Stress vervolg

Chronische stress situaties, waardoor ook veroorzaakt, worden voor het overgrote deel verantwoordelijk gehouden voor het ontstaan van zogenoemde welvaartsziekten, omdat dit soort aandoeningen een kleine honderd jaar geleden nog nauwelijks bekend waren in een totaal andere samenleving.

De rol van oxidatieve en mentale stress, werd hiervoor al in het kort besproken. Nitrosatieve stress, is als zodanig minder bekend. NO moleculen (stikstofmonoxide), komen in het gehele lichaam voor en spelen in fysiologische concentraties en omstandigheden een essentiële rol vooral in endotheelcellen, waarmee de binnenwanden van het gehele bloedvaatstelsel zijn bekleed. Daarnaast vooral ook in de witte bloedcellen van het immuunsysteem, in zenuwcellen en ook in de ultieme energieleveranciers van alle cellen: de mitochondria.

Het stikstofmonoxide molecuul ontstaat uit het aminozuur l-arginine. De ontdekking van het effect van dit molecuul op het cardiovasculaire systeem werd in 1998 beloond met de Nobelprijs voor de Geneeskunde. Het ontspant de bloedvaten en zorgt voor een betere doorbloeding van de weefsels en zorgt voor gezonde bloeddruk niveaus.

Een tekort aan NO kan aanleiding geven tot vaatkrampen in b.v. de kransslagaderen (angina pectoris), of tot erectie stoornissen. De meeste problemen kunnen ontstaan bij een teveel aan NO door bijvoorbeeld;

 • allerlei exogene en endogene toxinen,
 • chronische ontstekingen,
 • fysieke trauma’s,
 • chronische mentale stress (angst, pijn, schuld, onzekerheid, onveiligheid, insufficiëntie gevoelens, gevoelens van onmacht e.d.).
 • bacteriële, virus en andere infecties,
 • radioactieve straling.

Een combinatie van zuurstof en stikstofradicalen zorgt voor het ontstaan van het zeer giftige “peroxynitriet”, zeer schadelijk voor bloedvaten en medeverantwoordelijk voor het ontstaan van “atherosclerose”.

Naast het neutraliseren van vrije radicalen door elementen van buiten het lichaam als de talrijke fytonutrienten en vitamines is er het endogene antioxidantenproces werkzaam, een proces waarvan nog lang niet alles bekend is, maar wat een zeer grote rol moet spelen in situaties waar exogene antioxidanten nauwelijks aanwezig zijn. Denk aan de woestijn, de zebra’s, gnoes, of aan de bizons en de elanden in de Canadese winters. Of aan de hongerwinter.

Vrijwel alle cellen van het organisme maken zelf het zeer sterke antioxidant “glutathion”aan, opgebouwd uit de aminozuren cysteïne, glutamine en glycine. Het belangrijke bloedeiwit albumine (585 aminozuren), heeft sterke antioxidant eigenschappen, het hormoon eiwit adiponectine (247 aminozuren), aangemaakt in vetweefsel, speelt niet alleen een belangrijke rol bij de bestrijding van het metabool syndroom, maar ook als antioxidant en ontstekingsremmer. Het lipoproteïne HDL, samen met het enzym LCAT, (416 aminozuren), beide van groot belang bij het cholesterolmetabolisme, zijn antioxidanten en ontstekingsremmers, evenals het cholesterol zelf. De neurotransmitter melatonine, een krachtig antioxidant, ontstaat uit het aminozuur tryptofaan. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld het enorm belangrijke co-enzym ubiquinol dat uit het aminozuur tyrosine ontstaat. Het zwavel houdend dipeptide taurine, een sterk antioxidant, is opgebouwd uit de aminozuren methionine en cysteïne.

Het is van groot belang om de schadelijke inwerking van oxidanten op gezonde cellen (celmembranen, celorganellen, cytoplasma, celkernen, DNA) te bestrijden. Daarbij spelen ongetwijfeld lichaamseiwitten een belangrijke rol. Daarvan zijn er vele miljarden.

Het zijn de lichaamscellen, die volgens specifieke genetische codes, precies weten welke eiwitten zij moeten aanmaken, welke aminozuren zij daartoe uit de weefselvloeistoffen moeten selecteren, en hoe zij die lineair moeten rangschikken en ruimtelijk moeten ordenen.

Volgens Wikipedia zijn er omstreeks 500 verschillende aminozuren geïdentificeerd, volgens anderen slechts 100. Voor de opbouw van menselijke eiwitten gebruikt het organisme twintig verschillende aminozuren, die het biologisch alfabet vormen voor de synthese van miljarden lichaamseiwitten. De rol van de mens hierbij is om er voor te zorgen, dat alle daartoe benodigde aminozuren in voldoende mate het lichaam binnenkomen. Via het spijsverteringskanaal toegediende eiwitten worden aldaar ontleed in de samenstellende aminozuren.

Wetenschappelijk gezien is het een enorme prestatie om de structuur van eiwitmoleculen als eerder genoemde lichaamseiwitten als bijvoorbeeld albumine en adiponectin te reconstrueren. Het na synthetiseren is een andere zaak. Als dit al zou lukken, zou het toegediend moeten worden via de parenterale weg. Het toedienen van serumalbumine aan het menselijk lichaam geschiedt daarom ook via vloeistoffen die dit product reeds bevatten, door middel van transfusie (bloedplasma, bloedserum). Hetzelfde geldt voor het toedienen van lichaamseiwitten bevattende gezondheidsinfusen: een snelle, veilige, betrouwbare manier om deskundig samengestelde infusen, op de juiste indicatie en lege artis in te zetten.

De belangrijkste bestrijding van chronische stress, de gesel van deze tijd, ligt uiteraard in het bestrijden van de belangrijkste oorzaak: een samenleving waarin een mensenleven nauwelijks nog telt en vooral winstbejag een rol speelt. Waar een uniek plantje als de hennepplant, cannabis in het Latijn, vanuit een bepaalde wetenschappelijke hoek systematisch wordt gedemoniseerd. Terwijl ditzelfde plantje, ons gratis door de NATUUR wordt geschonken al zeker 5000 jaar over de gehele wereld, in allerlei culturen, wordt ingezet vanwege geneeskrachtige eigenschappen. Weggezet door dezelfde wetenschappers die de bedenkers zijn van onnatuurlijke, lichaamsvreemde, vaak onbetaalbare medicijnen.

Dit heilzame plantje, in goede handen, wordt ons door de Natuur, naast duizenden andere fytonutrienten, gratis verstrekt. Het kent bij gepast gebruik nauwelijks of geen bijwerkingen. Het wordt veelvuldig toegepast bij de bestrijding van chronische pijnen bij terminale kankerpatiënten, bij de bestrijding van frequente aanvallen van epilepsie m.n. door kinderartsen, bij stemmingsverbeteringen e.a. toepassingen. Zo werd koningin Victoria door haar Engelse artsen hiermee behandeld wegens menstruatie klachten, gebruikte John .F. Kennedy cannabis tegen heftige rugpijnen ten gevolge van de ziekte van Addison, stimuleerde koningin Elizabeth de eerste, de kweek van cannabis in haar land, enz. (zambesa.nl).

Evengoed wordt het gebruik van medicinale cannabis door het Nederlands Genootschap van Huisartsen afgeraden, o.m. omdat het sufheid kan veroorzaken. Terwijl de veelvuldig voorgeschreven nieuwe, kunstmatige, soms bijna niet te betalen, lichaamsvreemde medicijnen in de westerse wereld genoemd worden als derde belangrijkste doodsoorzaak. (Prof. Dr. Peter C. Gotzsche en vele anderen). Aan de ontwikkeling waarvan, ook nog eens de laatste vijftig jaar, honderden duizenden miljarden dollars werd uitgegeven.

In een uitzending van Nieuwsuur, d.d. 22 juni om 22.00 uur werd er aandacht besteed aan een aantal gevallen, waarbij kinderen die leden aan een ernstige vorm van epilepsie, met veel succes werden behandeld met medicinale cannabis, voorgeschreven door de behandelend kinderarts. De behandeling werd afgebroken, doordat de ziekteverzekering weigerde om de kosten van de behandeling nog langer te vergoeden. Reden: er was geen wetenschappelijke onderbouwing die het gebruik van cannabis rechtvaardigde. Die kosten bedroegen in dit geval evengoed €4000 per maand. Dankzij liefdadigheid van de buurt heeft een ziek kind een normaal leven.

Terwijl in omliggende landen als Engeland, Denemarken, Spanje, Italië de ziektekosten grotendeels gratis zijn , er in een land als Frankrijk nauwelijks wachttijden bestaan, een land dat door de WHO werd uitgeroepen tot ‘s-werelds beste op het gebied van de Gezondheidszorg, betaalt iedere Nederlander minimaal €110,-. per maand voor zijn ziektekosten verzekering, met een eigen risico van €350,-. voor medicijngebruik. Dit terwijl de kosten voor de Gezondheidszorg toch al bijna €100 miljard per jaar bedragen en nog steeds zullen stijgen, zoals wordt voorspeld. Dit ook terwijl de Verzekeraars winst maken en vorig jaar twee miljard euro konden reserveren, met vorstelijke salarissen voor de bestuurders, zoals voor alle bestuurders in de Gezondheidszorg.

Het gaat goed met de Nederlanders. Het geld stroomt weer. De vraag is waarheen en naar wie?

Het is deze moderne wereld, die niet alleen mensen ziek maakt, maar zelf alle symptomen kent van een verziekte samenleving. Een wereld waarin de waarde van een mens wordt bepaald door zijn of haar materiële rijkdom en het daaraan ontleende aanzien en gezag. Een wereld ook waar kennis te koop is voor de hoogst biedende en bepaalde wetenschappers aan de hand lopen van allerlei industriëlen wiens ultieme doel het maken van winst is, hoe dan ook, Waarin de mens wordt wijsgemaakt dat het goed met hem gaat, omdat de economie aantrekt en het geld weer stroomt. Zonder daarbij te vertellen in welke richting.

Oxfam Novib vermeldt op internet: Safari, nieuwe miljardairs:

 1. Van maart 2016 tot maart 2017 kwamen er 233 miljardairs bij, elke 2 dagen 1, de grootste toename in de geschiedenis. In diezelfde periode ging 82% van de toegenomen mondiale rijkdom naar de 1% rijkste mensen van de wereld. In Nederland is dat 45%.
 2. Winst uitkeringen uit aandeelhouders en beloning voor directies nemen excessief toe.
 3. Er is een groeiende invloed van bedrijven op overheden.

Terwijl in de vorige eeuw, de eeuw van het kind, de opvoeding gericht was op het ontwikkelen van de individuele gaven en talenten van elk kind afzonderlijk, de ontwikkeling van hoofd, hart en hand, waar er klassikaal werd gezongen, nuttig handwerken voor meisjes en handenarbeid voor jongens bestond, gymnastiekles, zwemonderricht, tekenles voor ieder kind, waar kort om de vorming van het individu, de mens centraal stond, staat heden de opvoeding tot “homo sapiens”centraal, de kennende mens, de alwetende! Dat denken een aantal tenminste van zichzelf.

Het is de nieuwe tijd, waarin een nieuw fenomeen, de computer, de wereld veroverde. Een overigens geniale uitvinding, maar zonder gevoel, hart , ziel of emotie. Die overigens in geen enkel opzicht kan wedijveren met de Schepping. Vergelijk alleen maar de naïeve pogingen om een zelfbesturende auto te fabriceren. Dit in vergelijking met de onnavolgbare acties van de vleermuis! Deze computer is inmiddels de nieuwe heilige koe van de mens, waarmee hij zich identificeert en waarmee hij van jongs af aan wordt grootgebracht. Het resultaat is een mens die veel weg heeft van een marionet: veel van hen beheersen ook nog niet eens de moedertaal, kunnen niet fatsoenlijk rekenen, missen algemene ontwikkeling en communiceren via de smartphone. Leve de Vooruitgang!

De belangrijkste taak van de Overheid, zou het welzijn en het welbevinden van zijn onderdanen moeten zijn. Tenslotte zijn zij het, die hun lot in de handen van de door hen gekozen regeerders hebben gelegd.

Al vele malen werd er gepredikt, dat diegene die het leven van een enkel individu redt, de gehele mensheid redt. Dat had in het hier eerder vermeldde geval van het jongetje, dat aan een ernstige vorm van epilepsie leed, kunnen gebeuren, als de Overheid de ziektekosten voor haar rekening had genomen, zoals in omringende landen het geval is. En dit niet over te laten aan verzekeringsinstellingen, die zo nodig winst moeten maken. En daarom de kosten weigerden te betalen van een zeer succesvolle behandeling met het, door de Natuur aan de mensheid gratis ter beschikking gestelde plantje “cannabis”, dat al vijfduizend jaar zijn medicinale werking heeft bewezen in alle Culturen ter wereld. Maar dat nu ineens wordt weggezet als een product waarvan de werking niet wetenschappelijk kan worden onderbouwd.

Het wordt hoog tijd, om een wetenschappelijk onderzoek te gelasten naar al die natuurlijke producten waarmee de menselijke soort minimaal twee honderd duizend heeft kunnen overleven. Om te kijken of het gebruik ervan wel wetenschappelijk verantwoord is.

Zoals dat wel het geval is bij al die nieuwe, door echte wetenschappers, in laboratoria uitgedachte medicijnen. Wat heeft dat niet allemaal gekost! Wat een opofferingen. Die Prof. Dr. Peter C. Gotzsche kan maar beter zijn mond houden, net zoals al die andere klokkenluiders. Hoe zo: “Dodelijke medicijnen”? Neem vooral geen cannabis. Het kan sufheid veroorzaken!

31 gedachten over “Stress vervolg

Voeg uw reactie toe

 1. Goed verhaal. Industrieel voedsel is ook grote boosdoener van vaatvernauwing. Om het verkeer in de capilaren beter te laten verlopen gebruik ik met succes aloe vera (vermengd met honing en scheutje congnac.

 2. Mooi stuk. Wilde nog even 2 dingen kwijt. Volgens de berichten veroorzaakt roken hart en vaatziekten; dit volgens wetenschappelijk onderzoek. Dit kan volgens mij niet, want ook volgens onderzoek is bekend dat mensen die stressgevoelig zijn vaker roken en meer moeite hebben met stoppen. Ik ben zo’n stressroker; heb bij stressvolle periodes van alles geprobeerd zowel natuurgeneeskundige producten als de veelvuldig voorgeschreven pammetjes (betablokkers). Deze doen het echt niet voor mij maar een sigaret doet wonderen. Ben vaker voor langere tijd gestopt maar bij extreem stressende situaties begin ik altijd weer want niets helpt zo goed. Dus denk ik dat je geen sluitend wetenschappelijk bewijs kan hebben dat roken hart en vaatziekten veroorzaakt daar ik dankzij mij af en toe roken van een pakje een hoop stress van mij af blaas. Wel denk ik dat ik mijn longen er niet goed mee die maar het leven in de grote steden met al het fijnstof en uitlaatgassen is minstens even slecht. Ik weet dat eigenlijk nergens opslaat na jouw fantastisch kritisch relaas waar ik mij grotendeels in kan vinden maar moest dit toch eens een keer ergens kwijt.

 3. 66557 306955Following study a handful of the content inside your internet site now, and that i genuinely such as your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark internet website list and are checking back soon. Pls look into my web site as effectively and tell me what you believe. 464433

 4. Have you ever thought about publishing an ebook or guest
  authoring on other websites? I have a blog based upon on the
  same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would value your work.
  If you are even remotely interested, feel free to shoot
  me an e mail.

 5. Howdy would you mind stating which blog platform you’re using?

  I’m looking to start my own blog soon but I’m
  having a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your design and style seems
  different then most blogs and I’m looking for something completely
  unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to
  ask!

 6. 939539 365322Hello there! I could have sworn Ive been to this weblog before but soon after reading through some of the post I realized it is new to me. Anyhow, Im surely pleased I located it and Ill be book-marking and checking back frequently! 182516

 7. 423735 307690Hello there! I could have sworn Ive been to this weblog before but following checking via some of the post I realized its new to me. Anyhow, Im definitely glad I located it and Ill be bookmarking and checking back often! 512161

 8. Heya i’m for the primary time here. I found this board and
  I to find It truly useful & it helped me out a lot.
  I’m hoping to give something back and help others like you aided me.

 9. Wow that was odd. I just wrote an really long comment but after
  I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say fantastic blog!

 10. You actually make it appear really easy with your presentation however I find this
  topic to be really something which I think I would never understand.
  It seems too complicated and extremely extensive for me.
  I am looking forward to your next publish, I’ll attempt to get the grasp of it!

 11. With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My site
  has a lot of completely unique content I’ve either created
  myself or outsourced but it looks like a lot of
  it is popping it up all over the internet without my
  authorization. Do you know any techniques to help prevent content
  from being stolen? I’d definitely appreciate it.

 12. Every weekend i used to pay a quick visit this web page, because i wish for enjoyment, since this
  this website conations genuinely fastidious funny information too.

 13. Heya i’m for the primary time here. I came across this board and I find It really useful
  & it helped me out much. I hope to offer one thing back
  and aid others such as you aided me.

 14. With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement?
  My website has a lot of completely unique content I’ve either created myself or outsourced
  but it appears a lot of it is popping it up all
  over the internet without my permission. Do you know any solutions to help
  prevent content from being ripped off? I’d definitely appreciate
  it.

 15. Hey! I could have sworn I’ve been to this blog before but after checking through some of the post I realized it’s
  new to me. Anyhow, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking
  back frequently!

 16. Hi! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to give it a look.
  I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be
  tweeting this to my followers! Exceptional blog and amazing design and style.

 17. Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to
  and you’re just extremely excellent. I actually like what you have acquired here, really like what you are
  stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart.
  I can not wait to read far more from you.

  This is really a great site.

 18. After exploring a few of the blog articles on your site, I truly
  appreciate your way of writing a blog. I saved as a favorite it to my bookmark webpage list and
  will be checking back in the near future.
  Take a look at my web site as well and tell me your opinion.

 19. I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this blog.

  I’m hoping to view the same high-grade blog posts from you in the
  future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal site now
  😉

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: