Preventieve gezondheidszorg

In de eerste pagina’s van mijn verhandeling over een nieuwe generatie medicijnen “Dood op Recept”, zet ik uit een wat mijn motieven zijn tot het schrijven van dit boek. Dat is HIER te lezen.

Het meest schrijnende voorbeeld van arrogantie van wetenschappers in dienst van de farmaceutische industrieën is wel, dat zij wel eens zullen uitmaken welke stoffen wel, zoals de kunstproducten van hen zelf, of welke stoffen niet, zoals de voedingsstoffen uit de vrije natuur, de kwalificatie “geneesmiddel” mogen voeren.

Allereerst is het nog maar de vraag, in hoe verre hun medicijnen echt genezen (de oorzaak wegnemen, of causale therapie), of slechts symptomen bestrijden. In de tweede plaats worden stoffen, die door de natuur sinds mensenheugenis aan de mensheid worden geschonken om te overleven, gekwalificeerd als stoffen, die men aan de voeding van alledag zo nodig zou kunnen toevoegen, zogenoemde voedingssupplementen. Afgezien van water en zuurstof, zijn dat ook stoffen als aminozuren, vetzuren, co-enzymen en cofactoren als vitaminen, mineralen, sporenelementen, exogene antioxidanten als de vele polyfenolen, zoals die met vele duizenden voorkomen o.a. in planten en gewassen, de zogenoemde fytonutrienten of voedingsstoffen. Deze stoffen zouden volgens dezelfde geleerden, in voldoende mate in het dagelijkse menu van de gemiddelde mens aanwezig zijn. Daartoe worden er lijsten opgesteld, die van ieder product aangeven wat daarvan de ADH (algemeen dagelijkse hoeveelheid) zou moeten zijn. Of iemand zich daarvan iets aantrekt of zelfs van het bestaan afweet!

De heren hebben kennelijk meer verstand van de ADH, dan van het eetgedrag en behoeften van mensen.

 

De reden waarom voedingsstoffen niet gekwalificeerd kunnen worden als “geneesmiddel”, ligt aan het feit, dat dit niet wetenschappelijk kan worden aangetoond. Met “wetenschappelijk” worden schrikbarend dure onderzoekingen bedoeld, die moeten verlopen volgens strikt vastgestelde regels en protocollen, alvorens te worden voorgedragen aan de “Food and Drug Administration”. Na goedkeuring kan dan op het middel een patent worden aangevraagd, de uiteindelijke bedoeling.
Deze procedure is slechts weggelegd voor de allerrijksten, zoals de “Big Pharma”. Zij hebben dan ook vrijwel alle patenten voor geneesmiddelen in handen en dus de gehele markt. Voedingsstoffen zoals de natuur die voortbrengt, zijn voor iedereen toegankelijk, dus is het zinloos om via dure procedures daarop patent aan te vragen. Hoe groot ook het belang van deze stoffen voor de gezondheid is, het zijn geen geneesmiddelen in wetenschappelijke zin.

Het is op zich prijzenswaardig, dat stoffen die als geneeskrachtig worden aangeboden, worden onderworpen aan zeer strenge voorwaarden, alvorens als geneesmiddel te mogen worden gekwalificeerd. De weg die momenteel wordt bewandeld, kan en mag niet voortduren. Het is een doodlopende weg, een gebed zonder eind. Prijzen van de nieuwe generatie medicijnen, zijn praktisch onbetaalbaar, terwijl de effectiviteit, na al die tientallen jaren, onderwerp is van heftige, wetenschappelijke strijd en zwaar tegenvallende resultaten, en vooral de veiligheid, de aantasting van het immuunsystemen, het weerstandsvermogen, de vele schadelijke bijwerkingen, bekend of niet, maar in ieder geval op langere termijn, zijn niet te overzien.

 

Door de bovengeschetste procedures, zijnde prijzen voor deze medicijnen inmiddels praktisch onbetaalbaar. Gezien de kostbare onderzoekingen verklaarbaar, maar dat geldt niet voor de torenhoge winsten.

De effectiviteit van deze medicijnen, ook na honderden duizenden miljarden kostende dollars en na tientallen jaren durende onderzoekingen naar steeds weer nieuwe medicijnen, valt tot nu toe, zwaar tegen.

Ook de veiligheid van deze producten, gezien de vele ongewenste, vaak schadelijke bijwerkingen, staat ernstig ter discussie. Nog afgezien van de onbekende bijwerkingen, zoals bij toediening op langere termijn. Die zijn onvoorspelbaar en niet te overzien. Evengoed worden deze middelen niet alleen toegepast voor de bestrijding van ziekten, maar ook grootschalig ter voorkoming van ziekten, dus vaak de rest van het leven. Zelfs ook bij een aantal vage, moeilijk te diagnosticeren aandoeningen, zoals die veelvuldig voorkomen bij een tekort aan essentiële voedingsstoffen.

Dezelfde voedingsstoffen, die volgens bepaalde hoog en zeer geleerden, in het dagelijks menu van de gemiddelde mens in voldoende mate aanwezig zijn! Die zelfs wijzen op de gevaren van een overdosis van zekere voedingsstoffen.

Zouden zij nu echt niet weten, dat het juist tekorten aan deze voedingsstoffen zijn, veroorzaakt door het overmatig nuttigen van volstrekt ongezonde levensmiddelen, waarvan de voedingswaarde sterk is gereduceerd door de aanwezigheid van allerlei toevoegingen en bewerkingen, of door milieuverontreinigingen en bijvoorbeeld het genetisch modificeren van voedingsmiddelen die in hoge mate ten grondslag liggen aan zogenoemde “welvaartsziekten”?

Dodelijke ziekten als uiteindelijk diabetes type 2, obesitas, stress, het metabool syndroom, hart en vaatziekten en mogelijk kanker?

 

De macht van de Big Pharma is momenteel angstaanjagend groot. Zij is kennelijk diep in de samenleving geïnfiltreerd, het verzet van hogere instanties is minimaal, of heeft geen effect. Hoe kan het anders, dat onze zogenoemde welvaart ons geen gezondheid, maar slechts dodelijke welvaartsziekten brengt, die voor het geneesmiddelen tijdperk, later medicijn tijdperk, nauwelijks bekend waren.

Waardoor er momenteel meer mensen met medicijnen, dan zonder medicijnen rondlopen. Dat komt voor een groot deel, doordat het gezond verstand van mensen, zodanig gemanipuleerd wordt door reclames en andere vormen van propaganda, dat zij oprecht zijn gaan geloven dat zij langer en gezonder zullen leven door het gebruik van medicijnen.

Mensen zijn bij hun geboorte, in principe, gezond. De Natuur verschaft hen vele middelen om gezond te blijven en om te overleven in een wereld vol gevaren, zowel nu als in het verleden. Door deze wonderbaarlijke veerkracht van de natuur, overwon de mens de meest erbarmelijke situaties als hongersnoden, natuurrampen en bijvoorbeeld epidemieën als van cholera, de pest, tyfus, tuberculose, pokken, gele koorts en andere infectieziekten. Zonder de zegeningen van een verzorgingsstaat, sociale voorzieningen, wetenschap, hygiëne, materiële welvaart en farmaceutische industrieën.

Het was de arts Edward Jenner die omstreeks 1800 een vaccin ontwikkelde tegen het menselijk pokkenvirus. Sindsdien werden er met succes vaccins ontwikkeld tegen cholera, hondsdolheid, miltvuur, tyfus, difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis, bof, rodehond, hepatitis b. Daar kwam geen geneesmiddel of medicijn aan te pas. Het is het menselijk immuunsysteem dat antistoffen aanmaakt.

Zeer belangrijke veroorzakers van infectieziekten zijn bacteriën. Die werden pas ontdekt aan het einde van de negentiende eeuw (dr. Louis Pasteur en dr. Robert Koch). Pas in 1906 ontdekte dr. Ehrlich een middel tegen syfilis. Het was waarschijnlijk het eerste chemotherapeuticum (salversan). Pas in 1929 ontwikkelde dr. Alexander Fleming het eerste antibioticum, penicilline.

Het waren de vaccins en de antibiotica die de infectieziekten de genadeslag toe brachten. “Causale therapieën” ofwel geneeswijzen die de oorzaken bestrijden, in casu de verwekkers uitschakelen.

De moderne medicijnen van nu bestrijden vooral symptomen omdat de oorzaken niet bekend zijn.

 

Niet alleen de medicijnen, ook de kosten voor de Gezondheidszorg in het algemeen, zijn inmiddels onbetaalbaar geworden. Volgens het C.B.S. bedroegen de zorguitgaven in het jaar 1972 nog €6.45 miljard op een bevolking van ruim 13 miljoen inwoners. In het jaar 2016 bedragen deze uitgaven €96.71 miljard op een bevolking van ruim 17 miljoen inwoners. De zorguitgaven zijn in die periode met 1600% gestegen, de bevolkingsaanwas steeg slechts met 33%! Dat, terwijl de infectie ziekten praktisch zijn uitgeroeid, de moederzuigelingen- en kindersterfte tot een absoluut record zijn gedaald, de vrouwen en kinderarbeid zijn uitgebannen, evenals de zestienurige werkdagen, er inmiddels talloze wetten en sociale voorzieningen zijn, academisch- medische centra, sanitaire voorzieningen, verwarmde huizen, kasten die uitpuilen van de medicijnen, supermarkten tot aan de nok gevuld met voedingsmiddelen, meerdere vakanties per jaar enz.

Dan zou je toch mogen verwachten, dat de mensen steeds gezonder werden in plaats van hulpbehoevender en zieker! De voormalige Nederlandse Minister van Gezondheid stelde, dat onze gezondheidszorg tot de beste van de wereld behoort! Wat kwaliteit betreft zal dat zo zijn. Maar voor de rest schort er nog het een en ander. Zo is de gezondheidszorg in landen als Engeland, Italië, Spanje en Denemarken praktisch gratis en wordt Frankrijk door de WHO (World Health Organisation) als de beste ter wereld beschouwd, bijvoorbeeld geen wachttijden! In Nederland betalen de onderdanen elk jaar meer aan Verzekeringsmaatschappijen, voor de sociaal minder bedeelden en ouderen vaak een ramp. De wachttijden zijn onaanvaardbaar lang. De vele bestuurders worden ruim betaald. Zo niet zij, die het echte werk verzetten, de verpleegkundigen. Of de vele vrijwilligers en mantelzorgers, die krijgen bijna niets. Maar het gaat goed in Nederland. Vooral met de Big Pharma.

 

Nog nooit in de geschiedenis van de mensheid, speelden door de mens uitgevonden geneesmiddelen, een rol van betekenis. Met uitzondering van de laatste honderd jaar. (1929, dr. Alexander Fleming, antibiotica). De moderne medicijnen van na de tweede wereldoorlog, kunnen bij ernstige ziekten als kanker en hart en vaatziekten, hooguit de ziekte vertragen, genezen kunnen ze niet. De kwaliteit van leven, tijdens een chemokuur wordt sterk gereduceerd door de acute bijwerkingen, terwijl de bijwerkingen op lange termijn onvoorspelbaar zijn. Als lichaamsvreemde stoffen, roepen zij immuunreacties op en kunnen het afweersysteem ondermijnen. Bijdragen aan de gezondheid kunnen ze niet. De grote inspanningen, die door wetenschappers bij de productie van deze medicijnen worden verricht, zouden evengoed lovenswaardig zijn, ware het niet dat hiermee vooral commerciële doelen worden gediend. De onderzoekskosten zijn hoog, de winsten vele malen hoger.

Hier zouden overheden moeten ingrijpen. Wetenschappelijke onderzoekingen van dergelijke allure, moeten de mens dienen, niet de handel.

Van deze essentiële voedingsstoffen voor de gezondheid, zouden er volgens bepaalde wetenschappers voldoende in de voeding aanwezig zijn. Het tegendeel is waar! Veel ziekten en aandoeningen hangen juist samen met een chronisch gebrek aan een of meerdere van deze voedingsstoffen, waarvan er relatief maar zeer weinig zijn en waarvan alleen de cellen weten hoe zij hieruit lichaamseigen eiwitten en vetten kunnen synthetiseren waaruit iedere lichaamscel cel is opgebouwd.

Uit slechts twintig aminozuren synthetiseren cellen onnoemelijke hoeveelheden lichaamseiwitten, door ze lineair te ordenen en ruimtelijk te rangschikken. Alle vitaminen, mineralen en sporenelementen zijn daarbij betrokken. Dat zijn er ook maar weinig. Maar dan de duizenden nieuwe medicijnen. Dat zijn pas geneesmiddelen!

Het meest volmaakte biologische laboratorium en tevens afweersysteem waarover de mens beschikt, is het immuunsysteem. Het is opgebouwd uit dezelfde essentiële voedingsstoffen, die momenteel worden beschouwd als stoffen, die zo nodig kunnen worden toegevoegd aan de voeding, door eenieder die meent dat te kunnen beoordelen, en wel net zo vaak en zo veel als wordt nodig geacht (de zogenoemde voedingssupplementen).

Een van de unieke vermogens van dit immuunsysteem is, dat zij lichaamsvreemde stoffen als zodanig kan herkennen, om ze daarna uit te schakelen. De zogenoemde antigeen- antilichaam reactie. Zoals bij bv. de verzwakte of dode ziekteverwekkers, die via vaccins aan het lichaam worden toegediend.

Of bij toediening van andere lichaamsvreemde stoffen. Ook de antistoffen, de geneesmiddelen van het lichaam, zijn uit dezelfde voedingsstoffen samengesteld als bv. alle cellen van het lichaam. Het is daarom van essentieel belang om dat immuunsysteem zo lang mogelijk in optimale gezondheid te houden. Daartoe moeten alle essentiële voedingsstoffen in voldoende mate aanwezig zijn. Bij chronische tekorten van een of meerdere van deze stoffen, komt het gezond functioneren van, onder andere, dit immuunsysteem in gevaar. Om dit te voorkomen, moeten uiteraard deze tekorten worden aangevuld. Chronische tekorten, die hebben geleid tot vaak moeilijke te duiden gezondheidsklachten, moeten uiteraard aangevuld worden met voedingsstoffen. Toch worden deze klachten met medicijnen behandeld. Een kunstfout!

De belangrijkste taak van de Gezondheidszorg zou moeten liggen in de preventie van ziekten, niet in het genezen van ziekten.

Daar lijkt het momenteel niet op. De voedingsindustrieën blijven nog steeds hun producten aanprijzen als beter voor de gezondheid dan de natuurlijke. Ook al wordt er al tientallen jaren van wetenschappelijke zijde op de gevaren gewezen van bijvoorbeeld transvetten (in Amerika vanaf 2018 verboden), van veel te hoge linolzuur concentraties in voedingsmiddelen en veevoeder, op de toevoegingen van het goedkope en zoete fructose aan voedingsmiddelen, onbruikbaar voor cellen als energie leverancier, maar wel leidend tot suikerverslaving, van gedeeltelijke hydrogenatie en chemische onttrekking van oliën, het toevoegen van smaak-kleur en geur middelen, van insecticiden en pesticiden, het genetisch modificeren, het drastisch dalen van de voedingswaarden van voedingsmiddelen, het gebruik van bepaalde schadelijke plantaardige oliën. Met als klap op de vuurpijl het degraderen van voedingsstoffen tot voedingssupplement, en het promoveren van natuur en lichaamsvreemde kunstproducten als de moderne medicijnen, als redders van de toekomst.

 

Er zal toch ooit een tijd komen, dat mensen valse profeten van de echte gaan herkennen. Opdat er weer onderscheid wordt gemaakt tussen echt en namaak, tussen natuurlijk en kunstmatig, tussen dr. Jekyll en mr. Hyde, wahrheit en dichtung, tussen eeuwen oude echte sprookjes en valse, tussen wijsheid en arrogantie, tussen echt geluk en luchtkastelen. Dat er weer wijze lessen getrokken worden uit sprookjes als “de nieuwe kleren van de Keizer”, of “Vrouwtje piggelmee”, momenteel zeer actueel.

In de geschiedenis van de Mensheid speelt voeding een uitermate cruciale rol. Het is naast ademen de eerste levensbehoefte. De Romeinen wisten, dat ze het “volk” brood en spelen moesten geven. Berthold Brecht zegt in zijn Drie stuiversroman: “Erst kommt das Fressen, und dann die Moral” (Berlijn 1928). Ook toen nog, armoede troef! Het is in eerst instantie een gebrek aan voeding, aan onvoldoende voedingsstoffen, waardoor de weerstand van de mens tegen ziekten afneemt, door alle tijden heen. In deze tijd van overvloed van alles, van wetenschap, van voedings- en farmaceutische industrieën, waar armoede in de zin van voedingsmiddelen, alleen in verholen vorm, niet meer bestaat, is er nog steeds een algemeen tekort aan voedingsstoffen. Ook al wordt dit vanuit bepaalde hoeken ontkend.

De redding moet komen uit de hoek van diegenen met een gezond verstand, nog niet gehinderd door schimmige, wetenschappelijke hypothesen van bepaalde geleerden, die beseffen, dat het alleen de natuur is, die deze onvervangbare voedingsstoffen voortbrengt.

Met grote kennis van zaken, en grondig gefundeerde en onderbouwde argumenten, stellen voedingsdeskundigen en diëtisten, de meest gevarieerde, gezonde diëten samen. Hierin bijgevallen door orthomoleculair geneeskundigen, orthomoleculaire therapeuten, homeopaten, integraal geneeskundigen en ook andere intelligente, geïnteresseerde personen.

Van hen leerde ik de laatste tijd op dit gebied meer, dan van hetgeen ik meekreeg uit mijn eigen opleiding, met overigens niets dan lof voor mijn zeer gewaardeerde leermeesters.

 

Wordt vervolgd…

23 gedachten over “Preventieve gezondheidszorg

Voeg uw reactie toe

 1. Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look of your website is fantastic,
  as well as the content!

 2. Hi, Neat post. There’s a problem along with your site in web explorer, may check this?
  IE still is the marketplace leader and a
  big element of other folks will omit your fantastic writing because of this problem.
  asmr 0mniartist

 3. You’re so awesome! I don’t suppose I’ve truly read through something like
  that before. So good to find someone with unique thoughts on this subject
  matter. Really.. thank you for starting this up.
  This website is something that is needed on the web, someone with some originality!
  asmr 0mniartist

 4. I just like the helpful info you supply on your articles.
  I will bookmark your weblog and test once more here frequently.
  I am fairly certain I’ll learn many new stuff proper
  here! Good luck for the following!

 5. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your site?
  My website is in the very same niche as yours and my users would definitely benefit
  from a lot of the information you present here. Please let me know if this ok with you.
  Thank you!

 6. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what
  all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours
  would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not
  100% certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated.

  Many thanks

 7. hello!,I like your writing so a lot! proportion we communicate more about
  your article on AOL? I require a specialist
  on this space to unravel my problem. May be that’s you!
  Taking a look ahead to peer you.

 8. You are so awesome! I don’t believe I’ve truly read anything like that before.
  So nice to find another person with a few original thoughts on this topic.
  Seriously.. thank you for starting this up. This website is something that is
  required on the web, someone with a little originality!

 9. If some one needs to be updated with hottest technologies therefore
  he must be visit this web site and be up to date all the time.

 10. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is valuable and everything. Nevertheless just imagine if you
  added some great visuals or video clips to give
  your posts more, “pop”! Your content is excellent
  but with pics and videos, this website could undeniably be one of the very best in its field.
  Good blog!

 11. hello!,I like your writing very a lot! share we communicate more about your post on AOL?

  I require an expert on this area to resolve my problem.
  May be that is you! Taking a look ahead to peer
  you.

 12. Hello there, I found your web site via Google even as searching for a
  related matter, your site got here up, it appears to be like great.

  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, simply turned into alert to your blog via Google,
  and found that it’s truly informative. I am gonna
  be careful for brussels. I will be grateful if you happen to proceed this in future.
  Numerous folks might be benefited out of your writing.
  Cheers!

  Have a look at my homepage – tracfone special

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: