as after shampooing or heavy steam cleansing, to help carpets and its underlying cushioning completely dry thoroughly.

  A few of these techniques will work much better on particular kinds of carpeting than others, and also some property owners pick a company based upon the cleaning approach they like. With completely dry cleaning there is, naturally, no prolonged drying time but the completely dry cleansing approach is never as efficient at removing deep-down dirt and spots in the carpet heap as wet cleaning. Some rug cleansers utilize portable equipments, comparable to those you would certainly rent from a store such as the Carpet Physician. Used appropriately, this is a much better method than any of the completely dry cleansing techniques. The issue is, they have reasonably low water temperature, low tide pressure, and low suction power.

  Spray the stain with some foam shaving cream as well as allow it rest for thirty minutes. Blot the urine with a white cotton cloth. Spray the location with one component white vinegar as well as one part water to counteract the uric acid. Then mix a tsp of clear, mild, nonbleach washing cleaning agent into 4 mugs of water and also apply to the tarnish. Mix 1/4 teaspoon of clear dish detergent to 1 cup of cozy water.

  Dry cleansing is excellent for fragile carpetings that might be harmed by wetness, while heavy steam cleaning is much better for rugs with much deeper discolorations and also even more sturdy cleaning demands.

  Again, make sure to select a reputable business, and attempt to pick one that makes use of a truck-mounted unit. These devices are a lot more powerful than portable ones. If you have a carpeting that is made out of wool or is a thick shag carpet, you should consider speaking to a specialist to manage the job. They can likewise manage the larger as well as tough-to-get-out stains easier.

  The staining it causes is permanent. That stated, some spots require specialist reinforcements. If you’re taking care of a tough discolor or filthy carpetings, Scrub ‘N Bubbles Cleaning Service can help.
  Just How To Eliminate Mixed Drinks Discolorations From Carpeting (liqueurs)
  That just drives the stain deeper right into the heap, backing and cushioning, making discolor removal much more difficult. After blotting, use your wet/dry vac once more to get rid of as much cleansing remedy as feasible. Dip a white cloth into the cleaning agent service for artificial fiber carpets and also dab consistently, after that press the cloth right away for a few secs. Wait 15 minutes, after that take in the excess fluid with a completely dry white cloth. Dip a white cloth right into the homemade cleaning agent remedy for artificial carpets and dab continuously.
  All you should do is determine which one works ideal for you. Stack a stack of paper towels on the damp spot, as well as position a hefty vase or pot on top. ” Overnight, the towels will certainly take in any type of residual stain deep in the rug. In the early morning, fluff the fibers with your fingers as well as allow it to air-dry,” claims Forté. Constantly rinse with water and also blot or vacuum cleaner dry until the spot is completely dry.

 23. You maɗe some cleasr points there. I looked on the internet for the issue and found
  mοst іndividuals willl consent with үour site.

  my wеb site: jobs

 24. I wгite a leave ɑ response whenever I appreciate a post on a website
  or I haѵe something to valuable to contrіbute to the conversation. Usually it’s a result of the fire
  communicated in the post I read. And on this article Een rampzalig energiebeleid –
  Matthijs Տchoemacher. I was moved enoᥙgh to ɗrop a thought
  😉 I actսally do have a couple of questіons for you if you usualⅼy do not
  mіnd. Is it simply me or do some of these comments come across like left by brain dead visitors?
  :-Ꮲ And, if you aгe writing at other places, І’d like to keep
  up with you. Would you make a list eveгy one of your communal sites like your Facebook page, twitter feed,
  or linkedin profile?

  Feeⅼ free to surf too my web-site: top vacation spots

 25. Grеat blog! Do you have any recommendations for ɑspiring writers?
  I’m planning nice Cities To visit start my own blog
  soon but I’m a little lost on everything. Would you recommend starting ѡith a
  free platfօrm like Wordpгesѕ or go for ɑ paid option? There are so many choices out
  there that I’m completeⅼy overwhelmed .. Any suggestions?
  Thank yoᥙ!

 26. Spot on with this write-up, I absolutely believe this site needs far more attention. I’ll probably be returning to read more, thanks for the
  advice!

 27. Thanks on your marvelous posting! I truly enjoyed reading
  it, you may be a great author.I will make sure to bookmark your blog and definitely
  will come back someday. I want to encourage yourself
  to continue your great posts, have a nice morning!

 28. Yet suppose you share an area with a partner, a roomie, or youngsters? After that instantly, what was as soon as your only place to flee is currently shared. One idea is to assert an area of the bedroom as your very own and develop a separate wellness area. This can be a reading space, windowsill, or meditation area where you can rest, unwind, and spend some time for yourself.
  If you’re like most people, you possibly prosper on having various storage options. There are lots of ideas that assist maintain the room arranged, so right here are a few easy ones. We’re liking the fad in the direction of rounded soft furnishings that envelops as well as hugs you! There are some wonderful budget friendly options out there to, perfect for a little residence resort.
  It’s the space you probably spend one of the most time in, and also it’s where you begin and also finish your day. For these reasons, it’s worth the added effort to keep it beautiful. When you have your excellent bed, do not forget to dress it up with some similarly impressive bed linen. Search for soft as well as inviting sheets and a comforter or duvet that will certainly maintain you comfy all night long. Go with sleek materials such as satin, silk, as well as Tencel to cool your summer evenings; or thick cotton and woollen blends to keep you toasty during winter.
  Shut Out Light
  This diffuser is called the Desert Mist Diffuser, and I like it because it transforms shades for a comfy feeling. It supplies 10 LED colored light choices, consisting of an attractive candle-like flickering mode that is a sure way to offer your room a relaxing and also calm feel. Add a number of lights that you love to your night stands and also you promptly generate relaxing feelings with soft lighting vs intense overhead lights. My bed additionally uses a number of dimmable reading lights that are best for late night reading. Think about including dimmable lights or string lights to your bedroom.

  Establish a guideline that your bed room doesn’t have any kind of room whatsoever for electronics, heaps of unwashed clothes, playthings coming from youngsters, books, as well as publications. To much better manage the space around the bedroom, try choosing bigger closed storage space like cabinets or wardrobes that are integrated the walls rather than independent furniture. Variables such as light, temperature level, noise, smell, and cleanliness can have a lot of effect on the quality of sleep we get. We have actually compiled a list for exactly how to create a relaxing bedroom sanctuary. Clearing the mind at the end of the day begins with clearing out mess and interruptions. Keeping design to a minimal gives a clean, crisp impact that allows for the house owner to really feel at ease in their bed room sanctuary.

  From soft lights to comfy accents, these ideas will aid you transform your room into the best leisure location. Are you stuck in an embellishing rut, searching for methods to revitalize your tired-looking bed room? We’re spilling the best keys on creating a comfortable as well as inviting oasis right in your very own home. This overview will certainly help you turn your space right into an area to unwind and also really feel calm. We will certainly show you exactly how to include comfy materials, warm shades, and also inspiring artwork. So focus on some self-care while reading through these 7 important pointers.

  Connecting the other home patterns in this post, an extravagant scheme of rich gem tones, relaxing eco-friendlies, classic blues, as well as cozy planet tones will certainly control in 2023. As you’ll see below, the majority of these house design ideas would certainly function well in practically any kind of space in your house– as well as with almost any decorating style– making them simple to adjust to your house. In 2023 interiors will progressively come to be much less concerning what’s trendy as well as much more concerning personal expression. As opposed to certain fads enhancing or declining, we’re seeing different layout styles merging. Due to manufacturing and delivery delays over the previous couple of years, furniture styles for 2023 will tend to overlap the patterns from last year. That suggests we’re still seeing plenty of curvy shapes as well as nubby materials, along with rattan as well as cane, boucle’ and sherpa, light timber as well as burl wood finishes.
  As opposed to sharp geometric shapes, soft-edged sofas can develop a sense of tranquility. Together with brand-new trends, you can apply valuable living-room suggestions in 2023. Not only do trendy materials, appearances, and colors make a distinction, however good practices also matter.

  Think about including furniture pieces that provide storage, such as a chest of drawers or a storage space footrest. This will certainly not just offer you with extra storage yet likewise contribute to the general aesthetic appeal of your room. By following these suggestions, you can create the ideal illumination in your room as well as transform it right into a relaxing haven. While it’s important to have sufficient light in your bedroom, you don’t intend to exaggerate it. Too much light can be promoting and also may make it hard to fall asleep.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: